NESROVNALOSTI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nesrovnalosti in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.077

Beispiele für die Verwendung Nesrovnalosti in einem Satz und ihre Übersetzungen

Unregelmäßigkeiten ( nesrovnalostí , nesprávností )
Případné nesrovnalosti nelze přičítat vývozci zpětnému vývozci a/nebo dovozci.
Die aufgetretenen Unregelmäßigkeiten nicht auf Verschulden des Ausführers(WiederAusführers) und/oder Einführers zurückzuführen sind;
Nesrovnalosti jakékoli nedodržení příslušných právních předpisů pro poskytování dotyčné podpory;
Unregelmäßigkeiten": jede Nichteinhaltung der für die Gewährung der betreffenden Beihilfe relevanten Rechtsvorschriften;
Unstimmigkeiten ( neshody , nesrovnalosti , neshodám )
Existují vážné nesrovnalosti mezi rozpočtovými informacemi poskytnutými v přílohách.
Es bestehen gravierende Unstimmigkeiten zwischen den finanziellen Angaben in den Anhängen 6 und 7.“.
O několik dní později novináři odhalili nesrovnalosti v oficiální verzi.
Ein paar Tage später brachten Journalisten Unstimmigkeiten der offiziellen Darstellung zutage.
Ve výpovědi kterou jste před 30 lety sepsal byly nějaké nesrovnalosti.
Es gab einige Diskrepanzen in der Erklärung, die sie vor 30 Jahren angaben.
Tyto destruktivní nesrovnalosti narušují hospodářskou soutěž trh celé evropské unie.
Diese zerstörerischen Diskrepanzen verzerren den Wettbewerb und den gesamten Markt der Europäischen Union.
Nesrovnalosti jako.
Já... našel jsem nějaké další nesrovnalosti ve vašich zprávách o tržbách.
Ich habe ein paar mehr Ungereimtheiten in ihren Verkaufs- Berichten gefunden.
Spozorovali jsme nesrovnalosti v systému sledování času.
Wir bemerkten Abweichungen im Zeitortungssystem.
Pokud existují mezi dvěma soubory údajů nesrovnalosti musejí být vysvětleny.
Wenn Abweichungen zwischen den zwei Datensätzen bestehen, müssen diese erläutert werden.
Případné chyby nesrovnalosti které byly zjištěny byly oznámeny dotčeným útvarům.
Gefundene Fehler und Widersprüche wurden den betreffenden Dienststellen mitgeteilt.
To vše jsou nesrovnalosti které mi brání hlasovat pro přijetí zprávy.
All dies sind Widersprüche, die mich davon abhalten, für diesen Text zu stimmen.
Andere satzbeispiele
Na veškeré nesrovnalosti se jistě přijde.
Etwaige Unregelmäßigkeiten würden auf jeden Fall herauskommen.
Jen jsem tak šťourala mediálními prostředky narazila na nějaké nesrovnalosti.
Ich blätterte nur ein wenig in Ihrer Medienakte. Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten.
Ukazuje malé nesrovnalosti v chaldících pumpách.
Sie zeigt leichte Unregelmäßigkeiten der Kühlmittelpumpen an.
Přišel jste mi ukázat další nesrovnalosti v mé výpovědi.
Sind Sie hier, um auf noch mehr Unstimmigkeiten in meiner Geschichte hinzuweisen?
Finanční nesrovnalosti záhadná žena.
Finanzielle Unregelmäßigkeiten, eine geheimnisvolle Frau,
Jsou tu nesrovnalosti mezi těmi dvěma oběťmi maggie halpern.
Es gibt Diskrepanzen zwischen diesen beiden Opfer und Maggie Halpern.
Jsou tam nějaké nesrovnalosti.
Da sind ein paar Ungereimtheiten.
Tyto nesrovnalosti vrhají na vlastní výsledek těchto voleb vážné pochyby.
Diese Unregelmäßigkeiten lassen ernste Zweifel am tatsächlichen Ergebnis dieser Wahlen aufkommen.
Vizuální nesrovnalosti.
Visuelle diskrepanzen?
Nesrovnalosti v počítačovém systému.
Unregelmäßigkeiten im Computersystem.
Vymáhá všechny částky ztracené následkem zjištěné nesrovnalosti případně vybírá úroky z prodlení;
Die infolge einer festgestellten Unregelmäßigkeit verlorenen Beträge einzuziehen und gegebenenfalls Verzugszinsen zu berechnen;
Po policejním vyšetřování procesu šesti letech odvolávání ty objevíš nesrovnalosti.
Nach polizeilichen Untersuchungen, der Gerichtsverhandlung, den Einsprüchen entdeckst du ungereimtheiten?
Jsem tu protože FAA nahlásila nějaké nesrovnalosti v jejich systému letecké kontroly.
Inzwischen gibt es Berichte der Luftfahrtbehörde über Unregelmäßigkeiten in ihrem Flugleitsystem.
Jo já... zkouším najít nějaký nesrovnalosti.
Ja... ich versuche nur irgendwelche Widersprüche zu finden.
V hospodářských letech 1999/2000 2000/2001 u nich nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
In den Wirtschaftsjahren 1999/2000 und 2000/01 keine Unregelmäßigkeit bei ihnen festgestellt wurde und.
Odhalené nebo předpokládané nesrovnalosti v určitých odvětvích zboží;
Festgestellte oder mutmaßliche Unregelmässigkeiten in bestimmten Warensektoren.
Já našel jsem nějaké další nesrovnalosti ve vašich zprávách o tržbách.
Ich... Ich habe ein paar mehr Ungereimtheiten in ihren Verkaufs- Berichten gefunden.
Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci počíná dnem spáchání první nesrovnalosti.
Die in Absatz 1 genannte Jahresfrist beginnt am Tag der Vollendung der ersten Unregelmäßigkeit.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.077

Siehe auch


zjištěné nesrovnalosti
festgestellten unregelmäßigkeit der festgestellten abweichung
dotyčné nesrovnalosti
betreffenden unregelmässigkeit
nějaké nesrovnalosti
unregelmäßigkeit gibt paar unregelmäßigkeiten eine unstimmigkeit paar ungereimtheiten
vážné nesrovnalosti
„gravierende unstimmigkeiten ernste unregelmäßigkeiten schwerwiegende unregelmäßigkeiten
tyto nesrovnalosti
diese unregelmäßigkeiten diese abweichungen diese diskrepanzen

S Synonyme von "nesrovnalosti"


"Nesrovnalosti" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr