POJMU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pojmu in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.3783

Beispiele für die Verwendung Pojmu in einem Satz und ihre Übersetzungen

A k první otázce k pojmu zařízení.
A- Zur ersten Frage- zum Begriff der Anlage.
Nyní hovoříme o soukromí v éře internetu nikoliv o soukromí jako abstraktním pojmu.
Wir sprechen heute über den Schutz der Privatsphäre im Zeitalter des Internet und nicht über den Schutz der Privatsphäre als abstrakten Begriff.
Des konzepts
K některým návrhům k pokračování zkoumání pojmu sociální rozměr kultury.
Vorschläge zur weiteren Erforschung des Konzepts"soziale dimension der Kultur.
Také lituji velmi restriktivní interpretace pojmu povolení k poskytování služeb.
Auch bedaure ich die sehr restriktive Auslegung des Konzepts für die Autorisierung zur Erbringung von Dienstleistungen.
Des begriffs
S ohledem na definici pojmu trvale udržitelný rozvoj obsaženou v amsterdamské smlouvě.
Gestützt auf die Definition des Begriffs"nachhaltige Entwicklung" im Vertrag von Amsterdam;
Konstatuje rozdíly v používání pojmu regionální úroveň.
Stellt Unterschiede in der Verwendung des Begriffs"regionale Ebene" fest.
Konzept von
Rozumíte pojmu páky.
Sie verstehen das Konzept von Druckmitteln.
Myslím že nerozumíš pojmu nasraný.
Ich glaube, du verstehst das Konzept von Aufregen nicht.
Andere satzbeispiele
Interinstitucionální diskuse o tomto pojmu probíhá na základě nedávného sdělení komise.
Der interinstitutionelle Dialog über dieses Konzept erfolgt auf Basis der jüngsten Mitteilung der Kommission.
Za velmi ambiciózní považuji pozměňovací návrh týkající se pojmu bezpečné země.
Ich halte den Änderungsantrag über die Konzepte des sicheren Staates für sehr ehrgeizig.
Identifikace definice pojmu regiony s trvalými přírodními strukturálními znevýhodněními.
Definition des Begriffs"Regionen mit anhaltenden naturbedingten Strukturschwächen.
O vymezení pojmu informace které existují pojednává čl.
Die Definition des Begriffs"vorhandene Informationen" wird in Artikel 2 Absatz 2 näher ausgeführt.
Význam pojmu rozhodnutí.
Bedeutung des Begriffs"Entscheidung.
Účetní dvůr navrhl interinstitucionální diskuse o pojmu tolerovatelné riziko chyb.
Der Rechnungshof hat institutionelle Diskussionen über das Konzept eines"hinnehmbaren Fehlerrisikos" vorgeschlagen.
Ale já dávám přednost pojmu zahladit stopy.
Obwohl ich den Begriff"Vertuschung" vorziehe.
Další žádost o přístup k dokumentům rovněž ve vztahu k pojmu jiných zúčastněných stran.
Die weiteren Akteneinsichtsanträge, auch in Bezug auf den Begriff des"anderen beteiligten.
Proto bych byl pro přesnou definici pojmu mateřský dopravce.
Daher trete ich für eine rigide Definition des Begriffs Parent Carrier ein.
Myslím že pojmu škvařit tuk to dává nový význam no ne.
Ich denke, das gibt dem Wort"Fettspritzer" eine neue Bedeutung.
Máte podivnou představu o pojmu dobré zprávy.
Ihre Definition von"guten Neuigkeiten" ist recht großzügig.
Existence slova dokazuje existenci pojmu.
Der ontologische Beweis für Nettigkeit.
Jedinečná povaha evropského projektu do velké míry vyplývá právě z pojmu soudržnosti.
Die Einzigartigkeit des europäischen Projekts basiert weitgehend gerade auf dem Gedanken des Zusammenhalts.
Někteří si kladou otázku co vlastně z pojmu potenciálního výstupu zbylo.
Schon taucht die Frage auf, was von der Idee des Produktionspotenzials übrig geblieben ist.
Nyní pojďme zpět k pojmu rovnováhy.
Jetzt möchte ich nochmal zur Idee des Gleichgewichts zurückkommen.
Pojmu lady catrinu z tregoru za svou ženu.
Ich were Lady Catrina of Tregor heiraten.
Pojmu lady catrinu za ženu zítra.
Ich werde Lady Catrina of Tregor morgen heiraten.
Je třeba ověřit zda částky převedené na SEP podle článku OEPS odpovídají tomuto pojmu.
Es ist zu prüfen, ob die gemäß Art. 9 OEPS an SEP abgeführten Beträge diesem Begriff entsprechen.
Ještě jednou bych vám chtěl připomenout různé interpretace pojmu dočasný v souvislosti s kabotáží.
Ich werde Sie auch noch einmal an die verschiedenen Auslegungen des Begriffs"zeitweilig" in Bezug auf die Kabotage erinnern.
Ve skutečnosti je důležité určitým způsobem vyjasnit definici pojmu sociální ekonomiky zajistit její právní status prostřednictvím široké škály vnitrostátních zkušeností.
Es ist wirklich wichtig, die Definition des Konzepts der Sozialwirtschaft zu klären und ihren rechtlichen Status über eine zahlreiche unterschiedliche nationale Erfahrungen sicher zu stellen.
Navrhuji však změnu pojmu cestující v dobré víře na častý cestující aby ti zbývající cestující nebyli považování za vysoké riziko.
Allerdings habe ich vorgeschlagen, den Begriff"Bona-fide-Reisender" in"Vielreisender" zu ändern, um zu vermeiden, dass alle übrigen reisenden als"hochriskant" betrachtet werden.
Vítám návrh na zavedení pojmu investor EU jsem přesvědčen že ochrana všech investorů EU musí být zásadní prioritou dohod o investicích.
Ich begrüße auch den Vorschlag, den Begriff"EU-Investor" einzuführen und glaube, dass der Schutz aller EU-Investoren bei Investitionsabkommen oberste Priorität haben sollte.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.3783

Siehe auch


zavedení pojmu
einführung des konzepts die aufnahme einer definition
výklad pojmu
die interpretation des begriffs interpretation des konzepts auslegung der definition von auslegung des begriffes

"Pojmu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr