PŘÍČINU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Příčinu in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0742

Beispiele für die Verwendung Příčinu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ursache ( příčinou , způsobit , důvod )
Takže jako příčinu uvádíte encefalitidu kterou trpěl.
Also verwerfen Sie als Ursache die Enzephalitis, unter der er gelitten hat?
Stále hledáme přesnou příčinu ale lebka byla velmi poškozená.
Wir suchen immer noch die genaue Ursache, aber der Schädel wurde schwer beschädigt.
Grund ( důvod , proto , proč )
Dal jsem mu příčinu aby mě zabil.
Ich hab' ihm jeden Grund gegeben, mir das Gehirn rauszupusten.
Počítači izoluj příčinu výpadku systému.
Grund für Versagen der Lebenserhaltung klären.
Die ursache ( důvod , proto , proč )
Nikdy nebyli schopni určit příčinu.
Die Ursache wurde nie festgestellt.
Musíme najít příčinu.
Wir müssen die Ursache finden.
Einen grund ( důvod , proto , proč )
Nebo to má příčinu kterou mi nechceš svěřit.
Oder hat es einen Grund, den du mir nicht anvertrauen willst?
Mohl bych si příčinu najít tam kde jiní žádnou neuvidí.
Ich finde vielleicht einen Grund, wo andere keinen sehen.
Der grund ( důvod , proto , proč )
Mnoho lidí rádo poukazuje na jiná místa než na příčinu problému.
Und viele Menschen zeigen gerne mit dem Finger irgendwo anders hin als der Grund des Problems.
Tak aspoň když něco nevyšlo nemusela jsem dlouho hledat příčinu.
So musste ich, wenn ich mich irrte, nicht lange nach dem Grund suchen.
Andere satzbeispiele
Ale doktoři nezjistili příčinu.
Die Ärzte konnten jedoch keine Ursache herausfinden.
Protřepávání slepota křeče; pacient mít žádnou organickou příčinu.
Die Tremor-Attacken, Erblindungen und Krämpfe haben keine organischen Ursachen.
Popřejte laskavě sluchu slovům šlechtice já vám odhalím pravou příčinu téhle války.
Nehmt das Wort eines Ehrenmannes an. Ich werde Euch den wahren Grund dieses Krieges enthüllen.
Ten se opírá o příčinu následek.
Er beharrt auf Ursache und Wirkung.
Krátce politická rozhodnutí obvykle nepovažujeme za příčinu smrtí jednotlivců.
Kurz gesagt: Wir identifizieren normalerweise politische Entscheidungen nicht als Ursachen individueller Todesfälle.
Krach roku 1929 neměl sice žádnou zřetelnou příčinu ale dvě velice přesvědčivá řešení.
Der Crash von 1929 hatte keinen offensichtlichen Grund, aber zwei sehr plausible Lösungen.
Já nechystám je tu pro jinou příčinu.
Ich werde aus keinem anderen Grund hier sein.
Psychosomatickou příčinu.
Einen psychosomatischen Grund.
Zločin musí mít logickou příčinu.
Ein Verbrechen muss einen logischen Grund haben.
Mým primárním úkolem je zjistit příčinu její extrémní zloby.
Meine erste Herausforderung war es, den Grund ihrer extremen Wut zu finden.
Abychom zjistili vznik života musíme zjistit příčinu smrti.
Um die Ursachen für Leben zu untersuchen, brauchen wir zuerst Rückgriff auf den Tod.
Zkuste izolovat příčinu.
Versuchen Sie, die Ursache zu isolieren.
Julie určí příčinu nemoci.
Julia wird den Grund der Krankheit bestimmen.
Musí to mít příčinu.
Es muss einen Grund geben.
Musím najít příčinu.
Ich muss die Ursache finden.
Urči příčinu nemoci najdi lék.
Erforsche die Ursachen und finde ein Heilmittel.
Znám příčinu.
Ich kenne die Ursache.
Bohužel jsme nedokázaly odhalit příčinu.
Unglücklicherweise waren wir nicht in der Lage, die Ursache zu finden.
Studujeme ten virus snažíme se najít příčinu.
Wir untersuchen den Virus, versuchen, die Ursache zu finden.
Pomohl by od symptomů ale nevyléčí příčinu.
Das lindert die Symptome, aber beseitigt nicht die Ursache.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0742

Siehe auch


pravou příčinu
die wahre ursache wahren grund für
přesnou příčinu
genaue ursache den genauen grund für
příčinu anémie
die ursache ihrer anämie

"Příčinu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr