PŘÍNOSEM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Přínosem in der Deutsch

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.8556

Beispiele für die Verwendung Přínosem in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorteil ( výhodu , prospěch , přínos )
Hlavním přínosem je přechod na samotnou jednotnou platbu.
Der größte Vorteil ist die Umstellung auf die einheitliche Betriebsprämie.
To by mohlo být pro naše zemědělsko-potravinářské odvětví velkým přínosem.
Für unseren Lebensmittelsektor könnte dies ein großer Vorteil sein.
Beitrag ( příspěvek , přispět , přínos )
Mým přínosem je malý symbol díků za naši spolupráci v průběhu staletí.
Mein Beitrag ist nur ein kleines Zeichen der Dankbarkeit für unsere jahrelange Zusammenarbeit.
Boltzmannovým přínosem bylo že nám pomohl porozumět entropii.
Und Boltzmanns Beitrag bestand darin, dass er uns half, Entropie zu verstehen.
Nutzen ( přínos , využít , využívat )
Interoperabilita je přínosem pro koncové uživatele je důležitým cílem tohoto předpisového rámce.
Interoperabilität ist für die Endnutzer von Nutzen und ein wichtiges Ziel dieses Rechtsrahmens.
Forsírovaná diuréza dialýza hemoperfuze výměnná transfuze nejsou pravděpodobně přínosem.
Eine forcierte Diurese, Hämodialyse, Hämoperfusion oder Austauschtransfusion haben wahrscheinlich keinen Nutzen.
Gewinn ( zisk , výhra , přínosem )
Myslím že jsou pro tým opravdu přínosem že ano.
Ich glaube, sie sind ein echter Gewinn für das Team, nicht wahr?
Euro je pro každého velkým přínosem.
Der Euro ist ein großer Gewinn für alle Menschen.
Bereicherung ( přínosem , obohacení , zisku )
Tvá pomoc bude pro tel aviv velkým přínosem.
Ihre Unterstützung wäre eine enorme Bereicherung für Tel Aviv.
Věříme že pro nás bude velkým přínosem.
Wir glauben, sie könnte eine große Bereicherung sein.
Profitieren ( těžit , prospěch , využívat )
Myslím si že příspěvek islandu bude pro unii přínosem.
Ich glaube, dass die Union vom isländischen Beitrag profitieren wird.
Tento nástroj bude pro evropu bezesprou značným přínosem.
Europa wird mit Sicherheit in hohem Maße von diesem Instrument profitieren.
Aktivposten ( aktiva , přínosem )
Ano ale vy tím přínosem být nemáte že.
Ja, aber Sie sollen kein Aktivposten sein, nicht wahr?
Jsi hodnotným přínosem ramone.
Sie sind ein wertvoller Aktivposten, Ramon.
Andere satzbeispiele
Jednotný systém předpisů bude samozřejmě přínosem pro oba tyto případy.
Ein einheitliches System der Regulierung ist natürlich in beiden Fällen von Vorteil.
Zvýšená mobilita pracovní síly je dalším obrovským přínosem EU.
Die verbesserte Mobilität von Arbeitnehmern war ein weiterer großer Vorteil, den die EU herbeigeführt hat.
Vyřešení našich rozporů bude významným přínosem pro obě ekonomiky.
Eine Beilegung unserer Differenzen wird einen wichtigen Beitrag für unsere beiden Wirtschaften leisten.
To je skutečným přínosem této iniciativy.
Das ist der wahre Vorteil dieser Maßnahme.
Ten chlapec by mohl být přínosem.
Der Junge kann von Nutzen sein.
Probíhající kampaň trvale udržitelná energie pro evropu je v tomto ohledu významným přínosem.
Die laufende Kampagne"Nachhaltige energie für Europa" leistet dazu einen wichtigen Beitrag.
Ten chlap není přínosem pro naši společnost.
Der Kerl ist kein Gewinn für unsere Firma.
Malé plavidlo které by mohlo být přínosem.
Ein kleines Schiff, das von Nutzen sein könnte.
Proto jsme vám říkali že může být přínosem.
Deshalb könnte er für Sie von Vorteil sein.
Tvá ztráta je naším přínosem.
Dein Verlust ist unser Gewinn.
Ministři si myslí že je největším přínosem pro sebe sama.
Die Brüder denken, dass er von großem Nutzen für sich selbst ist.
Byla bych velkým přínosem.
Ich wäre eine enorme Bereicherung.
Dohoda bude přínosem zvláště pro evropské zemědělce hospodářské subjekty.
Sie wird besonders für die europäischen Landwirte und die Wirtschaft von Vorteil sein.
Každý nárůst v přeshraničním obchodování bude přínosem pro vnitřní trh jako celek.
Jede Zunahme der Einkäufe im Ausland würde dem gesamten Binnenmarkt nutzen.
Myslím že tvoje přítomnost zde by byla velkým přínosem pro loď.
Ich glaube, deine Anwesenheit wäre für unsere Missionen sehr von Vorteil.
Přírůstek takové ceny by byl velkým přínosem pro vaše portfolio.
Ein Kauf bei seinem aktuellen Wert wäre ein großer Gewinn- für Ihr Portfolio.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.8556

Siehe auch


velkým přínosem
ein großer gewinn eine große hilfe eine enorme bereicherung
významným přínosem
wichtigen beitrag bedeutenden beitrag
být přínosem
nutzen sein vorteil sein aktivposten sein vorteilhaft sein
hlavním přínosem
größte vorteil wichtigste beitrag nutzen in der hauptbeitrag
pozitivním přínosem
positiven beitrag
značným přínosem
grossem vorteil wesentlichem nutzen großen nutzen bringen erheblichen nutzen von großem nutzen
přínosem tohoto
nutzen dieses beitrag dieses
přínosem pro spotřebitele
vorteile für verbraucher bringen dem verbraucher zugute verbraucher stärker nutzen

"Přínosem" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr