POBŘEŽÍ SLONOVINY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pobřeží Slonoviny in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1655

côte d'ivoire (122) elfenbeinküste (23) ivorischen (6) côte d'ivoires (6)

Beispiele für die Verwendung Pobřeží Slonoviny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Côte d'ivoire
Pobřeží slonoviny je nejlépe prosperující ekonomikou v západní africe.
Côte d'Ivoire ist die wohlhabendste Volkswirtschaft in Westafrika.
Toho si pobřeží slonoviny musí být vědomo.
Côte d'Ivoire muss sich dessen bewusst sein.
Pašující zbraně do libérie sierry leone pobřeží slonoviny nejméně jednou týdně.
Verkaufte mindestens einmal die Woche an Liberien, Sierra Leone, Elfenbeinküste.
Edgar dobbs pobřeží slonoviny 1920.
Edgar Dobbs, Elfenbeinküste, 1920.
Der elfenbeinküste ( pobřeží slonoviny )
Toxické skládky na pobřeží slonoviny korupce v kosovu.
Giftmüll in der Elfenbeinküste, Korruption im Kosovo.
Tisk na pobřeží slonoviny byl skutečně velmi silně polarizovaný.
Die Presse in der Elfenbeinküste war nämlich sehr zerstritten.
Die ivorische ( pobřeží slonoviny )
Hlavní obětí situace v pobřeží slonoviny je obyvatelstvo pobřeží slonoviny.
Hauptopfer der Situation in Côte d'Ivoire ist die ivorische Bevölkerung.
Nevinnými oběťmi bude hospodářství pobřeží slonoviny dlouhodobě evropští spotřebitelé.
Die unschuldigen Opfer werden die ivorische Wirtschaft und auf lange Sicht auch die europäischen Verbraucher sein.
Von côte d'ivoire ( pobřeží slonoviny )
V tuto kritickou chvíli by EU nadále mělo pobřeží slonoviny doprovázet.
Die EU sollte in diesem entscheidenden Moment weiterhin an der Seite von Côte d'Ivoire stehen.
Dopis vlády pobřeží slonoviny.
Schreiben der Regierung von Côte d'Ivoire.
Andere satzbeispiele
Po mnoho let bylo pobřeží slonoviny archetypem správné dekolonizace.
Viele Jahre lang war Côte d'Ivoire ein Vorbild für gute Entkolonialisierung.
To je však odpovědností hlavních vůdců pobřeží slonoviny.
Aber dies ist auch die Pflicht der wichtigsten ivorischen Führungspersönlichkeiten.
Situaci v pobřeží slonoviny je třeba odsoudit na všech úrovních.
Die Situation in Côte d'Ivoire muss auf allen Ebenen verurteilt werden.
Musíme tudíž události v pobřeží slonoviny rozhodně odsoudit.
Wir müssen daher die Ereignisse in Côte d'Ivoire entschieden verurteilen.
Usnesení evropského parlamentu o situaci na pobřeží slonoviny.
Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Côte d'Ivoire.
Omezující opatření pro určité osoby subjekty z pobřeží slonoviny.
Restriktive Maßnahmen gegen Personen und Organisationen aus Côte d'Ivoire.
Bohužel latentní politická krize postupně pobřeží slonoviny narušila.
Leider hat eine latente politische Krise Côte d'Ivoire nach und nach unterminiert.
Dovolte mi říci několik slov k pobřeží slonoviny.
Gestatten Sie mir auch ein paar Worte zur Côte d'Ivoire.
Simon je z pobřeží slonoviny.
Simon kommt von der Elfenbeinküste.
Ne pobřeží slonoviny.
Nein, von der Elfenbeinküste.
Produkty rybolovu akvakultury pocházející z pobřeží slonoviny musejí splňovat tyto podmínky.
Fischereierzeugnisse mit Ursprung in der Republik Elfenbeinküste müssen folgenden Anforderungen genügen.
S ohledem na své předchozí usnesení o pobřeží slonoviny.
Unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Côte d'Ivoire.
Za vládu pobřeží slonoviny.
Für die Regierung von Côte d'Ivoire.
Pan ouattara je legitimním prezidentem pobřeží slonoviny.
Ouattara ist der rechtmäßige Präsident von Côte d'Ivoire.
Africké orgány již uvalily na pobřeží slonoviny sankce.
Afrikanische Organisationen haben bereits auf Sanktionen gegenüber Côte d'Ivoire zurückgegriffen.
Sankce musí sloužit k tomu aby pomohly prosadit vůli lidu pobřeží slonoviny.
Die Sanktionen müssen helfen, den Willen des Volkes von Côte d'Ivoire durchzusetzen.
Pane předsedající ti kdo poskytují pobřeží slonoviny pomoc by nyní neměli nechat tuto zemi na holičkách.
Herr Präsident, diejenigen, die Hilfe für Côte d'Ivoire leisten, sollten das Land jetzt nicht im Stich lassen.
Vzhledem k tomu že republika pobřeží slonoviny je jedním ze států AKT smluvní stranou uvedené úmluvy; že pobřeží slonoviny požádalo o umožnění podílení se na ustanoveních zmíněného protokolu;
Die Republik Elfenbeinküste ist ein AKP-Staat und Vertragspartei des genannten Abkommens. Die Elfenbeinküste hat beantragt, an den Bestimmungen des genannten Protokolls teilzunehmen.
Za druhé operace OSN v pobřeží slonoviny africká unie musí pokčovat ve svých činnostech.
Zweitens müssen die Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire und die Afrikanische Union ihre Maßnahmen fortsetzen.
Devět dalších zemí gabon demokratická republika kongo pobřeží slonoviny senegal angola nigérie namibie zambie tanzanie ghanu následovalo.
Neun andere Länder- Gabun, die Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Senegal, Angola, Nigeria, Namibia, Sambia und Tansania- sind nachgezogen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1655

Siehe auch


lidu pobřeží slonoviny
des volkes von côte d'ivoire der menschen in côte d'ivoire ivorischen volkes
vláda pobřeží slonoviny
die regierung von côte d'ivoire regierung der republik côte d'ivoire
východního pobřeží
ostküste eines ostküsten-winters
francouzské pobřeží
die französische küste

Wort für wort übersetzung


"Pobřeží slonoviny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr