PÍSEMNÉHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Písemného in der Deutsch

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0912

Beispiele für die Verwendung Písemného in einem Satz und ihre Übersetzungen

Schriftlichen ( písemné , písemně , písemnému )
Na základě písemného postupu v souladu s článkem 12.
Im schriftlichen Verfahren gemäß Artikel 12.
V případě předem ohlášeného písemného souhlasu potvrdí příslušný orgán povolení řádným razítkem na nákladním listu.
Im Falle einer vorangegangenen schriftlichen Zustimmung erteilt die zuständige Behörde ihre Genehmigung durch einen entsprechenden Stempel auf dem Begleitschein.
Die schriftliche ( písemné , písemně , písemnému )
Písemného testu.
Und die schriftliche Prüfung.
Nesmíte mi krátit rozpočet bez písemného povolení ředitele národní americké banky!
Sie können mein Budget nicht kürzen ohne die schriftliche Genehmigung des Präsidenten der Bundesbank!
Einem schriftlichen ( písemné , písemně , písemnému )
Tyhle drobnosti si přidejte do písemného plánu abyste byli připravení.
Formulieren Sie diese Details in einem schriftlichen Plan, damit Sie bereit sind.
Tyhle drobnosti si přidejte do písemného plánu abyste byli připravení.
Verdeutlichen Sie diese Details in einem schriftlichen Plan, damit Sie bereit sind.
Andere satzbeispiele
Každá smluvní strana může kdykoliv tuto dohodu vypovědět prostřednictvím písemného oznámení druhé straně.
Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch schriftliche Notifizierung an die andere Vertragspartei kündigen.
Prémie se poskytuje na základě písemného závazku příjemce že.
Voraussetzung für die Gewährung der Rodungsprämie ist, daß sich der Prämienempfänger schriftlich verpflichtet.
To co tu slečna sutterová říká je úplný opak jejího písemného prohlášení.
Was Miss Sutter sagt, ist das exakte Gegenteil dessen, was ihre schriftliche Aussage belegt.
Tyto kopie se zasílají neprodleně po doručení úplného písemného rozsudku stranám.
Die betreffende Kopie wird unverzüglich übermittelt, nachdem das vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.
Nemůžete tu přistát bez písemného svolení!
Sie können nicht an Land ohne schriftliche Genehmigung.
Písemného souhlasu přijímající země ESVO s plánovanou přepravou;
Die schriftliche Zustimmung des EFTA-Bestimmungslandes zu der geplanten Verbringung;
Promluvím nyní jako jeden z autorů písemného prohlášení č. 93.
Ich ergreife nun als einer der Verfasser der schriftlichen Erklärung Nr. 93 das Wort.
Generální sekretariát stanoví ukončení písemného postupu.
Das Generalsekretariat stellt den Abschluss der schriftlichen Verfahren fest.
Prezident může rozhodnout o uplatnění písemného řízení.
Der Präsident kann beschließen, das schriftliche Verfahren zu verwenden.
Kopie písemného posudku se zašle účastníkům.
Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des schriftlichen Gutachtens.
Neměl nic písemného.
Er hat nichts Schriftliches.
Informace nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu příslušného orgánu dožádaného státu sděleny jiné osobě subjektu nebo orgánu nebo jiné jurisdikci.
Die Informationen dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde der ersuchten Vertragspartei einer anderen Person, Einrichtung oder Behörde oder einem anderen Staat offen gelegt werden.
Předseda určí smluvním stranám ostatním zúčastněným kterým se žádost doručuje lhůtu pro předložení písemného vyjádření.
Der Präsident setzt den Vertragsparteien und den anderen Beteiligten, denen das Ersuchen zugestellt wird, eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.
Akcie nesmějí být dány do zástavy ani zatíženy žádným poplatkem bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Aufsichtsrats können die Kapitalanteile weder verpfändet noch in irgendeiner Weise belastet werden.
Tato dohoda vstupuje v platnost dnem vzájemného písemného oznámení obou stran o dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem beide Vertragsparteien einander schriftlich mitgeteilt haben, dass ihre jeweiligen für das Inkrafttreten erforderlichen innerstaatlichen Verfahren abgeschlossen sind.
Na žádost lze nahlédnout do spisů formou písemného sdělení informace v nich obsažené.
Auf Antrag kann die Akteneinsicht auch durch schriftliche Mitteilung der in den Unterlagen enthaltenen Angaben erfolgen.
Obdobně se tato lhůta staví na dobu povolenou žadateli pro přípravu ústního nebo písemného vysvětlení.
In gleicher Weise wird diese Frist für den Zeitraum unterbrochen, der dem Antragsteller zur Abgabe mündlicher oder schriftlicher Erklärungen eingeräumt wird.
Tato dohoda vstupuje v platnost dnem přijetí posledního písemného oznámení stran o tom že byly dokončeny jejich vnitřní postupy potřebné pro vstup dohody v platnost.
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander schriftlich notifiziert haben, dass ihre jeweiligen für das Inkrafttreten erforderlichen internen Verfahren abgeschlossen sind.
Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení stran o tom že byly dokončeny jejich vnitřní
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander endgültig schriftlich notifiziert haben, dass ihre jeweiligen für das Inkrafttreten dieses
Aniž je dotčen systém zvláštních jistot pro karnetyATA/CPD podléhá propuštění zboží do režimu prostřednictvím písemného celního prohlášení s výjimkou případů uvedených v příloze 77 poskytnutí jistoty.
Unbeschadet der besonderen Garantiesysteme bei ATA-/CPD-Carnets unterliegt die Überführung in das Verfahren mittels schriftlicher Zollanmeldung der Leistung einer Sicherheit mit Ausnahme der in Anhang 77 aufgeführten Fälle.
Dodavatel nesmí předat žádnou smluvně převzatou práci třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.
Ein Auftragnehmer darf keine ihm vertraglich übertragene Arbeit ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers an Dritte weitergeben.
Dokumenty zpřístupněné na základě tohoto rozhodnutí se nesmí reprodukovat ani využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu účetního dvora.
Dokumente, die im Einklang mit diesem Beschluss freigegeben wurden, dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Rechnungshofs für kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder genutzt werden.
Tuto dohodu prozatímně provádějí státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci které vyjádří svůj souhlas s jejím prozatímním prováděním zasláním písemného oznámení o této skutečnosti depozitáři.
Dieses Übereinkommen wird von Staaten oder Organisationen regionaler Wirtschaftsintegration vorläufig angewandt, die dem Verwahrer ihre Zustimmung zu dieser vorläufigen Anwendung schriftlich notifizieren.
Obdobně se tato lhůta pozastaví na dobu povolenou žadateli pro přípravu ústního nebo písemného vysvětlení.
In gleicher Weise wird diese Frist für den Zeitraum unterbrochen, der dem Antragsteller zur Abgabe mündlicher oder schriftlicher Erklärungen eingeräumt wird.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.0912

Siehe auch


písemného souhlasu
schriftliche zustimmung schriftliche genehmigung
písemného dodatku
eine schriftliche zusatzvereinbarung schriftliche zusatzvereinbarungen
písemného podnětu
einen schriftlichen antrag
plné znění písemného
vollen wortlaut des schriftlichen

"Písemného" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr