PODSTATNOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Podstatnou in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.106

Beispiele für die Verwendung Podstatnou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Wesentlichen ( podstatě , základní , podstatné )
Ve svých rozhodnutích soudní dvůr také konstatoval že skupinu samostatných trhů lze společně považovat za podstatnou část společného trhu.
In seiner Rechtsprechung hat der Gerichtshof mehrfach auch eine Reihe gesonderter Märkte zusammen als wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes betrachtet.
Spojení by tak ovlivnilo hospodářskou soutěž na některých místních trzích ve spojeném království které nepředstavují podstatnou část společného trhu.
Der Zusammenschluss würde somit auf manchen lokalen Märkten im Vereinigten Königreich den Wettbewerb beeinträchtigen, die keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes ausmachen.
Jedná se o podstatnou změnu.
Das ist eine grundlegende Veränderung.
Evropská unie vypracovává když velmi obtížně vlastní společnou zahraniční politiku ve které bude OSN hrát podstatnou roli.
Die Europäische Union bemüht sich unter großen Schwierigkeiten, eine gemeinsame Außenpolitik zu schaffen, in der den Vereinten Nationen eine grundlegende Rolle zukommt.
Podstatnou změnu režimu podpory nebo.
Inhaltliche Änderung der Beihilferegelung oder.
Ii jsou uvedeny důvody pro každou navrhovanou podstatnou změnu;
Ii wird jede vorgeschlagene inhaltliche Änderung begründet;
Ein wichtiger
Jsou podstatnou součástí našeho bytí.
Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Existenz.
Z publika výdrž je podstatnou částí hry to chození po jamkách.
Die Tatsache der Ausdauer ist ein wichtiger Teil des Spiels, das Gehen zu diesen allen Löchern.
Einen wesentlichen
Tvarem který dává zboží podstatnou hodnotu;
Aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
Výzkum vývoj podporovaný evropským společenstvím vytváří podstatnou evropskou přidanou hodnotu.
Von der Europäischen Gemeinschaft geförderte Forschung und Entwicklung schafft einen wesentlichen europäischen Mehrwert.
Großen
A svému nepříteli jsem způsobil podstatnou újmu.
Außerdem fügte ich meinem Feind großen Schaden zu.
Výbuch zlikviduje podstatnou část biodiverzity.
Die Explosion würde große Teile der Artenvielfalt ausrotten.
Eine große
Pokračujeme sociální média nyní hrají podstatnou roli.
Heute spielen soziale Netzwerke eine große Rolle.
Tento zákon by zároveň byl podstatnou překážkou v boji proti AIDS.
Dieses Gesetz wäre auch ein großes Hindernis im Kampf gegen AIDS.
Andere satzbeispiele
Tím se šetří zdroje ale také to s sebou nese podstatnou ztrátu významu.
Dies spart Ressourcen, bedingt aber zugleich einen beträchtlichen Bedeutungsverlust.
S otázkou zda jde o podstatnou záležitost se nakládá jako s podstatnou záležitostí.
Die Frage, ob eine Frage wesentlich ist, wird als wesentliche Frage behandelt.
Asteroidy tvoří podstatnou část hmoty ale ne zas tolik.
Die Asteroiden sind eine wesentlicher Teil des Bereiches, aber nicht wirklich groß.
Podstatnou součástí tohoto procesu jsou dodavatelé vakcín z rozvíjejících se zemí.
Die Impfstofflieferanten aus den Schwellenländern sind ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses.
V důsledku tohoto nuceného exilu ztrácejí tyto země podstatnou část svých lidských zdrojů.
Aufgrund dieses erzwungenen Exils verlieren diese Länder einen wesentlichen Teil ihrer Humanressourcen.
Iii tvarem který dává výrobku podstatnou hodnotu;
Iii aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
Strany nebo organizace ovládající stát nebo podstatnou část území státu;
Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen;
Vaše organizace pane caldeiro poskytuje evropským daňovým poplatníkům podstatnou službu.
Die Arbeit Ihrer Behörde, Herr Caldeira, leistet einen unverzichtbaren Dienst für den europäischen Steuerzahler.
Jeho přijetí je skutečně podstatnou podmínkou účinného fungování hospodářské měnové unie.
In der Tat ist seine Annahme für das effiziente Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion von wesentlicher Bedeutung.
Můžu ti dát otázku podstatnou pro tvou kariéru?
Dürfte ich dir eine Frage stellen, die entscheidend für deine Karriere ist?
Ale soucit má daší část která je opravdu podstatnou složkou.
Aber Mitgefühl hat noch eine andere Komponente, und diese Komponente ist wirklich essentiell.
Jeden muž mi dluží podstatnou částku.
Es gibt einen Mann, der mir eine beachtliche Summe Geld schuldet.
Mikro malé podniky hrají podstatnou úlohu v evropském hospodářství.
Kleinst- und Kleinunternehmen spielen in der europäischen Wirtschaft eine entscheidende Rolle.
Projekt SEPA je podstatnou součástí jednotného trhu v evropě vyžaduje jednoznačnou podporu všech zainteresovaných stran.
Das SEPA-Projekt ist wichtiger Bestandteil des europäischen Binnenmarkts und bedarf der vollen Unterstützung aller Beteiligten.
Úroveň cen při které již dotčené dovozy nezpůsobují podstatnou újmu průmyslu společenství byla určena na základě výpočtu.
Zu diesem Zweck wurde der Preis berechnet, zu dem die betreffenden Einfuhren dem Wirtschaftszweig der Gemeinschaft keinen erheblichen Schaden mehr zufügen.
Bylo namítnuto že výrobní odvětví společenství neutrpělo podstatnou újmu protože bylo chráněno existencí kvót.
Es wurde geltend gemacht, dass dem Wirtschaftszweig der Gemeinschaft keine bedeutende Schädigung verursacht wurde, da er durch Kontingente geschützt war.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.106

Siehe auch


podstatnou změnu
wesentliche änderung eine inhaltliche veränderung inhaltliche änderung substantiellen änderung
podstatnou změnu smlouvy
wesentliche vertragsänderung
způsobily podstatnou újmu
bedeutende schädigung verursachten ursache der bedeutenden schädigung
podstatnou část svých
wesentlichen teil ihrer einen erheblichen anteil ihrer
podstatnou část společného trhu
wesentlichen teil des gemeinsamen marktes
výrobnímu odvětví společenství podstatnou újmu
dem wirtschaftszweig der gemeinschaft eine bedeutende schädigung eine bedeutende schädigung des wirtschaftszweigs der gemeinschaft

"Podstatnou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr