PŘEDKLÁDAJÍCÍ SOUD AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předkládající Soud in der Deutsch

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1107

Beispiele für die Verwendung Předkládající Soud in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorlegende gericht
Předkládající soud totiž ve své otázce odkazuje na znění § 110 odst.
Das vorlegende Gericht lege seiner Frage nämlich eine Fassung von § 110 Abs.
Předkládající soud se dále táže na základ pro výpočet těchto odpisů úroků.
Das vorlegende Gericht fragt sodann nach der Berechnungsgrundlage für diese Abschreibungen und Zinsen.
Andere satzbeispiele
Poznamenat že předkládající soud neposkytl ohledně této otázky dostatek údajů.
Risiken ist festzustellen, dass das vorlegende Gericht hierzu nicht genügend Hinweise gibt.
Z předkládacího usnesení je zjevné že předkládající soud má pochybnosti zda je dikce.
Aus dem Vorlagebeschluss geht hervor, dass das vorlegende Gericht Zweifel hat, ob § 110.
Naproti tomu jak žalovaná irská ministerstva tak předkládající soud obecně přímý.
Demgegenüber lehnen sowohl die beklagten irischen Ministerien als auch das vorlegende Gericht eine unmittelbare.
Proto jsem přeformulovala otázky úžeji než jak je položil předkládající soud.
Ich habe daher die Fragen umformuliert und enger gefasst, als sie das vorlegende Gericht gestellt hat.
Předkládající soud položil obě uvedené otázky v návaznosti na výše uvedené usnesení guerrero pecino.
Das vorlegende Gericht stellt die beiden Fragen gestützt auf den genannten Beschluss in der Rechtssache Guerrero Pecino.
Přestože se obě otázky které předkládající soud položil soudnímu dvoru formulačně týkají pouze přímého účinku čl.
Die beiden Fragen des vorlegenden Gerichts betreffen zwar ihrem Wortlaut nach lediglich die unmittelbare Wirkung von Art. 3 Abs.
Svojí otázkou se předkládající soud ve skutečnosti ptá zda taková situace může představovat mimořádnou okolnost která může být překážkou pro vrácení protiprávní podpory za určitá období.
Die Frage des vorlegenden Gerichts lautet eigentlich, ob dies einen außergewöhnlichen Umstand darstellen könnte, der die Rückzahlung rechtswidriger Beihilfen für bestimmte Zeiträume auszuschließen vermag.
Předkládající soud má totiž na mysli výstavbu všech zařízení jako celku která mění důležité struktury letiště s drahou delší než 100 m 19.
Es geht dem vorlegenden Gericht nämlich um die Errichtung einer Gesamtheit von Anlagen, die wichtige Strukturen eines Flughafens mit einer Bahn von mehr als 2 100 m verändert 19.
Jak uvádí předkládající soud jejich obsah je mimoto částečně převzat v žalobě.
Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts ist der Inhalt der Anlagen außerdem teilweise in der Klageschrift wiedergegeben.
Předkládající soud v tomto ohledu zkoumá rozsudky ze dne 10. července 1986 luijten 60/85 recueil s.
Das vorlegende Gericht erörtert in diesem Zusammenhang die Urteile vom 10. Juli 1986, Luijten(60/85, slg. 1986, 2365), vom 20. september 1988, Spanien/Rat 203/86, slg.
Předkládající soud popisuje výrobek dotčený v původním řízení jako „ sandál s profilovanou zevní podešví z kaučuku s vysokými obrubami.
Das vorlegende Gericht beschreibt die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware als „Sandale mit einer profilierten Laufsohle aus Gummi mit hoher Kante.
Předkládající soud by v tomto bodě také neměl mít námitky protože význam hrubé nedbalosti je tímto výkladem jasně upřesněn.
Auch das vorlegende Gericht dürfte insofern keine Einwände haben, da die Bedeutung der groben Fahrlässigkeit durch diese Auslegung deutlich präzisiert wird.
Předkládající soud nicméně požadoval výklad tohoto ustanovení pouze v případě když by soudní dvůr odpověděl kladně na první předběžnou otázku.
Das vorlegende Gericht hat jedoch um die Auslegung dieser Vorschrift nur für den Fall ersucht, dass der Gerichtshof die erste Vorlagefrage bejaht.
Předkládající soud má tedy za to že musí určit dopad jednání italských orgánů na rozhodnutí komise.
Das vorlegende Gericht meint daher, es habe festzustellen, welchen Einfluss das Verhalten der italienischen Behörden auf den Beschluss der Kommission gehabt habe.
Když předkládající soud ve své otázce zmiňuje předpokládané úroky odpisy obecným způsobem z předkládacího rozhodnutí kontextu sporu v původním.
In seiner Frage nimmt das vorlegende Gericht zwar allgemein auf kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen Bezug; aus der Vorlageentscheidung, dem Kontext des.
V tomto ohledu předkládající soud rovněž žádá soudní dvůr aby určil zejména metodické požadavky tohoto ocenění.
In diesem Zusammenhang fragt das vorlegende Gericht den Gerichtshof auch nach den methodischen Anforderungen an diese Bewertung.
To ukazuje aniž by byla dotčena konstatování která bude muset v této věci učinit předkládající soud že ELPA nadále zasahuje do organizace motocyklových závodů.
Vorbehaltlich der diesbezüglich zu treffenden Feststellungen des vorlegenden Gerichts deutet dies darauf hin, dass ELPA auch weiterhin im Bereich der Organisation von Motorradrennen tätig ist.
Předkládající soud zdůrazňuje že návrh minister neupřesňuje povahu „ nezákonného pobytu “ který vedl ke zpětnému přebráníG. jipy.
Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass das Ministerium nicht erläutert habe, welcher Art der „unbefugte Aufenthalt“ von Herrn Jipa gewesen sei, der seine Rückübernahme veranlasst habe.
V této souvislosti klade předkládající soud otázku týkající se výkladu článku 87 ES.
In diesem Zusammenhang stellt das vorlegende Gericht eine Frage nach der Auslegung von Art. 87 EG.
Předkládající soud se táže zda se zásada použije horizontálně pouze ve vztahu k takovýmto odchylným ustanovením.
Das vorlegende Gericht möchte wissen, ob der Grundsatz nur auf solche Ausnahmebestimmungen horizontal anwendbar sei.
Zákon z roku 1958 by totiž vedl předkládající soud k nepoužití tohoto zákona zproštěníI. doulamise obžaloby.
Regelung wie dem Gesetz von 1958 entgegenstehen, würde dazu führen, dass das vorlegende Gericht dieses Gesetz nicht anwenden dürfte und Herrn Doulamis freisprechen müsste.
Totéž platí při zohlednění zákazu zmařit cíle směrnice na který poukázal jak předkládající soud tak také IMPACT.
Nichts anderes ergibt sich bei Berücksichtigung des Frustrationsverbots, auf das sowohl das vorlegende Gericht als auch IMPACT hingewiesen haben.
V této souvislosti je třeba zkoumat zda jak se zdá konstatoval předkládající soud je rozhodující montrealská úmluva.
Hierzu ist zu untersuchen, ob das Übereinkommen von Montreal, wie das vorlegende Gericht festzustellen scheint, ausschlaggebend ist.
Předkládající soud předně soudní dvůr žádá aby posoudil slučitelnost vnitrostátní právní úpravy s právem společenství.
Zunächst ersucht das vorlegende Gericht den Gerichtshof im Wesentlichen, die Vereinbarkeit nationaler Rechtsvorschriften mit Gemeinschaftsrecht zu klären.
Předkládající soud si klade otázku zda kancelář grimshaw žalobu odmítla oprávněně.
Für das vorlegende Gericht stellt sich die Frage, ob das Büro Grimshaw die Annahme der Klageschrift zu Recht verweigert hat.
Předkládající soud klade soudnímu dvoru otázky až c s ohledem na skutečnost že OESF získala dividendy od společnosti usazené ve švýcarsku.
Das vorlegende Gericht ersucht den Gerichtshof um Beantwortung von Frage 2 a und c im Hinblick auf den Umstand, dass OESF Dividenden von einer in der Schweiz ansässigen Gesellschaft erhielt.
Předkládající soud účastníci řízení před soudním dvorem je takzvaný finanční příspěvek cupo.
Auf das das vorlegende Gericht und die Beteiligten im Verfahren vor dem Gerichtshof abstellen, ist der sogenannte Finanzbeitrag Cupo.
Předkládající soud má za to že citované vnitrostátní ustanovení je v rozporu se zásadou rovnosti zakotvenou v právu společenství
Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts verstößt diese nationale Vorschrift gegen den in der Rechtsprechung des Gerichtshofs, insbesondere in dem

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.1107

Siehe auch


se předkládající soud táže zda
das vorlegende gericht wissen , ob sich das vorlegende gericht , ob das vorlegende gericht die frage auf , ob
nejvyšší soud
oberste gerichtshof oberste gericht

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr