ODPORU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Odporu in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 4.5052

Beispiele für die Verwendung Odporu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Widerstand ( odpor , odboj , opozici )
Držení kladení odporu při zatýkání.
Drogenbesitz und Widerstand bei Verhaftung.
Kultura je formou odporu.
Kultur ist eine Form von Widerstand.
Při odporu okamžitě střílet.
Bei Gegenwehr wird sofort geschossen.
Mise byla neúspěšná kvůli silnému nepřátelskému odporu.
Einsatz gescheitert wegen starker feindlicher Gegenwehr.
Místo toho se ve svém odporu vůči parku 51 odvolávají na pietu s oběťmi.
Sie kleiden ihre Opposition gegen Park 51 stattdessen in das Mitgefühl für die Hinterbliebenen.
V té době tu bylo hodně odporu.
Damals gab es eine Menge Opposition.
Andere satzbeispiele
Náhle se to zvrhne do vzájemného odporu.
Entwickelt sich schon kurz darauf beiderseitige Abscheu.
Irgun haganah uchýlily k ozbrojenému odporu.
Haganah zum bewaffneten Widerstand auf.
Autonomní regenerační sekvencer. působí proti odporu.
Autonome Regenerationssequenzer reagieren gegen Widerstand.
Co si myslíš? myslíš že se nechám zabít bez odporu.
Hast du gedacht, du könntest mich töten, ohne gegenwehr?
Cesta nejmenšího odporu je vždycky nejlepší. co uděláme to po tvým viceprezidente.
Der Weg des geringsten Widerstands ist immer der Beste,
Potřebuju něco na zvýšení elektrického odporu.
Ich brauche etwas, um den elektrischen Widerstand zu erhöhen.
Ostatních devadesát pater jsme také obsadili bez odporu!
Stockwerk 6 bis 99 auch ohne Widerstand besetzt!
Cesta nejmenšího odporu povede k postupnému rozpadu mezinárodní finanční soustavy.
Folgt man dem Weg des geringsten Widerstandes, wird dies zu einem schrittweisen Zerfall es internationalen Finanzsystems führen.
Bylo to 120 let úžasného pokroku bolestivých nezdarů houževnatého odporu pracujících.
Es waren 120 Jahre der brillanten Fortschritte, der schmerzhaften Rückschläge und des hartnäckigen Widerstands der Arbeiter.
Bez odporu.
Und keine widerstände?
Clu se živil na mém odporu.
Clu lud sich an meinem Widerstand auf.
Dějiny jsou plné příkladů úspěšného odporu vůči diktaturám.
Es gibt viele Beispiele erfolgreichen Widerstands gegen Diktaturen.
Činy jejich odporu ohrozily naše přežití.
Die Aktionen dieses Widerstandes haben unser Überleben bedroht.
Bez odporu.
Keine Widerstände.
Cesta nejmenšího odporu je někdy ta nejmoudřejší.
Der Weg des geringsten Widerstandes ist manchmal der weiseste.
Je tu důkaz silného odporu.
Es gibt Hinweise auf einen harten Widerstand.
Chuť jejich odporu je přesladká.
Und der Geschmack ihres Widerstands ist köstlich.
Chytrý člověk jde cestou nejmenšího odporu.
Kluger Mann, der Weg des geringsten Widerstandes.
Očekávala jsi víc odporu.
Hast du mehr Widerstand erwartet?
Ve zprávě o lidských právech se zmiňuje gándhí politika nenásilného odporu kterou představoval.
Der Menschenrechtsbericht erwähnt Gandhi und die von ihm vertretene Politik des gewaltlosen Widerstands.
V DEO se mi dostalo trochu více odporu než jsem předpokládal.
Bei der DEO gab es etwas mehr Widerstand, als ich dachte.
Mládí je duší našeho odporu.
Jugend ist die wahre Seele unseres Widerstands.
Jsou to patologičtí lháři co se vydali cestou nejmenšího odporu.
Sie sind pathologische Lügner auf dem Pfad des geringsten Widerstandes.
Kdo vůbec jsi poručík journey blue ze sjednocenného galaktického odporu.
Ich bin Leutnant Journey Blue, vom Vereinigten Galaktischen Widerstand.

Ergebnisse: 253, Zeit: 4.5052

Siehe auch


násilného odporu
gewalttätigen widerstands des gewaltvollen widerstandes
cesta nejmenšího odporu
weg des geringsten widerstands

S Synonyme von "odporu"


"Odporu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr