POSKYTNUTÝCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Poskytnutých in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0883

Beispiele für die Verwendung Poskytnutých in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gewährten ( poskytnuté , poskytované , udělené )
Kritéria pro stanovení jednotkových částek poskytnutých producentům.
Die Kriterien für die Bestimmung der den Erzeugern gewährten Einheitsbeträge;
Země afriky tak od poslední schůzky G20 v londýně navýšení zdrojů MMF obdržely jen 1,6% poskytnutých půjček MMF.
Die Länder Afrikas haben also nur 1,6% der vom IWF gewährten Kredite seit dem letzten G20-Treffen in London erhalten und die Aufstockung der IWF-Mittel.
Übermittelten ( předložené , poskytnutých , předaných )
Iv k významu informací poskytnutých opožděně komisí pro nabídku žalobkyně.
Iv Zur Erheblichkeit der von der Kommission verspätet übermittelten Informationen für das Angebot der Klägerin.
Návratnost čistých aktiv vycházela z informací poskytnutých pěti z uvedených společností.
Die Ermittlung der Nettokapitalrendite erfolgte anhand der von den fünf Unternehmen übermittelten Informationen.
Von ( předložené , poskytnutých , předaných )
Darů poskytnutých vládami a/nebo z jiných zdrojů;
Spenden von Regierungen und/oder aus anderen Quellen;
Zveřejněníex-post grantů poskytnutých eurostatem v roce 2004.
Nachträgliche Bekanntgabe der Finanzhilfen von Eurostat im Jahr 2004.
Andere satzbeispiele
Schopnost omezit náklady na řízení snížit tak úrokové sazby z poskytnutých úvěrů.
Der Möglichkeit, die Verwaltungsausgaben einzudämmen, damit die Zinssätze für gewährte Kredite gesenkt werden können.
Plnění těchto úkolůje založenona využití kapacit poskytnutých členskými státy.
Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereit gestellt werden.
Provozovatelé infrastruktury přidělující subjekty jsou povinny dodržovat obchodní tajemství týkající se jim poskytnutých informací.
Betreiber der Infrastruktur und Zuweisungsstellen wahren das Geschäftsgeheimnis hinsichtlich der ihnen gemachten Angaben.
Příručka seznam musí být doplněny na základě informací poskytnutých komisi německem.
Das Handbuch und das Glossar sind aufgrund der von Deutschland der Kommission mitgeteilten Angaben zu ergänzen.
Na základě poskytnutých informací komise zjistila že.
Auf der Grundlage der vorgelegten Informationen hat die Kommission festgestellt, dass.
Vrácení věcných dávek poskytnutých neprávem pracovníkům v mezinárodní dopravě.
EINZIEHUNG ZU UNRECHT GEWÄHRTER SACHLEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER IM INTERNATIONALEN VERKEHRSWESEN.
Existují významné rozdíly v množství podrobnosti poskytnutých informací;
Es bestehen erhebliche Unterschiede in Bezug auf Menge und Ausführlichkeit der gelieferten Angaben;
RO dovolte mi také poděkovat panu komisaři za kvalitu poskytnutých informací.
RO Ich möchte dem Herrn Kommissar auch für die Qualität der bereitgestellten Informationen danken.
Za tím účelem je mimo jiné nutno systematičtěji shromažďovat zveřejňovat informace o poskytnutých půjčkách.
Hierzu müssen Informationen über gewährte Darlehen systematischer gesammelt und veröffentlich werden.
Příjem z poskytnutých služeb_BAR_ 81_BAR_ 42_BAR.
Einkommen aus Dienstleistungen _BAR_ 81 _BAR_ 42 _BAR.
Pane watsone co se týká vámi poskytnutých údajů souhlasím s vašimi pocity.
Herr Watson, was die von Ihnen angegebenen Zahlen betrifft, so teile ich Ihre Auffassung.
Fond respektuje důvěrnost informací poskytnutých přidruženou mezinárodní organizace pro suroviny.
Daß der Fonds die Vertraulichkeit von Informationen der assoziierten internationalen Rohstofforganisationen wahrt.
Článek 13 ochrana poskytnutých informací.
Artikel 13: Schutz übermittelter Informationen.
Příjmy z poskytnutých služeb.
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN.
Předložený seznam sestavila komise na základě informací poskytnutých členskými státy.
Die vorliegende Liste wurde von der Kommission aufgrund von Angaben der Mitgliedstaaten zusammengestellt.
Jednu nebo více přímých plateb poskytnutých během referenčního období podle.
Eine oder mehrere Direktzahlungen, die im Bezugszeitraum auf der Grundlage von.
Spotřeba ve společenství byla vypočtena pomocí ověřených údajů o prodeji poskytnutých průmyslem společenství o objemech dovozů získaných přes eurostat.
Der Verbrauch in der Gemeinschaft wurde anhand der vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft übermittelten und geprüften Angaben über die Verkäufe und der von Eurostat ausgewiesenen Einfuhrmengen ermittelt.
Tvrdí tedy že sporné rozhodnutí porušuje zásadu rovného zacházení tím že se v něm požaduje navrácení podpor poskytnutých společnosti salzgitter.
Dass die streitige Entscheidung die Rückzahlung der an Salzgitter gewährten Beihilfen verlange, verstoße sie gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.
Kontrola finančních prostředků poskytnutých podle tohoto nařízení se provádí v souladu s finančním nařízením prováděcími předpisy k němu.
Die Finanzkontrolle über die aufgrund dieser Verordnung gewährten Finanzierungen wird gemäß den Bestimmungen der Haushaltsordnung und ihrer Durchführungsmodalitäten ausgeübt.
Držitel rozhodnutí o registraci v souvislosti s předložením nové studie reziduí pro prasata navrhl ochrannou lhůtu v délce 38 dnů to na základě dvou poskytnutých studií.
Nach Vorlage der neuen Rückstandsstudien für Schweine schlug der MAH auf der Grundlage der beiden vorgelegten Studien eine Wartezeit von 38 Tagen vor.
Tabulka je sestavena z údajů poskytnutých německem. opatření vytištěná kurzivou se týkají údajných soukromých prostředků v milionech DEM.
Tabelle 6 wurde den von Deutschland übermittelten Angaben entnommen Die kursiv gedruckten Maßnahmen betreffen angebliche private Mittel. in Mio. DEM.
Na základě informací poskytnutých podle odstavce vypočte komise předpokládané celkové množství vedlejších produktů určených k výživě lidí nebo zvířat vyjádřené ekvivalentem sójové moučky.
Die Kommission berechnet anhand der gemäß Absatz 1 übermittelten Angaben die in Sojamehläquivalent ausgedrückte voraussichtliche Gesamtmenge der für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmten Nebenerzeugnisse.
Zvýhodnění plynoucí z režimu DEPB bylo vypočítáno na základě dobropisů poskytnutých v rámci licencí které byly během OŠ použity nebo převedeny prodány.
Der aus der DEPB-Regelung erwachsende Vorteil wurde auf der Grundlage der im Rahmen der Lizenzen gewährten Gutschriften berechnet, die im UZ in Anspruch genommen oder übertragen(verkauft) wurden.
Nyní je odpovědností členských států zaručit spolufinancování peněz poskytnutých z evropských strukturálních fondů aby bylo možné je plně využít.
Es liegt nun an den Mitgliedstaaten, die Kofinanzierung für diese in den Europäischen Strukturfonds bereitgestellten Mittel sicherzustellen, um diese auch voll auszuschöpfen.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0883

Siehe auch


základě informací poskytnutých členskými státy
grundlage der von den mitgliedstaaten übermittelten informationen der grundlage der von den mitgliedstaaten gelieferten informationen grundlage der von den mitgliedstaaten gemachten angaben

"Poskytnutých" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr