PŘÍSNÁ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Přísná in der Deutsch

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0766

Beispiele für die Verwendung Přísná in einem Satz und ihre Übersetzungen

Je přísná co.
Sie ist streng, huh?
Musím k vám být přísná.
Ich muss streng mit Ihnen sein.
Hart ( těžké , tvrdě , tvrdý )
Jsi na sebe moc přísná víš to.
Du bist zu hart zu dir. Weißt du das?
Neměla byste být na sebe tak přísná jste moc hezká dívka.
Sie sollte nicht so hart mit sich selbst sein. Sie sind ein sehr hübsches Mädchen.
Strikte ( přísné , striktní , přísně )
Jeho součástí by byla přísná podmíněnost.
Es würde strikte Bedingungen einschließen.
Kancelář návladního má přísná pravidla castle.
Das A.G.-Büro hat strikte Vorgaben, Castle.
Andere satzbeispiele
Docela přísná dieta.
Ziemlich strenge Ernährung.
Velmi přísná dieta hodně spánku.
Eine sehr strenge Diät, viel Schlaf.
Podnikli jsme přísná opatření abychom zabránili vašemu útěku.
Unsere Truppen haben strenge Maßnahmen ergriffen, lhre Flucht zu verhindern.
Jste na sebe moc přísná.
Sie sind zu hart zu sich selbst.
Aby byla zavedena velmi přísná pravidla týkající se inzerce;
Um sehr strenge Regeln für Anzeigen einzuführen;
Kongresmane mám přísná nařízení.
Herr Abgeordneter, ich habe strikte Anweisung.
Máme tu přísná pravidla.
Wir haben strenge Regeln hier.
Nebuď na sebe tak přísná.
Sei nicht so hart zu dir selbst.
Současně byla zachována přísná pravidla pro všechna citlivá odvětví.
Zur gleichen Zeit wurden strenge Regeln für alle empfindlichen Sektoren beibehalten.
Proto bude absoltně nezbytné aby byla stanovena přísná pravidla pro uvádění výrobků na trh.
Daher wird es unerlässlich sein, strikte Regeln für die Marktzulassung festzulegen.
Přísná ale účinná.
Streng, aber effektiv.
Jsi přísná jak jsem slyšela.
Du sollst hart sein, sagte man mir.
Nemusíš být na sebe tak přísná.
Sei nicht so hart zu dir selbst.
Pravidla jsou přísná.
Die Regel ist streng.
Potřebujeme přísná pravidla regulaci trhu dozor veřejných agentur.
Wir brauchen strenge Regeln, eine Regulierung des Marktes und eine öffentliche Überwachungsagentur.
Jaj ta máma je tak přísná úzkoprsá.
Diese Mutter war hart und richtend und.
Jsou tam přísná pravidla.
Es gibt strenge Regeln.
Gertruda je velmi přísná mami.
Gertrude ist ziemlich streng, Mama.
Máme přísná pravidla.
Wir haben strenge Regeln.
Možná jsem moc přísná.
Vielleicht war ich zu streng.
Omlouvám se že jsem byla na tebe tak přísná.
Tut mir leid, ich war so hart zu dir.
Kung fuchen-stylu má velmi přísná pravidla pro žáky.
Der Chen-Stil Kung Fu hat sehr strenge Regeln.
Bezpečnost v hokkaidu je neuvěřitelně přísná.
Die Sicherheitsvorkehrungen in Hokkaido sind streng.
Taková na vás byla slečna mckinneyová renaldo přísná.
War Miss McKinney so, so hart, Renaldo?

Ergebnisse: 271, Zeit: 0.0766

Siehe auch


přísná opatření
strenge maßnahmen rigorose maßnahmen strikte maßnahmen
máme přísná
wir haben strenge wir haben strikte
velmi přísná pravidla
sehr strenge regeln äußerst strenge regelungen sehr strenge vorschriften sehr strikte

"Přísná" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr