PŘEDSEDNICTVÍM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Předsednictvím in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1187

Beispiele für die Verwendung Předsednictvím in einem Satz und ihre Übersetzungen

Präsidentschaft ( předsednictví , prezidentství , prezidentský úřad )
Navázali jsme intenzivnější spolupráci s příštím předsednictvím francie s dalšími institucemi.
Wir haben eine intensivere Zusammenarbeit mit der nächsten Präsidentschaft(Frankreich) und anderen Institutionen geknüpft.
EU bude zastoupena v ministerském segmentu světového fóra o vodě současným českým předsednictvím.
Die EU wird auf der Ministertagung des Weltwasserforums durch die aktuelle tschechische Präsidentschaft vertreten sein.
Vorsitz ( předsednictví , předseda , předsednictvo )
Váš post je rotujícím předsednictvím.
Sie haben den rotierenden Vorsitz.
První formální zasedání pod mým předsednictvím se bude konat koncem příštího měsíce.
Die erste formelle Tagung unter meinem Vorsitz wird Ende nächsten Monats stattfinden.
Ratsvorsitz ( předsednictví , předsednictvo , rady )
Spolu se španělským předsednictvím pořádáme v květnu širokou konferenci věnovanou reformě SRP.
Zusammen mit dem spanischen Ratsvorsitz wird im Mai eine allgemeine Konferenz zur GFP veranstaltet.
PL vážený pane předsedo před slovinským předsednictvím stojí mnoho ambiciózních úkolů.
PL Herr Präsident, Herr Ministerpräsident! Der slowenische Ratsvorsitz steht vor vielen anspruchsvollen Aufgaben.
Den vorsitz ( předsednictví , předsednictvo , rady )
Zastoupená předsednictvím rady evropské unie.
Vertreten durch den Vorsitz des Rates der Europäischen Union.
Dále jen EU zastoupená předsednictvím rady evropské unie.
Nachstehend"EU" genannt, vertreten durch den Vorsitz des Rates der Europäischen Union.
Andere satzbeispiele
Chci učinit belgické předsednictví sociálním předsednictvím par excellence.
Ich will, dass der belgische Ratsvorsitz ein sozialer Ratsvorsitz par excellence wird.
Kompromisní návrh vypracovaný francouzským předsednictvím v prosinci 2000 dok.
Unter der französischen Ratspräsidentschaft im Dezember 2000 ausgearbeiteter Kompromissvorschlag, Dok.
Také musím zmínit spolupráci s českým předsednictvím.
Auch erwähnen möchte ich die Zusammenarbeit mit der tschechischen Präsidentschaft.
SL zítra bude zahájeno druhé zasedání evropské rady pod slovinským předsednictvím.
Morgen beginnt der zweite EU-Gipfel unter slowenischer Präsidentschaft.
Motto zvolené maďarským předsednictvím je tak velmi vhodné dobré.
Das Motto des ungarischen Ratsvorsitzes ist daher sehr passend und gut gewählt.
Vybuduje se domnívám se že tato témata by měla francouzským předsednictvím prostupovat.
Es muss aufgebaut werden. Und ich meine, diese Themen sollten die französische Präsidentschaft prägen.
Nicméně musíme umožnit budoucím předsednictvím aby si sama zvolila své vlastní priority.
Wir müssen jedoch zulassen, dass die zukünftigen Ratsvorsitze ihre eigenen Prioritäten festlegen.
Komise zadala řadu studií spolupracuje s českým předsednictvím EU.
Die Kommission hat eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben und kooperiert mit der tschechischen Präsidentschaft des EU-Parlaments.
Mnoho našich mladších voličů v celé EU říká našim předsednictvím právě toto.
Viele unserer jüngeren Wähler in der EU weisen unsere Präsidentschaften genau auf diesen Aspekt hin.
Mezi komisí členskými státy předsednictvím se synergicky vypracovávají specifická cílená opatření.
Die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Präsidentschaft haben gemeinsam spezifische und gezielte Maßnahmen erarbeitet.
Evropská unie je vedena předsednictvím podporována komisí.
Die Europäische Union wird von der Präsidentschaft geführt und von der Kommission unterstützt.
Předsednictvím komise se pověřují střídavě delegace smluvních stran.
Der Vorsitz der Kommission wird abwechselnd durch die Delegationen der Vertragsparteien wahrgenommen.
Změna by proto mohla začít odmítnutím nadat vás předsednictvím.
Der Wandel könnte daher damit beginnen, dass man Ihnen die Präsidentschaft verwehrt.
Jde však spíš o náš vnitrostátní problém který nesouvisí s předsednictvím.
Aber das ist unsere nationale Angelegenheit und hat eigentlich nichts mit der Ratspräsidentschaft zu tun.
Takové jsou hlavní body návrhu stockholmského programu připraveného předsednictvím.
Dies ist die Hauptaussage in dem Entwurf des Vorsitzes für das Stockholm-Programm.
Evropská rada se sešla v bruselu pod předsednictvím německé kancléřsky paní merkelové.
Der Europäische Rat tagte in Brüssel unter dem Vorsitz der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Také počítáme s trvalou diskusí udržováním kontaktu s předsednictvím.
Wir hoffen auch auf kontinuierliche Debatten und eine Zusammenarbeit mit dem Ratsvorsitz.
Již jsem mluvil s maďarským předsednictvím které je připraveno ochotno zabývat se touto záležitostí ihned po hlasování.
Ich habe schon mit dem ungarischen Ratsvorsitz gesprochen, und er ist bereit und gewillt, diese Angelegenheit zu behandeln, sobald wir abgestimmt haben.
Písemně. strategie pro region baltského moře která je podporována švédským předsednictvím je velmi vítaná.
Schriftlich.- Die vom schwedischen Ratsvorsitz geförderte Strategie für den Ostseeraum ist sehr willkommen.
Text na kterém se pan zpravodaj shodl s francouzským předsednictvím respektuje tyto požadavky mě to těší.
Der Text, auf den der Berichterstatter und die französische Präsidentschaft sich geeinigt haben, respektiert diese Forderungen, und darüber bin ich froh.
Společně s nadcházejícím španělským předsednictvím učiníme co bude v našich silách abychom zajistili co nejrychlejší nejhladší průběh těchto změn.
Zusammen mit dem in Kürze beginnenden spanischen Ratsvorsitz werden wir unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass dies so schnell und reibungslos wie möglich geschieht.
S ohledem na zprávu o lisabonské strategii kterou vypracovala skupina na vysoké úrovni pod předsednictvím wima koka.
In Kenntnis des Berichts der hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Herrn Wim Kok über die Lissabon-Strategie 7.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1187

Siehe auch


španělským předsednictvím
spanischen ratsvorsitz spanischen ratspräsidentschaft
českým předsednictvím
der tschechischen präsidentschaft tschechischen ratspräsidentschaft tschechischen vorsitz
švédským předsednictvím
schwedischen ratsvorsitz schwedischen präsidentschaft
belgickým předsednictvím
belgischen ratsvorsitz
maďarským předsednictvím
ungarischen ratsvorsitz ungarischen ratspräsidentschaft
portugalským předsednictvím
portugiesischen präsidentschaft portugiesischen ratsvorsitzes portugiesischen vorsitz
předsednictvím rady evropské unie
den vorsitz des rates der europäischen union präsidentschaft des rates der europäischen union ratsvorsitz der europäischen union
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr