NOVÝ SYSTÉM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Nový Systém in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.6478

Beispiele für die Verwendung Nový Systém in einem Satz und ihre Übersetzungen

Navrhovaný nový systém by s váženými hlasy skoncoval.
Das vorgeschlagene neue System würde die gewichteten Stimmen abschaffen.
Tento nový systém je jednodušší srozumitelnější jednoznačně též demokratičtější.
Dieses neue System ist einfacher, leichter nachzuvollziehen und wohl auch demokratischer.
Das neue system
Nový systém musí být založen na objektivních spravedlivých kritériích.
Das neue System muss auf objektiven und fairen Kriterien basieren.
Nový systém ... všechno pěkně zapsané co.
Das neue System. Alles im Terminkalender, was?
Ein neues system
Máme nový systém.
Das ist ein neues System.
Na té schůzce jsem navrhla nový systém dozoru na obědě.
Jedenfalls habe ich dort ein neues System vorgeschlagen für die Essensaufsicht.
Andere satzbeispiele
Lesnictví nový systém.
Forstwirtschaft- Neue Regelung.
Tento nový systém je však teprve v začátcích.
Dieses neue System ist jedoch erst der Anfang.
Můj nový systém.
Mein neues System.
Ve schématu je uveden pouze nový systém zavedený v roce 2004/05.
In dem Diagramm wird nur das 2004/05 eingeführte neue System dargestellt.
Celkem dobrý nový systém.
Ziemlich nettes neues System.
Myslím že náš nový systém funguje skvěle.
Ich denke, unser neues System funktioniert bestens.
Zítra ráno přijdou aktivovat nový systém.
Sie werden das neue System morgen aktivieren.
Nový systém by podle mého názoru měl být kombinací nového starého.
Das neue System sollte meiner Meinung nach eine Kombination aus Neu und Alt sein.
Nový systém dosud není v provozu.
Das neue System funktioniert noch immer nicht.
Tento nový systém rovněž vyřeší jiné body uvedené v tabulce 1.1._BAR.
Das neue Rechnungsführungssystem erfasst auch alle anderen in Tabelle 1.1 angesprochenen Sachverhalte.
Brzy vstoupí v platnost nový systém který je nesmírně náročný.
Wir stehen kurz vor dem Inkrafttreten eines neuen Systems, das extreme Herausforderungen mit sich bringt.
Portugalsko v roce 1995/96 byl zaveden nový systém hodnocení.
Portugal: Seit 1995/96 kommt landesweit ein neues System der Leistungsbeurteilung zur Anwendung.
Nový systém by měl zvláště pomoci podnítit vědecký výzkum inovace.
Allem voran sollte das neue System der wissenschaftlichen Forschung und der Innovation zu einem Impuls verhelfen.
To přece není ten nový systém.
Das ist nicht das neue System.
Je třeba abychom přesně stanovili jak má nový systém fungovat.
Wir müssen genau festlegen, wie das neue System arbeiten sollte.
Systém by měl být odstraněn aplikován nový systém na jiné místo.
Das System sollte entfernt und an einer anderen Hautstelle ein neues System appliziert werden.
Ne jen další nová hra ale nový systém.
Nicht einfach ein neues Spiel, sondern ein neues System.
Stále si zvykáme na nový systém.
Wir gewöhnen uns noch an das neue System.
Nový systém začíná ode dneška.
Das neue System gilt ab heute.
Vytvořili jsme nový systém. pro programy uživatele.
Haben wir einen neuen Raster gebaut, für Programme und User.
Tenhle nový systém je velmi podobný tomu starému nemám pravdu.
Dieses neue Ablagesystem ist dem Alten sehr nachempfunden, stimmt's?
Dobrá. je to nový systém.
Wir haben ein neues System.
Zbavíme náš nový systém nedokonalosti.
Befreien wir das neue System von seiner Unvollkommenheit!
Nový systém poskytne také možnost pravidelného monitorování účinnosti provedené analýzy rizika.
Das neue System schafft auch die Möglichkeit, die Effektivität der durchgeführten Risikoanalyse regelmäßig zu überprüfen.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.6478

Siehe auch


nový účetní systém
neuen rechnungsführungssystem
nový operační systém
neues betriebssystem
nový systém řízení
ein neues system zur verwaltung der verwaltung ein neues governance-system neues verwaltungssystem
nový systém kontroly
neues kontrollsystem
přechodem na nový systém
migration zum neuen SIS die umstellung auf das neue system
politický systém
politische system

Wort für wort übersetzung


"Nový systém" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr