PODLE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Podle in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 39806, Zeit: 0.3852

Beispiele für die Verwendung Podle in einem Satz und ihre Übersetzungen

Nach ( po , podle , do )
Třídit okna podle plochy.
Fenster nach & Arbeitsflächen sortieren.
Podle barev.
Nach Farben.
Laut ( podle , nahlas , říká )
Podle overwatch yusef afzal právě vstoupil do jižního vchodu calwestskej nemocnice.
Laut Overwatch... hat Yusef Afzal gerade den Südeingang des Calwest Hospital betreten.
Podle ní ne.
Laut ihr nicht.
Entsprechend ( v souladu s , odpovídajícím způsobem , přiměřeně )
Likvidovat podle místních předpisů.
Entsprechend den örtlichen Regelungen zu entsorgen.
Výpočet počáteční dávky podle plochy tělesného povrchu se provádí takto.
Die Berechnung der Anfangsdosis entsprechend der Körperoberfläche erfolgt wie folgt.
Gemäß ( v souladu s , uvedené v , stanovené )
Podle předsvatební smlouvy.
Gemäß des Ehevertrags.
Podle čl. 22 odst.
Gemäß Artikel 22 Absatz 3.
Zufolge ( ukazují , podle nichž , uvádí )
Podle tajné služby aliance je abel horn mrtvý.
Dem Geheimdienst zufolge ist AbeI Horn tot.
Podle záznamů se jmenuje john haskel.
Den Unterlagen zufolge heißt er John Haskel.
Andere satzbeispiele
Podle mýho názoru jsi vážně v prdeli.
Meiner Meinung nach,- steckst du ernsthaft in der Scheiße.
Byla nabídnuta k prodeji podle článku;
Eines Verkaufsangebots gemäß Artikel 5;
Každý podle svého gusta.
Jedem nach seinem Geschmack,
Podle tohohle je hluchá od narození.
Gemäß dem, ist sie seit der Geburt gehörlos.
Podle stonebridge mullová latif opustili kosovo společně.
Und laut Stonebridge haben Mullova und Latif gemeinsam den Kosovo verlassen.
Hrajeme podle pravidel mistra jacka!
Wir spielen das hier nach Junker Jacks Regeln!
Financování společenství podle tohoto nařízení má formu grantů.
Die Gemeinschaftsfinanzierung im Rahmen dieser Verordnung erfolgt in Form von Zuschüssen.
Podle legendy je vlkodlačí část prokletí zpečetěna měsíčním kamenem.
Der Legende zufolge, ist der Teil des Fluches, der die Werwölfe betrifft, mit einem Mondstein versiegelt.
Podle jeho... ehm ženy.
Laut seiner... ähm, Frau.
Nástup podle dispozic.
Dienst nach Disposition.
ZPČ zvláštní práva čerpání podle definice mezinárodního měnového fondu;
SZR" ein Sonderziehungsrecht gemäß der Definition des Internationalen Währungsfonds;
Jistota podle článku 10 propadla ;
Die Sicherheit gemäß Artikel 10 einbehalten wurde;
Podle analýzy pochází z dolu jižně od longyearbyen.
Der Analyse zufolge, kommt sie aus einer Mine südlich von Longyearbyen.
Podle vašho kalendáře 2364.
Nach Ihrer Zeitrechnung 2364.
Zvýšenou hladinu sérového cholesterolu je nutno léčit podle současné lékařské praxe.
Erhöhte Serum-Cholesterinwerte sollten entsprechend der derzeitigen medizinischen Praxis behandelt werden.
No podle tvého přítele tady neexistuje lék.
Nun, laut Eurem Freund gibt es kein Gegenmittel.
Na licence podle této kapitoly se použije nařízení ES č. 1291/2000.
Für die in diesem Kapitel vorgesehenen Lizenzen gilt die Verordnung(EG) nr. 1291/2000.
Podle záznamů tam je.
Dem Zugangsprotokoll zufolge ist er da.
Sníženou hladinu hemoglobinu je nutno léčit podle současné lékařské praxe.
Ein Hämoglobinabfall sollte entsprechend der derzeitigen medizinischen Praxis behandelt werden.
Jistota k dovozním licencím podle tohoto nařízení činí 30 EUR za tunu.
Die Sicherheit für die in dieser Verordnung genannten Einfuhrlizenzen beläuft sich auf 30 EUR/t.

Ergebnisse: 39806, Zeit: 0.3852

"Podle" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr