POŽADOVAT ABY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Požadovat Aby in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.1229

verlangen daß (99) vorschreiben dass (15) fordern dass (20) vorsehen daß (9) beantragen daß (4) verlangen dass (63) vorschreiben daß (10) fordern daß (5) beantragen dass (3)

Beispiele für die Verwendung Požadovat Aby in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verlangen, daß
Mohou také požadovat aby jim byly poskytnuty vzorky přípravku jeho složek.
Sie können auch verlangen, daß Proben von der Zubereitung und ihren Bestandteilen geliefert werden.
Členské státy mohou požadovat aby jim byly poskytnuty vzorky přípravku jeho složek.
Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß Proben der Zubereitung und ihrer Bestandteile vorgelegt werden.
Fordern, dass
Můžu tam jít požadovat aby je rachel pustila.
Ich kann fordern, dass Rachel sie mit mir gehen lässt.
EU by měla požadovat aby tyto třetí země braly své závazky vážně pečlivě dodržovaly mezinárodní závazky normy pro jadernou energetiku.
Die EU sollte fordern, dass diese Drittländer ihre Verantwortung ernst nehmen und internationale Verpflichtungen und Standards für Kernenergie genauestens befolgen.
Verlangen, dass
Vnitrostátní regulační orgány mohou požadovat aby byly zvláštní systémy změněny nebo vzaty zpět.
Die nationalen Regulierungsbehörden können verlangen, dass bestimmte Regelungen geändert oder zurückgezogen werden.
Příslušný členský stát může požadovat aby byl informován tři pracovní dny předem.
Der zuständige Mitgliedstaat kann verlangen, dass er hiervon drei Arbeitstage im Voraus unterrichtet wird.
Vorschreiben, dass
Členský stát může požadovat aby žádosti prodávajícího kupujícího byly podány společně nebo aby druhá žádost obsahovala odkaz na žádost první.
Ein Mitgliedstaat kann vorschreiben, dass die Anträge des Käufers und des Verkäufers gemeinsam eingereicht oder dass im Antrag des Verkäufers auf den Antrag des Käufers verwiesen werden muss.
Členský stát může požadovat aby žádosti nájemce pronajímatele byly podány společně nebo aby druhá žádost obsahovala odkaz na žádost první.
Ein Mitgliedstaat kann vorschreiben, dass die Anträge des Pächters und des Verpächters gemeinsam eingereicht werden oder dass im Antrag des Verpächters auf den Antrag des Pächters verwiesen werden muss.
Vorsehen, daß
Členské státy mohou požadovat aby byly informace uvedené v písmenech b uváděny v rozvaze.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, daß die unter den Buchstaben a und b bezeichneten Angaben in der Bilanz gemacht werden.
Členské státy mohou nicméně požadovat aby poskytovatel služeb byl povinen odvádět daň společně nerozdílně;
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, daß der Dienstleistungserbringer die Steuer gesamtschuldnerisch zu entrichten hat;
Andere satzbeispiele
Členské státy mohou rovněž požadovat aby této podmínce vyhovovaly další osoby v podniku.
Die Mitgliedstaaten können verlangen, daß auch andere Angehörige des Unternehmens diese Voraussetzung erfuellen;
Požadovat aby byly platební agentury každoročně kontrolovány externím auditorem.
Vorzuschreiben, dass alle Zahlstellen jedes Jahr von einem externen Prüfer geprüft werden.
Bude požadovat aby se vynášely rozsudky na odnětí svobody do tří let.
Wird sie fordern, dass Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren verhängt werden?
Dotyčné členské státy mohou požadovat aby tyto dokumenty byly zveřejněny v jejich úředním jazyce.
Jeder dieser Mitgliedstaaten kann verlangen, daß die Offenlegung dieser Unterlagen in seiner Amtssprache erfolgt.
Může požadovat aby průkaz oprávnění příslušného orgánu domovského členského státu nebyl při předložení starší než tři měsíce.
Sie kann verlangen, daß diese von der zuständigen Stelle des Herkunftsstaats erteilte Bescheinigung im Zeitpunkt ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate ist.
Příslušný orgán hostitelského členského státu může požadovat aby doklady nebo potvrzení uvedené v odstavcích nebyly při předložení starší tří měsíců.
Die zuständige Behörde des Aufnahmestaats kann verlangen, daß die Nachweise und Bescheinigungen nach den Absätzen 1 und 2 bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sind.
Mohli bychom snad požadovat aby se lodě které se plaví pod vlajkami členských států demontovaly výlučně v plně autorizovaných certifikovaných zařízeních.
Möglicherweise ließe sich auch fordern, dass Schiffe, die unter der Flagge eines Mitgliedstaates fahren, ausschließlich in zugelassenen und zertifizierten Einrichtungen abgewrackt werden.
Členské státy však mohou po žadatelích požadovat aby vyplnili pouze žádosti místo složek dokumentů uvedených v prvním pododstavci.
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorschreiben, dass die Antragsteller nicht den gesamten in Unterabsatz 1 genannten Formblattsatz, sondern lediglich den Antrag ausfuellen.
Každý členský stát může požadovat aby uvedené doklady obsahovaly také jméno adresu zástupce pojišťovny.
Jeder Mitgliedstaat kann verlangen, daß auch der Name und die Anschrift des Vertreters des Versicherungsunternehmens in den genannten Dokumenten aufgeführt werden.
Členské státy mohou také požadovat aby v prohlášení o shodě byl uveden vnitrostátní číselný kód nebo kódy.
Ferner dürfen die Mitgliedstaaten beantragen, daß die Konformitätsbescheinigung auch mit der(den) nationalen Code-Nummer(n) versehen wird.
Členské státy které nepřijaly euro mohou požadovat aby údaje v daňovém přiznání byly uvedeny v jejich národní měně.
Diejenigen Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt haben, können vorschreiben, dass die Beträge in der Steuererklärung in ihrer jeweiligen Landeswährung anzugeben sind.
Evropský parlament by měl důrazně požadovat aby afghánské orgány tento zákon odvolaly neboť je bez jakékoliv pochyby v rozporu s úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen.
Das Europäische Parlament sollte mit Nachdruck fordern, dass die afghanischen Behörden dieses Gesetz widerrufen, da es zweifellos gegen die CEDAW verstößt.
Přesto může hostitelský členský stát požadovat aby žadatel splnil adaptační období nepřesahující tři roky nebo aby složil zkoušku způsobilosti.
Jedoch kann der Aufnahmestaat verlangen, daß der Antragsteller einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt.
Evropské vlády musí otázku íránského režimu přednést v radě bezpečnosti OSN požadovat aby viníci především ali chameneí mahmúd ahmadínežád byli předvedeni před mezinárodní soud.
Europäische Regierungen müssen das iranische Regime dem UN-Sicherheitsrat melden und fordern, dass die Täter, insbesondere Ali Khamenei und Mahmoud Ahmadinejad, vor einen internationalen Gerichtshof gebracht werden.
Stát zdroje může požadovat aby splnění požadavků vymezených v tomto článku v článku bylo v okamžiku platby úroků či licenčních poplatků doloženo osvědčením.
Der Quellenstaat kann vorschreiben, dass zum Zeitpunkt der Zahlung der Zinsen oder Lizenzgebühren durch eine Bestätigung nachzuweisen ist, dass die in diesem Artikel und in Artikel 3 genannten Voraussetzungen erfuellt sind.
Příslušné orgány členských států mohou požadovat aby doklady potvrzení uvedené v odstavci nebyly při předložení starší tří měsíců.
Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats kann verlangen, daß die Nachweise und Bescheinigungen nach Absatz 1 bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sind.
Tyto osoby mohou požadovat aby jim byly poskytnuty výpisy nebo kopie dokladů nebo účetních záznamů uvedených v tomto odstavci.
Sie können verlangen, dass Auszüge oder Abschriften der in diesem Absatz genannten Dokumente und Buchführungsunterlagen ausgehändigt werden.
Celní orgány mohou požadovat aby skladovatel vedl zboží uvedené v odstavci v evidenci zboží podle článku 105.
Die Zollbehörden können verlangen, daß die Waren nach Absatz 1 in der in Artikel 105 genannten Bestandsaufzeichnung erfasst werden.
Celní orgány však mohou požadovat aby tomuto zboží bylo přiděleno nové celně schválené určení ve lhůtě kterou stanoví.
Jedoch können die Zollbehörden verlangen, dass diese Waren innerhalb der von ihnen festgesetzten Frist eine zulässige neue zollrechtliche Bestimmung erhalten.
Na základě těchto skutečností můžeme samozřejmě požadovat aby znepřátelené skupiny ukončily veškeré boje to zejména tam kde se dotýkají civilního obyvatelstva.
Vor diesem Hintergrund können wir selbstverständlich fordern, dass die Krieg führenden Parteien alle Kämpfe einstellen, insbesondere da, wo die Zivilbevölkerung betroffen ist.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.1229

Siehe auch


bude požadovat aby
wird sie fordern , dass verlangt , dass er wird verlangen
požadovat aby jim
auffordern , ihnen sie verlangen
intervenční agentura může požadovat aby
die interventionsstelle kann verlangen , daß
lze požadovat
kann verlangt werden können verpflichtet werden fordern können
požadovat vysvětlení
erklärungen bitten eine erklärung verlangen
požadovat změny
veränderung einzufordern verlangen , dass änderungen vorgenommen

S Synonyme von "požadovat aby"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr