OBÁLCE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Obálce in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0865

Beispiele für die Verwendung Obálce in einem Satz und ihre Übersetzungen

Umschlag ( obálce , obálku , obklad )
V obálce jsou peníze na cestovní výdaje.
Im Umschlag liegt Reisegeld.
V téhle obálce je 1500.
In diesem Umschlag sind $1500.
Der titelseite ( obálce , obálku , obklad )
Tento měsíc jsme na obálce my ale ta příští by mohla být vaše.
Wir sind diesen Monat auf der Titelseite, aber nächsten Monat könnten Sie da sein.
Bylo to na obálce časopisu.
Das war auf der Titelseite der Zeitschrift.
Dem cover ( obálce , obálku , obklad )
Byl jsi na obálce magazínu wired víckrát než dokážu spočítat.
Sie waren auf dem Cover des Wired Magazine öfter, als ich zählen kann.
Byla jste na obálce časopisu life.
Sie waren auf dem Cover des Life Magazines.
Dem umschlag ( obálce , obálku , obklad )
V obálce byl zlatý prach.
In dem Umschlag war Goldstaub.
Zuřivý sexy šerpa na obálce předklánějícíse- 8610 metrů.
Wilde, sexy Sherpa auf dem Umschlag, die über...- 8611 Meter.
Andere satzbeispiele
Byla jsem na obálce.
Ich war auf dem Titelbild.
V obálce v mém saku.
Im Umschlag in meiner Jacke.
Proč je na té obálce vytištěné celé moje legální jméno.
Warum ist mein kompletter Name auf diesen Briefumschlag gedruckt?
V té obálce je hodně peněz emily.
In diesem Umschlag befindet sich viel Geld, Emily.
Já chci jen vědět co je v té obálce.
Ich will nur wissen, was in diesem Umschlag ist.
Hádám že v té obálce nebylo zhola nic.
Ich vermute, dass absolut nichts in diesem Umschlag war.
Tvoje snímky byly ve špatné obálce.
Dein Röntgenbild war im falschen Umschlag.
Teď mám všechny informace o fleischerovi v téhle obálce.
Ich hab jetzt alle Angaben über Fleischer hier in diesem Umschlag.
Účet máte v obálce.
Meine Rechnung ist im Umschlag.
Všechny dokumenty jsou v té obálce.
Alle Dokumente sind in diesem Umschlag.
V červené obálce.
In dem roten Umschlag.
Odpovědi které potřebuješ jsou v téhle obálce.
Die Antworten, die du brauchst, sind in diesem Umschlag.
Vždyť byste mohla být na obálce amerického vědce.
Sie könnten auf dem Cover der"Scientific American" sein.
Nolan na obálce voulez to je báječné.
Nolan auf dem Cover von Voulez?
Vídáte hodně papulatých mužů na obálce barrona pane holmesi?
Sehen Sie viele Männer mit Hängebacken auf der Titelseite von Barron, Mr. Holmes?
Věděl jste o obálce s důkazy které měl proti anslingerovi.
Wussten Sie von einem Umschlag mit Beweisen, die er gegen Anslinger hatte?
Na obálce byla osmažená tyčinka mars.
Auf dem Cover war ein gefrorener Schokoriegel.
Nechtěli vyhrát žurnalistickou svatozář na obálce časopisu life.
Nicht nur, um auf die Titelseite von"Life" zu kommen!
Sports illustrated mluví o obálce s naší elitní trojkou.
Und die Sports Illustratet, denkt über ein Cover, von unseren besten drei nach.
Jestli to zvládnete tutově budete na obálce magazínu hamptons.
Ihr kommt auf die Titelseite des"Hamptons magazine.
Kdo bude na obálce magazínu hamptons.
Wer kommt aufs Titelbild des"Hamptons Magazine"?
Věděli jste že jsem na obálce časopisu rainer.
Dass ich auf dem Cover vom Ranier Magazin bin?

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0865

Siehe auch


co je v té obálce
was ist in dem umschlag was in diesem umschlag ist

"Obálce" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr