PŘÍZNIVÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Příznivé in der Deutsch

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1078

Beispiele für die Verwendung Příznivé in einem Satz und ihre Übersetzungen

Günstig ( příznivý , výhodné , levně )
Tyto přírodní podmínky byly příznivé pro vznik prvních kyanofytů čili modrých řas.
Diese Bedingungen waren günstig für die Bildung der ersten Zyanobakterien, auch blaugrüne Algen genannt.
Pokud je jeho lokalita není dostatečně příznivé nebo pečující... buňka bude vybírat nesmrtelnost.
Ist der Lebensraum nicht günstig oder nährend genug... wählt die Zelle Unsterblichkeit.
Gut ( dobrý , dobře , v pořádku )
Zprávy z války byly příznivé.
Die Neuigkeiten vom Krieg waren gut.
Ale vyhlídky příznivé nejsou.
Doch die Chancen stehen nicht gut.
Kompromis znamená že budou zavedeny závazné cíle pokud jde o recyklaci což je mimořádně příznivé.
Dieser bedeutet die Einführung verbindlicher Recyclingziele, was äußerst positiv ist.
Další oblasti už jsou méně příznivé.
Und dann werden die anderen Bereiche immer weniger positiv.
Andere satzbeispiele
Objeví se příznivé posudky vědců ale také ostré výpady nábožensky založených lidí.
Es gibt positive Rezensionen von Wissenschaftlern, aber auch scharfe Attacken von religiösen Menschen.
Pokud lokalita není dostatečně příznivé nebo pečující... buňka bude vybírat nesmrtelnost.
Ist der Lebensraum nicht günstig oder nährend genug... wählt die Zelle Unsterblichkeit.
Příznivé účinky podpory.
Positive Auswirkungen der Beihilfe.
Načasování konference není příznivé.
Der Zeitpunkt der Konferenz ist nicht günstig.
Hospodářský rozvoj filipín jejich členství ve sdružení národů jihovýchodní asie představují příznivé znamení.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Philippinen und seine Mitgliedschaft im Verband Südostasiatischer Nationen sind positive Signale.
Fórum poskytuje příznivé podmínky pro hledání řešení budoucích problémů v oblasti IKT.
Das Forum bietet günstige Rahmenbedingungen für die Suche nach Lösungen in Bezug auf die künftigen Fragen der IKT.
U provedených testů byly často publikovány pouze příznivé výsledky.
Vielfach wurden nur Studien mit günstigen Ergebnissen veröffentlicht.
Malé střední podniky musí mít zaručeny příznivé podmínky snadnější přístup k financování.
KMU müssen günstige Bedingungen und ein leichterer Zugang zu Finanzierung garantiert werden.
Sázky jsou pořád příznivé pro mě.
Stehen die Quoten noch gut für mich?
Výměna údajů proto přinesla příznivé výsledky.
Der Datenaustausch hat also positive Ergebnisse gebracht.
Hvězdy jsou velmi příznivé!
Die Sterne stehen sehr günstig.
Můžeš jenom učinit podmínky pro zformování jejich sítě méně příznivé.
Man kann nur die Umstände für sie, ein Netzwerk zu formen, weniger günstig machen.
V důsledku zavedených opatření byly pozorovány příznivé účinky.
Infolge der eingeführten Maßnahmen waren positive Auswirkungen zu beobachten.
Tyto příznivé účinky přetrvávaly po celou dobu 12- týdenní léčby.
Diese positiven Wirkungen hielten über die gesamte 12-wöchige Behandlungsdauer an.
Zlepšení ziskovosti podniků velmi příznivé podmínky financování nadále podporují oživení investic.
Eine Verbesserung der Ertragslage der Unternehmen und sehr günstige Finanzierungsbedingungen befördern weiterhin eine Erholung der Investitionstätigkeit.
Mělo to také příznivé dopady.
Es hatte außerdem positive Auswirkungen.
Ale počkám až budou příznivé podmínky.
Aber ich warte, bis die Bedingungen günstig sind.
Tyto příznivé účinky přetrvávaly po celou dvanáctitýdenní dobu léčby.
Diese positiven Wirkungen hielten über die gesamte 12-wöchige Behandlungsdauer an.
Takže ... podmínky jsou příznivé.
Nun... die Bedingungen sind günstig.
Pokud jde o mé politické hodnocení to již bohužel nemůže být tak příznivé.
Leider fällt meine politische Einschätzung nicht ganz so positiv aus.
V roce 1986 nebyly podmínky pro smlouvu o odzbrojení ani zdaleka příznivé.
Die Bedingungen für ein Abrüstungsabkommen waren 1986 alles andere als günstig.
Co se týče délky řízení jsou statistické údaje velmi příznivé.
Was die Verfahrensdauer angeht, sind die statistischen Daten sehr positiv.
Možnost číslo dvě říkáte že podmínky nejsou příznivé.
Möglichkeit Nummer zwei: Sie sagen, die Bedingungen seien nicht günstig.
Úrokové sazby jsou teď příznivé.
Die Zinsen für Super-Jumbos sind gerade günstig.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.1078

Siehe auch


příznivé podmínky
günstige bedingungen günstige voraussetzungen vorteilhafter bedingungen die bedingungen günstig günstige vermarktungsbedingungen
vytvořit příznivé prostředí
günstiges umfeld umfeld entstehen schaffung eines günstigen umfelds

"Příznivé" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr