PŘEDLOŽENÝ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předložený in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.2066

Beispiele für die Verwendung Předložený in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorgelegte ( předložený , předložila , předkládané )
V rámci jednání technické pracovní skupiny byl očkovací program předložený itálií přezkoumán.
Das von Italien vorgelegte Impfprogramm wurde auf einer Sitzung einer technischen Arbeitsgruppe geprüft.
EHSV nemůže uznat akční program předložený ve sdělení za novou revidovanou strategii.
Das mit der Mitteilung vorgelegte"Aktionsprogramm" kann vom EWSA nicht als neue, revidierte Strategie anerkannt werden.
Vorgelegt ( předložila , předložený , představila )
S ohledem na návrh komise předložený po konzultacích s výborem pro služební řád.
Auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Stellungnahme des Statutsbeirats1.
S ohledem na návrh komise předložený po obdržení stanoviska výboru pro služební řád.
Auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Stellungnahme des Statutsbeirats.
Vorliegende ( předložený , projednávaný , dostupné )
Návrh rozhodnutí předložený komisi obsahuje pouze ty námitky ke kterým strany dostaly příležitost se vyjádřit.
Der der Kommission vorliegende Entscheidungsentwurf enthält ausschließlich Anschuldigungen, zu denen sich die beteiligten Unternehmen äußern konnten.
Návrh rozhodnutí předložený komisi obsahuje pouze ty námitky ke kterým strany dostaly příležitost se vyjádřit.
Der der Kommission vorliegende Entscheidungsentwurf enthält ausschließlich Beschwerdepunkte, zu denen sich die Parteien äußern konnten.
Das vorgelegte ( předložený , projednávaný , dostupné )
SK vážený pane předsedající předložený pracovní program je ambiciózní.
SK Herr Präsident! Das vorgelegte Arbeitsprogramm ist ambitioniert.
Předložený materiál vyvolává některé otázky.
Das vorgelegte Material wirft einige Fragen auf.
Die vorliegende ( předložený , projednávaný , dostupné )
Předložený seznam sestavila komise na základě informací poskytnutých členskými státy.
Die vorliegende Liste wurde von der Kommission aufgrund von Angaben der Mitgliedstaaten zusammengestellt.
Předložený návrh striktně odlišuje pojetí těchto dvou modelových konstelací.
Der vorliegende Entwurf differenziert strikt zwischen der Behandlung der beiden Fallkonstellationen.
Eingereichter ( předložený , projednávaný , dostupné )
Obchodní dohoda EU s kolumbií peru předložený návrh usnesení viz zápis.
Handelsabkommen der EU mit Kolumbien und Peru(eingereichter Entschließungsantrag): siehe Protokoll.
Účast zaměstnanců ve společnostech s evropským statutem předložený návrh usnesení viz zápis.
Arbeitnehmermitbestimmung in Gesellschaften mit einem Europäischen Statut(eingereichter Entschließungsantrag): siehe Protokoll.
Von ( předložený , projednávaný , dostupné )
S ohledem na návrh nařízení předložený komisí.
Nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der Kommission.
Ústní pozměňovací návrh předložený panem romeva rueda nebyl přijat.
Die mündlichen Änderungsanträge von Herrn Romeva i Rueda werden nicht angenommen.
Andere satzbeispiele
Komise může konzultovat s výborem každý jí předložený předběžný návrh technického předpisu.
Der Ausschuß kann von der Kommission zu jedem ihr vorgelegten Vorentwurf einer technischen Vorschrift angehört werden.
S ohledem na návrh komise předložený po konzultaci s výborem pro služební řád;
Auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Stellungnahme des Statutsbeirats.
S ohledem na návrh rozhodnutí předložený komisí.
Nach Kenntnisnahme des von der Kommission vorgelegten Beschlussentwurfs 1.
S ohledem na návrh komise předložený po konzultaci výboru pro služební řád.
Gestützt auf den nach Stellungnahme des Statutsbeirats unterbreiteten Vorschlag der Kommission.
Plně podporuji pozměňovací návrh předložený jménem mé vlastní skupiny.
Ich unterstützte voll und ganz den im Namen meiner Fraktion vorgelegten Änderungsantrag.
Předložený soubor publikované literatury údajů týkajících se rezistence dostatečným způsobem.
Das Gros der vorgelegten Veröffentlichungen und Daten zu Resistenzen rechtfertigen sowohl unter.
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům bude má skupina hlasovat pro předložený balík.
Aus all diesen Gründen wird meine Fraktion für das vorgelegte Paket stimmen.
Souhrn údajů o přípravku předložený žadatelem je třeba změnit;
Die vom Antragsteller vorgeschlagene Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels geändert werden muss.
Návrh usnesení předložený komisí však bohužel tohoto cíle nedosáhne.
Der vorgelegte Beschlussvorschlag der Kommission wird diesem Anspruch leider nicht gerecht.
S ohledem na návrh směrnice předložený komisí.
Nach Kenntnisnahme von dem Richtlinienentwurf der Kommission.
Doklad předložený jako důkaz o původu produktů jasně uvádí druh obchodní úpravu hmotnost produktů.
Das als Ursprungsnachweis vorgelegte Dokument muss klare Angaben über die Art, die Aufmachung und das Gewicht der Erzeugnisse enthalten.
Návrh rozhodnutí rady o poskytnutí makrofinanční pomoci gruzii předložený komisí dne 14. listopadu 2005KOM(2005) 571.
Vorschlag für einen Beschluss des Rates, von der Kommission vorgelegt am 14. November 2005, über eine Finanzhilfe für Georgien KOM(2005) 571.
Návrh nařízení rady ES předložený komisí dne 26. července 1995 o provádění zvláštního opatření k finanční spolupráci pro turecko úř. věst.
Vorschlag für eine Verordnung des Rates, von der Kommission vorgelegt am 26. Juli 1995, über eine besondere Aktion der finanziellen Zusammenarbeit zugunsten der Türkei ABl.
Program eradikace brucelózy skotu předložený francií je schválen pro období od. ledna do 31. prosince 2001.
Das von Frankreich vorgelegte Programm zur Tilgung der Rinderbrucellose wird mit Laufzeit vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 genehmigt.
Komise posoudí výchozí plán předložený na základě čl.odst.1 aby zjistila zda je v souladu s touto směrnicí.
Die Kommission prüft den gemäß Artikel 5 Absatz 1 eingereichten Basisplan, um festzustellen, ob er mit den Vorschriften dieser Richtlinie übereinstimmt.
Program eradikace tuberkulózy skotu předložený irskem je schválen pro období od. ledna do 31. prosince 2001.
Das von Irland vorgelegte Programm zur Tilgung der Rindertuberkulose wird mit Laufzeit vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 genehmigt.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.2066

Siehe auch


předložený komisí
von der kommission vorgelegt von der kommission vorgelegte
předložený itálií
von italien vorgelegte
předložený text
unterbreitete text der vorgelegte text
návrh rozhodnutí předložený komisí
beschlussentwurf der kommission der kommission vorgelegten beschlussentwurfs von dem entscheidungsentwurf der kommission
návrh nařízení předložený komisí
von dem verordnungsentwurf der kommission von der kommission vorgelegte verordnungsvorschlag dem von der kommission vorgelegten entwurf einer verordnung

S Synonyme von "předložený"


"Předložený" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr