OBJEKTIVNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Objektivně in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0673

Beispiele für die Verwendung Objektivně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Objektiv ( objektivní , objektivně , nezaujatý )
Moje práce je hlásit zprávy objektivně.
Es ist mein Job objektiv über die Nachrichten zu berichten.
Objektivně přesahují jejich tělesné nebo duševní schopnosti;
Die objektiv ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen;
Sachlich ( objektivně , věcně , objektivní )
Strany bez objektivně oprávněného důvodu nevyužívají výsledky společného výzkumu vývoje;
Die Vertragsparteien ohne sachlich gerechtfertigten Grund die Ergebnisse der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten nicht verwerten;
Tyto podmínky musí být objektivně odůvodněné nediskriminující přiměřené průhledné.
Die Bedingungen müssen sachlich gerechtfertigt, diskriminierungsfrei, verhältnismäßig und transparent sein.
Ein objektiver ( objektivně , věcně , objektivní )
Já to myslel objektivně chápeš.
Das war nur so ein objektiver Kommentar, verstehst du?
Vaše epizoda létající smetiště velice objektivně hodnotila bezpečnost leteckého provozu.
Fliegende Schrottplätze" war ein objektiver Film über die Flugsicherheit.
Objektiv gesehen ( objektivně , věcně , objektivní )
To prostě objektivně není legrační.
Das ist objektiv gesehen einfach nicht lustig.
Objektivně protože jsem nikdy tuhle odpovědnost nepřevzal tak trochu není.
Objektiv gesehen, habe ich nie die Verantwortung übernommen, also ist es das nicht.
Andere satzbeispiele
Toto je objektivně dokázané.
Für dies alles liegen objektive Daten vor.
Musíš se na to dívat objektivně zivo.
Du musst das objektiv betrachten, Ziva.
Spravedlnost je vždy uplatňována jak objektivně tak subjektivně.
Gerechtigkeit wird stets objektiv und subjektiv vorgenommen.
Mám na mysli otázku objektivně oprávněných rozdílů v přístupu.
Ich denke an den Bereich der"sachlich gerechtfertigten" Ungleichbehandlung.
Pro většinu auditovaných projektů nebyly definovány objektivně ověřitelné ukazatele.
Für die Mehrzahl der geprüften Projekte waren keine objektiv nachprüfbaren Indikatoren festgelegt worden.
Účetní dvůr vykonává svou činnost nezávisle objektivně;
Der Hof seine Tätigkeit unabhängig und objektiv wahrnimmt;
Jde tedy o cíl jenž je možné z předpisu objektivně dovodit.
Es geht demnach um ein Ziel, dass der Vorschrift objektiv entnommen werden kann.
To zařízení je objektivně špatné.
Dieses Gerät ist schlecht, objektiv schlecht.
Tato rozhodnutí je třeba učinit objektivně racionálně.
Man muss solche Entscheidungen objektiv und rational treffen.
Moje inteligence je objektivně rozvážná.
Meine Intelligenz wurde objektiv gemessen.
Tato referenční kritéria proto musí být realistická objektivně měřitelná.
Diese Kriterien müssen also realistisch und objektiv messbar sein.
Tato penalizace bude muset být spravedlivá objektivně zdůvodnitelná.
Diese Entschädigungen müssen"angemessen und objektiv gerechtfertigt" sein.
Myslíš objektivně.
Du meinst objektiv.
Umožnilo by to objektivně posoudit jejich stav pomohlo by to v dalších jednáních.
Dies würde eine objektiver Bewertung ihrer Lage ermöglichen und bei weiteren Verhandlungen nützlich sein.
Tato zpráva nám umožňuje objektivně posoudit rozpočet evropského parlamentu na rok 2012.
Dieser Bericht ermöglicht uns eine objektive Analyse des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments für das Jahr 2012.
Objektivně reagovalo na léčbu fulvestrantem 19% sledovaných 16% na anastrozol.
Die objektive Ansprechrate für Fulvestrant betrug 19,2% im Vergleich zu 16,5% für Anastrozol.
Je objektivně mrtvý ale žije ve tvé mysli.
Er ist objektiv betrachtet tot, aber er lebt in deinem Verstand.
Další důvod proč jsem objektivně správná volba.
Ein weiterer Grund, warum ich objektiv die richtige Wahl bin.
Doufám že ji povedeme objektivně otevřeně.
Ich hoffe, sie wird sachlich und offen geführt.
Nemůžeš objektivně říct že je jeden život míň nevinný než jiný.
Man kann nicht sagen, dass ein Leben objektiv gesehen unschuldiger ist als ein anderes.
Kritéria o nichž se hovořilo výše mohou být díky své povaze relativně snadno objektivně hodnocena.
Die oben genannten Kriterien können naturgemäß auf relativ unkomplizierte Weise objektiv beurteilt werden.
Narozdíl od mého vtípku který byl objektivně k popukání.
Im Gegensatz zu meinem Streich, der eindeutig urkomisch war.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.0673

Siehe auch


které nejsou objektivně srovnatelné
die nicht objektiv miteinander vergleichbar seien die objektiv nicht miteinander vergleichbar sind

"Objektivně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr