ODPOVÍDAJÍCÍMI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Odpovídajícími in der Deutsch

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.1164

Beispiele für die Verwendung Odpovídajícími in einem Satz und ihre Übersetzungen

Entsprechenden ( odpovídající , příslušné , vhodné )
Prodloužení pracovního života my mělo být nicméně spojeno s odpovídajícími reformami na pracovním trhu včetně poskytnutí odpovídajícího školení zdravotní péče pro zaměstnance.
Das verlängerte Arbeitsleben sollte allerdings mit entsprechenden Arbeitsmarktreformen in Verbindung stehen, einschließlich der Bereitstellung angemessener Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und einer Gesundheitsversorgung für die Angestellten.
Šupinatění kůže odlupování kůže strupy otlačeniny na ocasu s odpovídajícími histopatologickými změnami nebyly zaznamenány při dávkách ≥ 20mg/kg/ den přibližně 3násobek lidské AUC expozice při dávce 100 mg.
Hautabschuppungen, Hautabschälungen, Schorfbildung und wunde Schwänze mit entsprechenden histopathologischen Veränderungen wurden bei Dosen ≥ 20 mg/kg/Tag etwa das 3fache der Exposition des Menschen.
Geeigneten ( vhodná , příslušná , odpovídající )
Zejména v období hospodářské krize je zemědělství jedním z odvětví na které je třeba zaměřit zvláštní pozornost spolu s odpovídajícími programy s financováním.
Besonders in Zeiten einer Wirtschaftskrise ist der Agrarsektor offensichtlich immer noch einer der Sektoren, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, neben geeigneten Programmen und Finanzmitteln.
Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním prostředkem. • zásobní vložky humalogu smíte užívat pouze s odpovídajícími pery označenými CE.
Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Patrone. • Sie dürfen Humalog Patronen nur mit geeigneten, CE zertifizierten Pens verwenden.
Angemessenen ( přiměřené , vhodné , odpovídající )
Článek přijetí podřízených aktiv s odpovídajícími způsobilého zajištění zárukami jako.
Artikel 6 Zulassung von untergeordneten Sicherheiten mit angemessenen Garantien als notenbankfähige Sicherheiten 1.
Článek přijetí podřízených aktiv s odpovídajícími zárukami jako způsobilého zajištění.
Artikel 6 Zulassung von untergeordneten Sicherheiten mit angemessenen Garantien als notenbankfähige Sicherheiten 1.
Einschlägige ( přiměřené , vhodné , odpovídající )
K tomu aby práce na střechách probíhala bezpečně musí dělníci disponovat odpovídajícími znalostmi dovednostmi zkušenostmi.
Um sicher arbeiten zu können, benötigen Dacharbeiter einschlägige Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen.
Tyto informace se poskytují v souladu s odpovídajícími mezinárodními dohodami vnitrostátním právem.
Diese Unterrichtung erfolgt nach Maßgabe einschlägiger internationaler Vereinbarungen und des innerstaatlichen Rechts.
Die entsprechenden ( přiměřené , vhodné , odpovídající )
Údaje přílohy se nahrazují odpovídajícími údaji přílohy tohoto nařízení.
Die Einträge in Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzen die entsprechenden Einträge im Anhang.
Přílohy III IV jsou nahrazeny odpovídajícími přílohami tohoto nařízení;
Die Anhänge I, III und IV werden durch die entsprechenden Anhänge dieser Verordnung ersetzt.
Andere satzbeispiele
Poruchy lipidů je třeba léčit odpovídajícími klinickými postupy viz bod.
Lipidstörungen sollten entsprechend der klinischen Situation behandelt werden siehe Abschnitt 4.8.
Podporovat odpovídajícími opatřeními finančními prostředky sociální kulturní politickou integraci přistěhovalců.
Unterstützung der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Integration der Zuwanderer durch geeignete Maßnahmen und finanzielle Mittel;
Informacím o emisi hluku poskytnutým výrobci pracovního vybavení v souladu s odpovídajícími směrnicemi společenství;
Die Angaben des Herstellers der Arbeitsmittel über Lärmemissionen gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien;
Technické rezervy vytvořené jednotlivými soupojistiteli musí být kryty odpovídajícími aktivy.
Die von den einzelnen Mitversicherern gebildeten technischen Reserven werden durch kongrünte Aktivwerte bedeckt.
Odpovídajícími myslíte ty s potřebným bezpečnostním prověřením. ano.
Qualifiziert" heißt, mit dem richtigen Sicherheitsabstand.
Vhodné systémy zpoplatnění železniční infrastruktury tvoří spolu s odpovídajícími systémy zpoplatnění ostatní dopravní infrastruktury konkurencí provozovatelů optimální rovnováhu mezi různými způsoby dopravy.
Über angemessene Entgeltregelungen für die Eisenbahnfahrwege in Verbindung mit angemessenen Entgeltregelungen für andere Verkehrsinfrastrukturen und wettbewerbsfähige Nutzer kann ein optimales Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern herbeigeführt werden.
Pokud taková metoda neexistuje může být do vyvinutí validované metody použita analytická metoda s odpovídajícími pracovními charakteristikami.
Falls eine derartige Methode nicht existiert, kann eine Analysenmethode mit entsprechenden Leistungskriterien verwendet werden, bis eine validierte Methode entwickelt ist.
Písemně. NL pro zabezpečení potravin je nutné mít silnou společnou zemědělskou politiku s odpovídajícími prostředky.
Schriftlich.-(NL) eine starke gemeinsame Agrarpolitik mit angemessenen Mitteln ist notwendig, um Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním prostředkem. • zásobní vložky humalog mix25 smíte užívat pouze s odpovídajícími pery označenými CE.
Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Patrone. • Sie dürfen Humalog Mix25 Patronen nur mit geeigneten, CE zertifizierten Pens verwen- den.
Zvířata neuvedená v písmenu nesplňují požadavky stanovené vnitrostátními předpisy odpovídajícími jednotlivým případům spadajícím do působnosti této směrnice;
Daß Tiere, welche nicht unter Buchstabe a fallen, nicht den Anforderungen der dem jeweiligen Fall nach dieser Richtlinie entsprechenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genügen;
Členské státy se přitom mohou řídit svými vnitrostátními právními předpisy odpovídajícími obecným ustanovením smlouvy až do vstupu dalších rozhodnutí společenství uvedených v článcích v platnost.
Die Mitgliedstaaten können jedoch ihre einzelstaatlichen Vorschriften entsprechend den allgemeinen Regeln des Vertrages bis zum Inkrafttreten der jeweiligen in den Artikeln 3, 5 und 6 genannten Gemeinschaftsbeschlüsse beibehalten.
Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním prostředkem. • zásobní vložky humalog BASAL smíte užívat pouze s odpovídajícími pery označenými CE.
Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Patrone. • Sie dürfen Humalog BASAL Patronen nur mit geeigneten, CE zertifizierten Pens verwen- den.
u dlouhodobých smluv je vhodné zmocnit členské státy k zavedení režimu záloh které budou spojeny s odpovídajícími jistotami.
entlasten, ist es zweckmäßig, die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Vorschußregelung, die mit entsprechenden Sicherheitsleistungen verbunden ist, zu ermächtigen.
Členské státy se přitom mohou řídit svými vnitrostátními právními předpisy odpovídajícími obecným ustanovením smlouvy až do vstupu dalších rozhodnutí společenství
Die Mitgliedstaaten können jedoch ihre einzelstaatlichen Vorschriften entsprechend den allgemeinen Regeln des Vertrags bis zum Inkrafttreten der jeweiligen
Do. července 1985 předloží komise radě zprávu o vývoji situace se zvláštním zřetelem na obchod spolu s odpovídajícími návrhy ohledně moru prasat.
Die Kommission unterbreitet dem Rat spätestens zum 1. Juli 1985 einen Bericht über die Entwicklung der Lage- insbesondere in bezug auf den Handelsverkehr- zusammen mit entsprechenden Vorschlägen hinsichtlich der Schweinepest.
Je rovněž třeba stanovit že na konci uvedeného doby bude vypracována zpráva o fungování této odchylky doprovázená odpovídajícími návrhy.
Ferner ist erforderlich, am Ende dieses Zeitraums einen Bericht über die Funktionsweise der Ausnahmeregelung zusammen mit geeigneten Vorschlägen vorzusehen.
plazmatické koncentraci zajišťující že u většiny budou docíleny terapeutické koncentrace odpovídajícími dávce 300 mg dvakrát denně u dospělých.
Kindern und stellt sicher, dass die Mehrheit therapeutische Konzentrationen entsprechend einer Dosierung von 300 mg zweimal täglich bei Erwachsenen erreicht.
Vytvoření jednotného trhu v oblasti dopravy skutečně není ještě doprovázeno odpovídajícími opatřeními určenými na ochranu práv cestujících.
Die Einrichtung eines Binnenmarktes im Verkehrssektor ging in der Tat bisher nicht mit geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Fahrgastrechte einher.
Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním prostředkem. • zásobní vložky liprologu smíte užívat pouze s odpovídajícími pery označenými CE.
Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Patrone. • Sie dürfen Liprolog Patronen nur mit geeigneten, CE zertifizierten Pens verwenden.
Otřete gumový uzávěr zásobní vložky dezinfekčním prostředkem. • zásobní vložky liprolog mix25 smíte užívat pouze s odpovídajícími pery označenými CE.
Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Patrone. • Sie dürfen Liprolog Mix25 Patronen nur mit geeigneten, CE zertifizierten Pens verwen- den.

Ergebnisse: 269, Zeit: 0.1164

Siehe auch


odpovídajícími ustanoveními
einschlägigen bestimmungen entsprechenden bestimmungen entsprechenden vorschriften
odpovídajícími vnitrostátními
einschlägigen nationalen den entsprechenden nationalen
odpovídajícími ustanoveními nařízení
einschlägigen bestimmungen der verordnung einschlägigen verordnungen

"Odpovídajícími" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr