POTŘEBOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Potřebou in der Deutsch

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1034

Beispiele für die Verwendung Potřebou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Notwendigkeit ( potřebu , nutnost , nezbytnost )
Jejich svržení je společenskou potřebou té budeme trvale sloužit.
Ihr Sturz ist eine soziale Notwendigkeit, auf die wir konsequent hinarbeiten.
Potřebou získat v krátkodobém výhledu pozitivní prohlášení o věrohodnosti.
Notwendigkeit der kurzfristigen Erzielung einer positiven Zuverlässigkeitserklärung.
Bedürfnis ( potřebu , touhu , nutkání )
Bestie s jedinou ničivou potřebou ... žraní masa živých.
Kreaturen mit nur einem zerstörerischen bedürfnis: Das Fleisch Lebender zu verschlingen.
Bojujete se svojí potřebou být dobrým člověkem.
Haben sie einen Streit mit ihrem Bedürfnis, ein guter Mensch zu sein?
Notwendig ( nezbytné , nutné , třeba )
Tou potřebou myslíte směšný prchavý pomíjivý rozmar.
Mit notwendig meinst du zeitweise?
Naléhavou potřebou je chránit občany státy kteří jsou oběťmi bank ne naopak.
Es ist dringend notwendig, die Bürgerinnen und Bürger und die Staaten zu retten, die Opfer der Banken sind, und nicht umgekehrt.
Bedarf ( potřeby , vyžaduje , potřebuje )
Evropa jako dynamický hospodářský prostor založený na znalostech s celosvětovou potřebou technologií orientovaných na budoucnost.
Europa als dynamischer, wissensbasierter Wirtschaftsraum mit zukunftsorientierten Technologien mit weltweitem bedarf;
Za druhé se objevil rozpor který souvisí s rostoucí potřebou evropské přítomnosti v těchto zemích když nevíme jaký bude konečný výsledek těchto transformačních procesů.
Zweitens ist im Zusammenhang mit dem wachsenden Bedarf nach einer europäischen Präsenz in diesen Ländern, ohne dabei eine klare Vorstellung von dem Ausgang der Übergangsprozesse zu haben, ein Widerspruch entstanden.
Das bedürfnis ( potřeby , vyžaduje , potřebuje )
Ubližujete s potřebou přesvědčit sami sebe.
Das Bedürfnis, sich selbst zu überzeugen verursacht schmerzen.
Nějaký druh erotický asfyxie spojený s psychopatickou potřebou moci ovládání.
Eine Art der erotischen Atemkontrolle, gefiltert durch das Bedürfnis eines Psychopathen nach Macht und Kontrolle.
Die notwendigkeit ( potřeby , vyžaduje , potřebuje )
Všichni souhlasíme s potřebou přeshraniční spolupráce.
Wir alle wissen um die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Vážená paní předsedající všichni souhlasíme s potřebou reformy WTO.
EN Frau Präsidentin! Wir sind uns alle einig über die Notwendigkeit, die WTO zu reformieren.
Dem bedürfnis ( potřeby , vyžaduje , potřebuje )
Vášní b potřebou sexu c potřebou finanční emocionální podpory.
Leidenschaft, dem Bedürfnis nach Sex, oder nach finanzieller und emotionaler Unterstützung.
Vždy tu budou lidé s potřebou společenství... připojení.
Es wird immer Menschen mit dem Bedürfnis nach Bindung geben.
Verlangen ( potřeby , vyžaduje , potřebuje )
Potřebou domova potřebou otce zatraceného místa na světě.
Dem Verlangen nach einem Zuhause, einem Vater, einem Platz in dieser Welt.
Co je to s chlapama jejich stálou potřebou mít sex.
Was hat es mit Männern und ihrem ständigen Verlangen nach Sex am Hut?
Andere satzbeispiele
Je to voyer s patologickou potřebou být poblíž nehody.
Er ist ein Voyeur mit dem krankhaften Bedürfnis in der Nähe von Unfällen zu sein.
Jsi malý krutý člověk s potřebou být středem pozornosti.
Sie sind ein kleiner, krankhafter Mann mit einem mitleiderregendem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.
Začíná to vnitřním smyslem vnitřní touhou nebo potřebou.
Es fängt mit einem inneren Empfinden an, einem Verlangen oder Bedürfnis.
Základní lidskou potřebou spojení.
Dem grundsätzlichen menschlichen Bedürfnis.
Stane se touhou potřebou.
Es wird eine Begierde, eine Notwendigkeit,
Tou potřebou myslíte směšný prchavý pomíjivý rozmar.
Mit notwendig meinst du zeitweise? Kurzfristig wie eine vorübergehende Laune?
Chudí lidé v dotaznících uvádějí že dostatečný přísun vody je jejich hlavní potřebou.
In Fragebögen geben die Armen an, dass sie in erster Linie genügend sauberes Wasser benötigen.
Posádky o tisících mužích všichni s potřebou jídla platu.
Tausende Männer, die alle ernährt und bezahlt werden müssen.
Císařská dynastie padla v roce 1911 pod vnějším nátlakem vnitřní potřebou změny.
Die Kaiserliche Dynastie brach 1911 unter externem Druck und internen Forderungen nach Veränderung zusammen.
Kypr svou žádost zdůvodňuje potřebou chránit spotřebitele.
Zypern begründet seinen Antrag mit dem Hinweis, seine Verbraucher schützen zu müssen.
Zdůrazňuji že prvořadou humanitární potřebou je umožnit agenturám aby pokračovaly ve své práci při které zachraňují životy.
Ich bemühe hier die vorrangige humanitäre Notwendigkeit, den Organisationen die Fortsetzung ihrer lebensrettenden Arbeit zu ermöglichen.
Jak bylo uznáno znovu potvrzeno během čtvrtého fóra o vodě v mexiku v roce 2006 voda je základní lidskou potřebou.
Wasser ist ein primäres menschliches Bedürfnis, wie auf dem vierten Weltwasserforum in Mexiko 2006 herausgearbeitet und bekräftigt wurde.
D případnou potřebou ochránit emitenty před zneužitím informací které poskytli ratingové agentuře kterou si nevybrali.
Jedes Bedürfnis zum Schutz der Emit ­ tenten gegen Missbrauch der Informationen, die sie einer Ratingagentur zur Verfügung gestellt haben, die nicht ihre bestellte Ratingagentur ist.
prezidentem který jasně obhajuje protilisabonskou rétoriku uvést tyto vzkazy do souladu se zjevnou potřebou větší nikoliv menší spolupráce.
des tschechischen Staatspräsidenten, der eine Anti-Lissabon-Rhetorik unterstützt, mit dem offensichtlichen Bedürfnis nach verstärkter und nicht verminderter EU-Zusammenarbeit verbinden?

Ergebnisse: 259, Zeit: 0.1034

Siehe auch


potřebou podporovat
der notwendigkeit der förderung gefördert werden muss der notwendigkeit der unterstützung
největší potřebou
größten bedarf größten not

"Potřebou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr