OBECNÉHO ZÁJMU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Obecného Zájmu in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.105

allgemeinem interesse (92) des allgemeininteresses (22) von gemeinsamem interesse (4) interessen der allgemeinheit (2) allgemeinen interesses (8) allgemeinen interesse (7)

Beispiele für die Verwendung Obecného Zájmu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Allgemeinem interesse
Sociální služby obecného zájmu v evropské unii hlasování.
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse in der Europäischen Union Abstimmung.
Sociální služby obecného zájmu.
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse.
Propojení s projekty obecného zájmu nacházejícími se na téže dopravní ose.
Die Verknüpfung mit den auf derselben Verkehrsachse gelegenen Vorhaben von gemeinsamem Interesse.
Umožní také vypracovat tematické studie které přispějí k pochopení sociálního vyloučení k jednání o otázkách obecného zájmu spojených s vývojem politik členských států.
Er ermöglicht zudem die Erstellung thematischer Studien als Beitrag zum besseren Verständnis der sozialen Ausgrenzung und zur Behandlung von Fragen von gemeinsamem Interesse im Zusammenhang mit der Entwicklung der einschlägigen Politik der Mitgliedstaaten.
Allgemeininteresses
Počet dostupných povolení je omezen z naléhavých důvodů obecného zájmu; nebo.
Die Zahl der verfügbaren Genehmigungen ist durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses begrenzt; oder.
Nezbytnost požadavky musejí být opodstatněné naléhavým důvodem obecného zájmu;
Erforderlichkeit: die Anforderungen müssen durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein;
Von allgemeinem interesse
Rozlišení mezi službami obecného zájmu SOZ službami obecného hospodářského zájmu SOHZ.
Unterscheidung zwischen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse.
Navíc služby obecného zájmu jsou všude rušeny nebo privatizovány.
Zudem werden überall Dienstleistungen von allgemeinem Interesse abgeschafft oder privatisiert.
Der daseinsvorsorge
IV sdělení komise o službách obecného zájmu v evropě.
IV- Mitteilung der Kommission zu den Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa.
Chceme potřebujeme směrnici o veřejných službách o službách obecného zájmu.
Wir wollen und wir brauchen eine Richtlinie für die öffentlichen Dienstleistungen, für die Daseinsvorsorge.
Andere satzbeispiele
PŘEJÍCE si zdůraznit význam služeb obecného zájmu.
INDEM WUNSCH, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervorzuheben.
Právní postavení sociálních služeb obecného zájmu zůstává kontroverzní.
So ist der rechtliche Status der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse nach wie vor strittig.
RO sociální bydlení skutečně spadá do služeb obecného zájmu.
RODer soziale Wohnungsbau gehört tatsächlich zu den Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.
Státní podpora služby obecného zájmu.
Staatliche Beihilfen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.
Na obecné blaho zaměřené služby obecného zájmu.
Gemeinwohlorientierte Dienste von allgemeinem Interesse.
Třetím příkladem jsou sociální služby obecného zájmu.
Drittes Beispiel: soziale Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.
PŘEJÍCE si zdůraznit význam služeb obecného zájmu.
IN DEM WUNSCH, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse hervorzuheben.
Služby služby obecného zájmu.
Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse.
Podle německé vlády je tato právní úprava odůvodněna naléhavým důvodem obecného zájmu.
Nach Ansicht der deutschen Regierung ist diese Regelung durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt.
Protokol o službách obecného zájmu... 158.
Protokoll über Dienste von allgemeinem Interesse... 158.
Vyjádření k otázkám obecného zájmu.
Äußerung zu Fragen von allgemeinem Interesse.
Nadace přidružené k politickým stranám přispívají k rozpravám o politických záležitostech obecného zájmu.
Die Stiftungen der politischen Parteien tragen zu Debatten über politische Themen von allgemeinem Interesse bei.
Tento bod byl kromě toho nedávno vyzdvižen v protokolu o službách obecného zájmu.
Zudem wurde dieser Punkt kürzlich in dem Protokoll über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse hervorgehoben.
Na služby obecného zájmu se nevztahuje definice v článku 50 smlouvy proto tyto služby nespadají do oblasti působnosti této směrnice.
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fallen nicht unter die Begriffsbestimmung des Artikels 50 des Vertrags und somit nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie.
S ohledem na své stanovisko k zelené knize o službách obecného zájmu cdr 149/2003 fin.
Gestützt auf seine Stellungnahme zu dem Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse(CdR 149/2003 fin)[1];
V hlavních směrech zdůrazňuji důležitost služeb obecného zájmu pro náš evropský model společnosti.
In den Leitlinien betone ich die Bedeutung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für unser europäisches Gesellschaftsmodell.
V daném kontextu se jeví že přechod na digitální vysílání interoperabilita jsou cíle obecného zájmu.
Im vorliegenden Fall scheinen die Umstellung auf digitales Fernsehen und die Interoperabilität der Systeme Ziele von gemeinsamem Interesse zu sein.
Možná si například vzpomenete že jste před pěti lety na téma služeb obecného zájmu řekl nevylučuji možnost rámcové směrnice.
Sie erinnern sich vielleicht, zum Beispiel, was Sie vor fünf Jahren über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gesagt haben:"Ich schließe die Möglichkeit einer Rahmenrichtlinie nicht aus.
Paní předsedající do této rozpravy se zapojuji jako zpravodaj výboru pro zaměstnanost pro budoucnost sociálních služeb obecného zájmu.
Frau Präsidentin, ich nehme an dieser Aussprache als Berichterstatter des Beschäftigungsausschusses zum Thema der Zukunft der sozialen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse teil.
Souhrnně řečeno komise je odhodlána uplatnit novou horizontální sociální klauzuli to v souvislosti se sociálními službami obecného zájmu.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kommission fest entschlossen ist, die neue horizontale Sozialklausel umzusetzen, und zwar auch hinsichtlich der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.105

Siehe auch


obecného evropského zájmu
von allgemeinem europäischem interesse
cílů obecného zájmu
ziele des allgemeininteresses ziele von allgemeinem interesse allgemeinen interesse liegenden zielen
naléhavým důvodem obecného zájmu
zwingenden grund des allgemeininteresses
veřejného zájmu
öffentlichen interesses
společném zájmu
gemeinsamen interesse beiderseitigen interesse
nejlepším zájmu
besten interesse bestem interesse ureigensten interesse

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr