PLNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Plní in der Deutsch

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.2613

Beispiele für die Verwendung Plní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Erfuellt ( splněny , splňuje , splněnou )
Europol plní své funkce aniž je dotčena odpovědnost evropského společenství.
Europol erfuellt seine Aufgaben unbeschadet der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft.
Společný tripartitní výbor plní úkoly vymezené v této dohodě těmito prostředky.
Der Gemischte Dreierausschuß erfuellt die in diesem Übereinkommen festgelegten Aufgaben,
Erfuellen ( splňují , vyhovují , plnit )
Lesy plní pro společnost důležitou mnohostrannou úlohu.
Wälder erfuellen vielfältige wichtige Aufgaben für die Gesellschaft.
Kontaktní místa plní zejména tyto úkoly.
Die Kontaktstellen erfuellen insbesondere folgende Aufgaben.
Erfüllt ( splněny , splňuje , splnění )
Plní srbsko kritérium úplné spolupráce.
Erfüllt Serbien das Kriterium einer vollen Kooperation?
V rozpočtovém sektoru parlament plní rovnocennou úlohu jako rada.
Im Haushaltsbereich erfüllt das Parlament eine Rolle, die der des Rates gleichgestellt ist.
Wahrnimmt ( plní , vnímá , vykonává )
Správní radu která plní povinnosti stanovené v článcích 65 66 67.
Einen Verwaltungsrat, der die in den Artikeln 65, 66 und 67 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt.
Správní rada která plní povinnosti stanovené v článcích 65 66 67.
Einen Verwaltungsrat, der die in den Artikeln 65, 66 und 67 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt.
Ihre ( tvoje , tvá , vlastní )
Všichni plní domácí úkoly to denně.
Alle machen ihre Hausaufgaben, und zwar täglich.
Lesy poskytují zdroje zároveň plní ekosystémové funkce.
Wälder sind einerseits Rohstoffquellen, andererseits leisten ihre Ökosysteme wichtige Dienste.
Wird ( bude , se stane , dojde )
Rozpočet plní ředitel v útvarech kterým je nadřízen.
Der Haushaltsplan wird vom Direktor in den ihm unterstellten Dienstellen ausgeführt.
Máslo se rovněž plní ve stejném zařízení.
Auch diese Buttersorte wird in der Molkerei verpackt.
Andere satzbeispiele
Slečna ettingová jen plní smluvní závazek.
Miss Etting erfüllt nur eine Vertragsklausel.
Ověří že členské státy plní požadavky tohoto nařízení;
Ob die Mitgliedstaaten die Vorschriften dieser Verordnung einhalten;
Síť plní úkoly zejména těmito způsoby.
Das Netz erfuellt seine Aufgaben insbesondere folgendermaßen.
Bejlí šeredné ohavné jej plní celý.
Verworfenes Unkraut erfüllt ihn gänzlich.
Výkonný tajemník evropské hospodářské komise plní následující funkce sekretariátu.
Der Exekutivsekretär der Wirtschaftskommission für Europa erfuellt folgende Sekretariatsaufgaben.
Plní podmínky uvedené v příloze;
Sie die in diesem Anhang I aufgeführten Bedingungen erfuellen.
Džin plní aladinova přání.
Der Geist erfüllt Aladdins Wünsche.
Ta konev plní přání ano.
Der Kessel erfüllt Wünsche?
Vyhodnocení posoudí účinnost s jakou agentura plní své poslání.
Im Rahmen der Bewertung ist zu prüfen, wie effizient die Agentur ihren Auftrag erfuellt.
Zpravodajskou povinnost takového subjektu plní osoby které jej právně zastupují.
Die Berichtspflicht eines solchen Rechtssubjekts ist von jenen Personen zu erfuellen, die es gesetzlich vertreten.
Slovensko plní veškerá maastrichtská kritéria která jsou podmínkou pro přijetí eura.
Die Slowakei erfüllt sämtliche Maastricht-Kriterien, die Bedingung für die Einführung des Euro sind.
Zpravodajskou povinnost pobočky plní osoby které je právně zastupují.
Die Berichtspflicht einer Niederlassung ist von jenen Personen zu erfuellen, die sie gesetzlich vertreten.
Plní EU jako globální hráč své závazky spravedlivě.
Erfüllt die EU als Global Player zuverlässig ihre Verpflichtungen?
Pro ně jsem sisko jsem nástrojem který plní jejich přání.
Für sie bin ich"der Sisko", ein Instrument zur Erfüllung ihrer Wünsche.
Slovensko plní kritéria s dostatečnou rezervou u všech ukazatelů.
Die Slowakei wird den Kriterien in allen Indikatoren mit ausreichenden Reserven gerecht.
Tato země uspokojivě plní kodaňská politická kritéria.
Der Staat erfüllt die politischen Kriterien von Kopenhagen ausreichend.
Všechno se to plní.
Es erfüllt sich alles.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.2613

Siehe auch


plní přání
wünsche erfüllt
komise plní rozpočet
kommission führt den haushaltsplan kommission führt den haushalt
plní svou funkci
ihre funktion erfuellen erfüllt seine funktion ihre funktion erfuellt

"Plní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr