POTENCIÁLNÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Potenciálních in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1269

Beispiele für die Verwendung Potenciálních in einem Satz und ihre Übersetzungen

Potenziellen ( potenciální , možné , případné )
Tak fajn krevní vzorky obou potenciálních kandidátů.
In Ordnung, Blutproben von beiden potenziellen Kandidaten.
Jasné pochopení klimatické krize značně rozšiřuje spektrum potenciálních řešení.
Klarheit über die Klimakrise erweitert das Spektrum an potenziellen Lösungen ganz erheblich.
Möglichen ( možné , případné , potenciální )
Jestli ta nevraživost sahá až k rodinám o kolika potenciálních podezřelých mluvíme.
Wenn die Feindseligkeit die Familie einbezieht, von wie vielen möglichen Verdächtigen reden wir?
Mých dalších 15 potenciálních žalob.
Meine nächsten 15 möglichen Gerichtsverfahren.
Potentiellen ( potenciální , možných , potencionálních )
Jo vidím stovky potenciálních rodičů ale vy dva se nějak lišíte.
Ja, ich habe hunderte von potentiellen Eltern gesehen, aber Sie zwei sind irgendwie anders.
Trůnní sál je plný potenciálních hrozeb lordů diplomatů všichni na francise čekají.
Der Thronraum ist voll von potentiellen Bedrohungen... Lords, Diplomaten, alle warten auf Francis.
Andere satzbeispiele
Ta databáze je pravým rohem hojnosti potenciálních obětí.
Die Datenbank ist ein wahres Füllhorn an potenziellen Opfern.
To znamená že byste měli znát rychlost nabíjení svých potenciálních soupeřů.
Das bedeutet, dass ihr die Nachladezeit eurer potenziellen Gegner kennen solltet.
Měli bychom začít vést seznam potenciálních znamení.
Vielleicht sollten wir eine Liste von möglichen Zeichen machen.
Takže 30 miliónů potenciálních zákazníků.
Millionen potenzielle Kunden.
Známm tolik potenciálních obětí mezi přáteli.
Ich kenne viele potenzielle Opfer in Santa Costa. Freunde von mir.
Otestovali jsme stovky potenciálníchbio-aktivatorů. žádný s roztokem nereagoval.
Wir haben Hunderte von potentiellen Bio-Aktivatoren getestet.
Od potenciálních pěstounů.
Und von potenziellen Pflegeeltern.
Posílá mi fotky potenciálních... však víš.
Paris schickt Bilder von möglichen.
Počet potenciálních prvovoličů 16 až 19 let věku se odhaduje na šest milionů.
Allein die Zahl potenzieller Erstwähler(16-19 Jahre) wird auf sechs Millionen geschätzt.
Není příliš pravděpodobné že by taková reakce pozměnila myšlení potenciálních rekrutů.
Eine derartige Reaktion wird die Geisteshaltung potenzieller Rekruten wohl kaum verändern.
Příprava potenciálních kandidátských zemí na budoucnost.
Potenzielle Bewerber auf die Zukunft vorbereiten.
Nemůže to být zpronevěra pokud se vzdala všech potenciálních konfliktů zájmů.
Es ist kein Betrug, wenn sie jeden potentiellen Interessenskonflikt abgezeichnet hat.
Plná potenciálních obětí.
Lauter möglicher Opfer.
To je hodně potenciálních pacientů.
Das sind eine Menge potentieller Patienten.
Nemohu dost dobře hlasovat pro rozpočet který podporuje tolik potenciálních katastrof.
Ich kann aus offensichtlichen Gründen nicht für einen Haushaltsplan stimmen, der so viele potenzielle Katastrophen unterstützt.
To je příčinou vzniku řady potenciálních problémů.
Hieraus ergeben sich eine Reihe möglicher Probleme.
Tohle je seznam potenciálních hostitelů.
Das ist eine Liste potenzieller Hosts?
SK ukrajina je podle mě jedním z nejbližších potenciálních partnerů evropské unie.
SK Ich glaube, dass die Ukraine einer der engsten potentiellen Partner der Europäischen Union ist.
Tyto oblasti se týkají mobility transparentnosti publicity podpory výzkumných pracovníků potenciálních výzkumných pracovníků.
Diese Bereiche betreffen Mobilität, Transparenz, Öffentlichkeit und Unterstützung für Forscher und potenzielle Forscher.
Vítám vaši pomoc ale vyslýchání potenciálních podezřelých.
Ich schätze Ihre Hilfe, doch die Befragung möglicher Verdächtiger.
V tomto tkví významná rizika poukazující na širokou škálu potenciálních problémů.
Die Risiken hier sind erheblich und deuten eine breite Vielzahl potenzieller Probleme an.
Je tu 11 potenciálních odpalovacích míst.
Es gibt 11 mögliche Mörserabschusstellen.
Dokonce dává dohromady seznam potenciálních žáků.
Er hat schon eine Liste potenzieller Schüler zusammengestellt.
Chtěla bych povídat o tomto problému také o jeho potenciálních řešeních.
Ich möchte über das Problem reden und über einige mögliche Lösungen.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1269

Siehe auch


potenciálních příjemců
potentiellen begünstigten potenzielle begünstigte möglicher begünstigter potentiellen empfänger
potenciálních podezřelých
möglichen verdächtigen potenziellen verdächtigen potentielle verdächtige
potenciálních uchazečů
einer der potenziellen bieter potentielle arbeitsuchende
potenciálních investorů
potenziellen investoren potenziellen anleger potentielle investoren
potenciálních kandidátských zemí
potenziellen kandidatenländern potenziellen bewerberländer potenzieller beitrittsländer

"Potenciálních" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr