PŘEDPISECH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předpisech in der Deutsch

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.1566

Beispiele für die Verwendung Předpisech in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorschriften ( předpisy , pravidla , ustanovení )
Členské státy informují komisi o všech předpisech přijatých k provádění tohoto nařízení.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle zur Durchführung dieser Verordnung erlassenen Vorschriften mit.
Informace o vnitrostátních předpisech uvedených v článku 11 pro povinné přidávání vitaminů minerálních látek;
Die in Artikel 11 genannten Informationen über einzelstaatliche Vorschriften zu dem obligatorischen Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen;
Rechtsvorschriften ( právních předpisů , sbližování , legislativa )
V evropských předpisech je využití půdy rozděleno do dvou kategorií zemědělská půda lesní půda.
Die Landbewirtschaftung ist in den europäischen Rechtsvorschriften in zwei Kategorien unterteilt: landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Flächen.
Toto rozhodnutí se nevztahuje na látky pro něž jsou v jiných předpisech společenství stanovena zvláštní pravidla.
Diese Entscheidung gilt nicht für Stoffe, für die in anderen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften speziellere Regelungen festgelegt worden sind.
Die vorschriften ( právních předpisů , sbližování , legislativa )
Je to v předpisech.
So sind die Vorschriften.
Dodržení záruk stanovených v předpisech pro dotyčný druh produktů;
Der Einhaltung der in den Vorschriften für die betreffende Art von Erzeugnissen vorgesehenen Garantien.
Recht ( právních předpisů , sbližování , legislativa )
V belgických právních předpisech.
Agrément par type/typegödkeuring im belgischen Recht.
Agrément v lucemburských právních předpisech.
Agrément im luxemburgischen Recht.
Andere satzbeispiele
Hodně záleželo na nejnovějších předpisech vysílající země.
Die Dinge waren weitestgehend von den neuesten Regelungen des entsendenden Landes abhängig.
Navíc mohou být kontroly inspekce na místě prováděny za podmínek stanovených v odvětvových předpisech.
Sie kann außerdem Kontrollen und Überprüfungen vor Ort nach Maßgabe der sektorbezogenen Regelungen durchführen.
Ustanovení umožňující zkrátit nebo prodloužit dobu skladování za podmínek stanovených v předpisech společenství.
Die Möglichkeit einer Verkürzung oder einer Verlängerung der Lagerzeit unter den Bedingungen einer gemeinschaftlichen Regelung.
Každou následnou změnu v seznamu v předpisech uvedených pod písmenem.
Die späteren Änderungen der Liste und der Bestimmungen gemäß Buchstabe a.
Sběr údajů o padělaných předpisech jako ukazatel zneužívání drog.
Datenerhebung zu gefälschten Rezepten als Indikator für Drogenmissbrauch.
Lhůty stanovené v předpisech které mají být upraveny musí zůstat v platnosti.
Die in den anzupassenden Vorschriften festgelegten Fristen müssen ihre Gültigkeit behalten.
Domnívám se že potřebujeme debatu o předpisech také podněty.
Aus meiner Sicht ist eine Diskussion über Rechtsbestimmungen und Anreize vonnöten.
Kontrolovat zda zaměstnanci dodržují požadavky stanovené v předpisech uvedených v příloze.
Überprüfung der Beachtung der Anforderungen der in Anhang A genannten Rechtsakte durch das Personal;
Tohle není o předpisech nařízeních.
Hier geht es um Recht und Unrecht.
Rozdíly v použitelných právních předpisech.
Unterschiede beim anzuwendenden Recht.
Agréation v lucemburských právních předpisech.
Agrégation im luxemburgischen Recht.
Agréation “ v lucemburských právních předpisech.
Agréation im luxemburgischen Recht.
Výměně informací o odpovídajících pracovních předpisech;
Informationsaustausch über die jeweiligen Arbeitsrechts- und-verwaltungsvorschriften;
V předpisech se o přestávkách nic nepíše správně.
Es steht nichts von Pausen in den Verordnungen, stimmts?
Směrnice rady91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech o uvádění vodních živočichů produktů akvakultury na trh.
Richtlinie 91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur(9);
Technickým rozvojem změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti pracovišť.
Durch den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen oder der Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsstätten.
Technickým rozvojem změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti pracovních zařízení.
Durch den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen oder der Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsmittel.
Ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury produktů akvakultury na trh.
RICHTLINIE DES RATES vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur 91/67/EWG.
Systém založený na transparentnějších společných předpisech posiluje povědomí spotřebitelů které v tomto regionu není ještě zcela vyzrálé ale
Ein System, das auf transparenteren gemeinsamen Bestimmungen basiert, erhöht das Bewusstsein der Verbraucher, das in dieser Region noch
Technickým rozvojem změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti dočasných nebo mobilních stavenišť.
Des technischen Fortschritts, der Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen oder des Wissensstandes auf dem Gebiet der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen.
Technickým rozvojem změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti bezpečnosti zdraví na plavidlech.
Und/oder- den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen oder der Kenntnisse im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an Bord von Schiffen.
Vzhledem k tomu že jednání představující nesrovnalosti s nimi související správní opatření sankce jsou stanoveny v souladu s tímto nařízením v odvětvových předpisech;
Die Verhaltensweisen, die Unregelmäßigkeiten darstellen, sowie die verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und die entsprechenden Sanktionen sind im Einklang mit dieser Verordnung in sektorbezogenen Regelungen vorgesehen.

Ergebnisse: 255, Zeit: 0.1566

Siehe auch


vnitrostátních předpisech
einzelstaatlichen rechtsvorschriften innerstaatlichen rechtsvorschriften einzelstaatlichen bestimmungen nationalen rechtsvorschriften
odvětvových předpisech
sektorbezogenen regelungen sektorspezifischen vorschriften sektoralen vorschriften
právních předpisech společenství
rechtsvorschriften der gemeinschaft gemeinschaftlichen rechtsvorschriften gemeinschaftsvorschriften gemeinschaftsrecht
vnitrostátních právních předpisech
nationalen rechtsvorschriften einzelstaatlichen rechtsvorschriften innerstaatlichen rechtsvorschriften nationalen gesetzgebung
ve vnitrostátních předpisech
einzelstaatlichen vorschriften in einzelstaatliches recht innerstaatlichen rechtsvorschriften im innerstaatlichen recht in den einzelstaatlichen rechtsvorschriften
sekundárních právních předpisech
durch sekundärrechtliche vorschriften sekundärrecht abgeleiteten rechtsvorschriften abgeleiteten rechts
příslušných právních předpisech společenství
entsprechenden rechtsvorschriften der gemeinschaft einschlägigen gemeinschaftsvorschriften einschlägigen rechtsvorschriften der gemeinschaft
ve vnitrostátních právních předpisech
in den nationalen rechtsvorschriften einzelstaatlichen rechtsvorschriften in innerstaatliches recht
ve stávajících právních předpisech
in den geltenden rechtsvorschriften in der aktuellen gesetzgebung
v právních předpisech členských států
in den rechtsvorschriften der mitgliedstaaten in der gesetzgebung der mitgliedstaaten gesetzesänderungen in den mitgliedstaaten in der rechtsetzung der mitgliedstaaten
rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech
unterschiede nationaler rechtsvorschriften unterschiede zwischen den einzelstaatlichen rechtsvorschriften unterschiede in der nationalen gesetzgebung

"Předpisech" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr