POVĚŘENÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pověření in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.0843

Beispiele für die Verwendung Pověření in einem Satz und ihre Übersetzungen

Auftrag ( úkol , práci , mise )
To znamená že její původní pověření nejspíš nemá s tvým synem co dělat.
Maliks ursprünglicher Auftrag hatte wahrscheinlich nichts mit dir zu tun.
Otec dario má pro tebe další pověření.
Pater Dario hat einen neuen Auftrag für Sie.
Generále chci okamžité pověření k zadržení toho zmetka belgičana.
General, ich möchte die umgehende Befugnis, um diesen Scheißkerl in Belgien zu jagen.
Bez řádného právního pověření není nic co bych mohl udělat.
Ohne eine rechtliche Befugnis kann ich nichts machen.
Ministr zahraničních věcí unie předloží raděministrůzprávu o výkonu tohoto pověření.
Der Außenminister der Union erstattet dem Ministerrat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats.
Ministr zahraničních věcí unie předloží radě zprávu o provedení tohoto pověření.
Der Außenminister der Union erstattet dem Rat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats.
Beauftragte
Úkony operací rizikového kapitálu činí banka z pověření komise.
Die Risikokapitalgeschäfte werden durch die Bank als Beauftragte der Kommission geschlossen.
Za tímto účelem mají úředníci pověření komisí právo.
Zu diesem Zweck verfügen die beauftragten Bediensteten der Kommission über die nachstehenden Befugnisse.
Andere satzbeispiele
Kromě toho je zapotřebí širšího pověření.
Außerdem ist ein weiter gefasstes Mandat erforderlich.
Asi jsme ti našli další pověření.
Ich glaube, wir haben Ihren nächsten Auftrag.
Tohle bude moje poslední pověření.
Das wäre mein letzter Auftrag.
Takže jaké tu máte pověření.
Welche Aufgabe haben Sie?
Nepotřebuji pověření k likvidaci hnízda zrádců.
Ich brauche keine Befugnis, um Verräter zu beseitigen.
Zbytek z vás už má vlastní pověření.
Der Rest von Ihnen hat seine Aufträge.
Rada může doplnit takové pověření podle směrnic o vyjednávání.
Der Rat kann diese Befugnis durch Verhandlungsdirektiven ergänzen.
Stanovení pověření potřebných pro vypracování TSI;
Festlegung der für die Erarbeitung der TSI erforderlichen aufträge;
Budu mít tvé plné pověření.
Bekomme ich Eure vollständige befugnis?
Vysoký představitel předloží radě zprávu o provedení tohoto pověření.
Der Hohe Vertreter erstattet dem Rat Bericht über die Erfüllung dieses Mandats.“.
Zpracování osobních údajů z pověření správce.
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Bylo to z pověření tajné služby hvězdné flotily experiment s mikro špehováním.
Im Auftrag des Nachrichtendienstes der Sternenflotte, zur Mikroüberwachung.
Jednám z pověření vlády.
Ich reise im Auftrag der Regierung.
Tady je protokol o vašem pověření v obou zemích.
Hier, Befugnisse, die ihr jeweils im fremden Land habt.
Je zde z pověření rady federace.
Er ist im Auftrag des Föderationsrates hier.
Pověření zástupci.
Die beauftragten Bediensteten.
Mé diplomatické pověření bylo anulováno.
Meine diplomatischen Befugnisse wurden mir aberkannt.
Mezitím byla v červenci obnovena pověření koordinátorů na další čtyři roky.
Die Mandate der Projektkoordinatoren wurden im Juli um vier Jahre verlängert.
Volám z pověření prezidenta palmera.
Ich rufe im Auftrag von Präsident Palmer an.
Tvoje pověření tribune.
Habt Ihr eine Befugnis, Tribun?
Dobře řekni mi že máš pověření vyjednávat budeme vyjednávat.
Sag mir, du hast die Befugnis, um einen Deal auszuhandeln und ich werde verhandeln.
To je výsledek ankety forsa z pověření spotřebitelské organizace foodwatch.
Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherorganisation Foodwatch.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.0843

Siehe auch


máte pověření
haben sie einen ausweis aufgabe haben sie sie haben die autorisation

"Pověření" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr