OMEZENA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Omezena in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1053

Beispiele für die Verwendung Omezena in einem Satz und ihre Übersetzungen

Beschränkt ( omezena , omezuje , omezená )
Výše odpovědnosti fondu byla k rozhodnému časovému okamžiku omezena na 135 milionů zúčtovacích jednotek.
Die Haftungssumme des Fonds war zum maßgeblichen Zeitpunkt auf 135 Mio. Rechnungseinheiten beschränkt.
Naopak musí zůstat omezena na skutečné nutnosti.
Vielmehr muss sie auf echte Notwendigkeiten beschränkt bleiben.
Begrenzt ( omezené , omezena , omezuje )
Vzhledem ke značnému vlastnímu příspěvku je v obou případech podpora restrukturalizace omezena na minimální částku.
Angesichts des erheblichen Eigenbeitrags in beiden Fällen ist die Umstrukturierungsbeihilfe auf den Mindestbetrag begrenzt.
Tato záruka je omezena na 70% celkové přidělené částky plus veškeré související částky.
Die Garantie ist auf 70% des bereitgestellten Gesamtbetrags, zuzüglich Nebenkosten, begrenzt.
Eingeschränkt ( omezen , omezená , omezení )
Proto by měla být konzumace grapefruitové šťávy během léčby ivabradinem omezena.
Daher sollte der Genuss von Grapefruitsaft während der Behandlung mit Ivabradin eingeschränkt werden.
V březnu 2008 byla na základě litevského zákona omezena svobodná činnost systému polských škol.
Im März 2008 wurde aufgrund litauischen Rechts die Unterrichtsfreiheit des polnischen Schulsystems eingeschränkt.
Beschränkte sich ( omezen , omezená , omezení )
Její role byla omezena na získávání akcií na finanční činnost.
Seine Rolle beschränkte sich auf den Erwerb von Beteiligungen und finanzielle Tätigkeiten.
Platnost těchto národních osvědčení je v takovém případě omezena na tyto vodní cesty.
Die Gültigkeit dieser einzelstaatlichen Patente beschränkt sich dann auf diese Wasserstraßen.
Andere satzbeispiele
Ochrana by ale neměla být omezena jen na tělesnou ochranu oběti.
Der Schutz sollte jedoch nicht auf den ausschließlichen körperlichen Schutz des Opfers beschränkt sein.
Nesmíme však zapomenout že role parlamentu je omezena.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Rolle des Parlaments begrenzt ist.
V opačném případě není podpora omezena na nejnižší nutnou míru.
Ansonsten ist die Beihilfe nicht auf das notwendige Mindestmaß beschränkt.
Listina nestanoví že by tato nedotknutelnost mohla být omezena.
Da steht nicht drin, dass diese Unantastbarkeit reduziert wird.
Maximální doba řízení za období dvou týdnů je omezena na 80 hodin.
Die maximale Fahrzeit ist pro Zeitraum von zwei Wochen auf 80 Stunden begrenzt.
Viditelnost je omezena.
Die Sicht ist eingeschränkt.
Účast ve výborech ESCB je zpravidla omezena na pracovníky centrálních bank eurosystému.
Im Regelfall ist die Teilnahme an diesen Ausschüssen auf Mitarbeiter der Zentralbanken des Eurosystems beschränkt.
Doba pobytu zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu není omezena.
Der Verbleib von Waren in Freizonen oder Freilagern ist zeitlich nicht begrenzt.
V případě lesnictví je podpora omezena na mikropodniky.
Im Falle der Forstwirtschaft ist die Beihilfe auf Kleinstbetriebe beschränkt.
Tato podpora je omezena na 2200 hektarů pěstební sklízené plochy.
Diese Beihilfe ist pro Jahr auf 2200 Hektar bebauter und abgeernteter Fläche begrenzt.
U koček je doba léčby omezena na šest dní.
Die Behandlung von Katzen ist auf sechs Tage begrenzt.
Dostupnost je omezena.
Die Last-Minute-Auswahl ist begrenzt.
Maximální částka je omezena na 7500 EUR.
Der Höchstbetrag wird auf 7500 EUR begrenzt.
Délka pobytu v schengenském prostoru je omezena na tři měsíce v průběhu šestiměsíčního období.
Die Aufenthaltsdauer ist auf drei Monate je Sechsmonatszeitraum im Schengen-Raum begrenzt.
Systémová expozice je při lokálním použití pimekrolimu omezena.
Die systemische Exposition ist bei der topischen Anwendung von Pimecrolimus begrenzt.
Zpráva paní napoletanové se nevyrovnává s první chybou čímž je její působnost omezena.
Der Bericht von Frau Napoletano behebt den ersten Fehler nicht, was seine Reichweite einschränkt.
Je to naprosto nepochopitelné neboť pracovní doba jiných podnikatelů není nijak omezena.
Dies ist absolut unverständlich, weil es für andere Unternehmer auch keine Beschränkung der Arbeitszeiten gibt.
Flexibilnost programu je omezena parametry románů s dixem hillem.
Die Flexibilität des Programms wird durch die Dixon-Hill- Kriminalromane begrenzt.
Komise se bude zvláště snažit zajistit aby byla taková osvobození přísně časově omezena.
Die Kommission wird ganz besonders auf eine strenge zeitliche Begrenzung einer solchen Ausnahme achten.
Daňové výhody pro těžká nákladní vozidla nejsou omezena.
Die Steuerprivilegien, die die Lkw bekommen, werden nicht gekürzt.
Jen jsem trochu omezena.
Nur ein wenig behindert.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.1053

Siehe auch


být omezena
beschränkt sein beschränkt werden begrenzt werden sind zu beschränken beschränkt sich nicht
přísně omezena
strengen beschränkungen unterliegt streng begrenzt strikt begrenzt
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr