PŘEDCHÁZEJÍCÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předcházejících in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.3994

Beispiele für die Verwendung Předcházejících in einem Satz und ihre Übersetzungen

Früheren ( předchozích , bývalého , dřívější )
Tento poznatek uvedla při předcházejících šetřeních také samotná sdružení uživatelů.
Dieses Argument wurde in früheren Untersuchungen sogar von den Verwenderverbänden selbst vorgebracht.
V předcházejících společnostech bylo postavení rolníka řemeslníka či kupce často tím co jej zcela určovalo.
In früheren Gesellschaften definierte der Status als Kleinbauer, Handwerker oder Kaufmann einen Menschen häufig vollständig.
Vorangegangenen ( předchozích , předcházejících , posledních )
Výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu limitních hodnot stanovených článkem.
Die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Messungen die Hälfte der in Artikel 8 festgelegten Werte nicht überschritten haben.
Cena pro výpočet dovozního cla je průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku během předcházejících dvou týdnů.
Der zugrunde zu legende Preis für die Berechnung des Einfuhrzolls ist der Durchschnitt der nach der Methode in Artikel 4 bestimmten täglichen repräsentativen cif-Einfuhrpreise, die während der beiden vorangegangenen Wochen festgestellt wurden.
Vorhergehenden ( předchozí , předcházející , předešlého )
Počet generací předcházejících osivu kategorie certifikované osivo.
Anzahl der dem Saatgut der Kategorie"Zertifiziertes Saatgut" vorhergehenden Generationen.
Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu.
Zuchtsaatgut der dem Basissaatgut vorhergehenden Generationen und.
Den letzten ( předchozí , předcházející , předešlého )
V předcházejících 12 měsících paratuberkulóza nebo lymphadenitis caseosa.
In den letzten zwölf Monaten kein Fall von Paratuberkulose oder Lymphadenitis caseosa klinisch festgestellt wurde;
Investiční výnos z takových aktiv za předcházejících pět let.
Den der Rendite auf die genannten Anlagen in den letzten fünf Jahren;
Vor ( předchozí , předcházející , předešlého )
Vykonala během 24 měsíců předcházejících žádosti o vrakovací prémii alespoň deset cest.
Das Schiff in den 24 Monaten vor Beantragung der Abwrackprämie mindestens zehn Fahrten durchgeführt hat.
Vztahují se na dobu šesti měsíců předcházejících takovému oznámení.
Sie beziehen sich auf die sechs Monate vor dieser Mitteilung.
Andere satzbeispiele
Byl to stejný model jako při všech předcházejících rozšířeních.
Das erfolgte nach dem gleichen Muster wie bei allen vorhergehenden Erweiterungen.
Dále provádět rozvíjet činnost vykonávanou v rámci předcházejících mezinárodních dohod o olivovém oleji.
Die im Rahmen der früheren Internationalen Olivenöl-Übereinkommen geleistete Arbeit fortzuführen und weiterzuentwickeln;
Opravy hlasování z předcházejících zasedání viz zápis.
Berichtigungen des Stimmverhaltens in den vorangegangenen Sitzungen: siehe Protokoll.
Systémy jsou zahrnuty pokud byly v provozu kdykoli během předcházejících pěti referenčních let.
Systeme sind enthalten, wenn sie während eines der vorherigen fünf Referenzjahre betriebsfähig waren.
Spolu s veteší od předcházejících majitelů.
Zusammen mit viel altem Krempel von den Vorbesitzern. tada!
Průměr zásob které byly k dispozici během let předcházejících přistoupení;
Die durchschnittlichen Bestände in den Jahren vor dem Beitritt.
Obchodní toky existující během let předcházejících přistoupení;
Die Handelsströme in den Jahren vor dem Beitritt.
Ačkoli byla celková volební účast nižší než v předcházejících volbách do evropského parlamentu v osmi členských státech se v porovnání s rokem 2004 značně zvýšila.
Obwohl die Wahlbeteiligung insgesamt etwas niedriger ausfiel als bei früheren Wahlen zum Europäischen Parlament, stieg sie in acht Mitgliedstaaten gegenüber 2004 deutlich an.
Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle článku první odrážky za podmínky že.
Zuchtsaatgut der dem Basissaatgut vorhergehenden Generationen kann gemäß Artikel 4 erster Gedankenstrich unter folgenden Bedingungen in den Verkehr gebracht werden.
Je to proto že vy wombati jste v minulosti způsobili tolik nehod že není žádná společnost na světě která by nás pojistila. dokud nezaplatíme 830.000 dolarů které dlužíme z předcházejících nároků.
Weil ihr so viele Unfälle verursacht habt, dass uns keine Versicherung annimmt, bevor wir die $830.000 Schulden aus früheren Ansprüchen zahlen.
V případě rajčat průměrné hektarové výnosy organizace producentů u kulatýcha/nebo podlouhlých rajčat během dvou předcházejících hospodářských roků.
Für Tomaten die durchschnittlichen Hektarerträge der Erzeugerorganisation bei runden und/oder länglichen Sorten in den zwei vorangegangenen Wirtschaftsjahren.
Šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě brambor lze uvádět na trh podle článku za podmínky že.
Zuchtpflanzgut der dem Basispflanzgut vorhergehenden Generationen kann gemäß Artikel 4 unter folgenden Bedingungen in den Verkehr gebracht werden.
pododstavci kteří prokáží vývoz příslušných produktů do spojených států amerických během alespoň jednoho ze tří předcházejících let nebo.
Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach den Vereinigten Staaten von Amerika für jedes der drei letzten Jahre nachweisen, oder.
Potom bych vás chtěl požádat abyste vynechali slovo chudé rozvojové země. v předcházejících dohodách je úplně irelevantní bezvýznamné.
Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang bitten, das Wort arme Entwicklungsländer zu streichen, da es in früheren Übereinkommen völlig irrelevant und sinnlos war.
Transparentnost je rovněž klíčovou částí našich návrhů které jste zdůraznili v předcházejících hlasováních.
Die Transparenz spielt bei unseren Vorschlägen ebenfalls eine Schlüsselrolle, worauf Sie bei früheren Abstimmungen großen Wert legten.
Šlechtitelskou sadbu generací předcházejících základní sadbě lze uvádět na trh podle čl. 3a za podmínky že.
Zuchtpflanzgut der dem Basispflanzgut vorhergehenden Generationen kann gemäß Artikel 3a unter folgenden Bedingungen in den Verkehr gebracht werden.
Ve francouzské guayaně musí být plochy osety v obou osevních cyklech nejpozději do 31. prosince 30. června předcházejících dané sklizni.
In Französisch-Guyana müssen die Flächen für jeden der beiden Zyklen spätestens an dem der Ernte vorausgehenden 31. Dezember und 30. Juni bestellt worden sein.
V případě výběru peněz mohou recyklační bankomaty použít pravé upotřebitelné eurobankovky které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích.
Ein- und Auszahlungsautomaten können für Abhebungen echte umlauffähige Euro-Banknoten verwenden, die von anderen Kunden in vorherigen Transaktionen eingezahlt worden sind.
Dnes se dá uhlí spalovat mnohem efektivněji produkuje se při tom mnohem méně CO2 než při předcházejících metodách.
Heutzutage kann Kohle wesentlich effizienter verbrannt werden, und es entsteht wesentlich weniger Kohlendioxid als bei früheren Verfahren.
Počet generací předcházejících osivu kategorie certifikované osivo nebo certifikované osivo první generace.
Anzahl der dem Saatgut der Kategorien"Zertifiziertes Saatgut" oder"Zertifiziertes saatgut der ersten Generation" vorhergehenden generationen.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.3994

Siehe auch


předcházejících čtvrtletí ve kterém
dem vierteljahr vorausgeht , in
pět let předcházejících předposlednímu roku před zřízením
fünf jahren vor dem vorletzten jahr vor der errichtung

"Předcházejících" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr