POVOLENÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Povolené in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.7152

Beispiele für die Verwendung Povolené in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zugelassenen ( schválených , povolených , schváleném )
Dceřiným podnikem úvěrové instituce nebo pojišťovny povolené ve společenství; nebo.
Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens ist; oder.
Dceřiným podnikem pojišťovny povolené v jiném členském státě nebo.
Tochterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungsunternehmens ist.
Zulässigen ( přípustné , povolené , způsobilé )
Přimlouvá se za uchování současné povolené kumulace podpory na inovaci regionální podpory;
Plädiert für die Beibehaltung der derzeit zulässigen Kumulierung von Innovations- und Regionalbeihilfen;
Jediné povolené barvy.
Siebtens: Die einzig zulässigen Malfarben sind.
Erlaubt ( dovoleno , povoleno , umožňuje )
Vzala jsem všechny prášky povolené zákonem.
Ich habe alle Pillen genommen Die das Gesetz erlaubt.
Školní prsteny jsou povolené.
Ringe der Akademie sind erlaubt.
Andere satzbeispiele
Dceřiným podnikem mateřského podniku pojišťovny povolené v jiném členském státě nebo.
Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Versicherungsunternehmens ist, oder.
Výjimečně povolené ozáření.
Besonders genehmigte Strahlenexpositionen.
Dceřiným podnikem úvěrové instituce nebo pojišťovny povolené ve společenství nebo.
Tochterunternehmen eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens ist.
Já se vás ptala jestli je to povolené.
Aber ich habe doch gefragt, ob es erlaubt ist.
Doplňkové látky povolené podle čl. odst. písm. druh obsah.
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a zugelassene Zusatzstoffe: art und Gehalt.
Dceřiným podnikem mateřského podniku úvěrové instituce nebo pojišťovny povolené ve společenství nebo.
Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens ist, oder.
Povolené změny ve smyslu čl. odst.;
Erlaubte Änderungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2;
Nemá povolené návštěvy.
Sie ist nicht erlaubt Besuchern.
Povolené GMO jsou bezpečné ideologie žaludky nenaplní!
Zugelassene GVO sind sicher, und Ideologie macht nicht satt!
Přechodné období výjimky povolené v průběhu přechodného období článek 13.
Die Übergangszeiträume und die während der Übergangszeit zugelassenen Abweichungen(Artikel 13);
Je to povolené.
Das ist erlaubt.
Povolené protokoly.
Erlaubte Protokolle.
Tyto normy se musí vztahovat na všechny úvěrové instituce povolené ve společenství.
Die genannten Regeln müssen für alle in der Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitute gelten.
Povolené dodatečné údaje u základního certifikovaného množitelského materiálu.
Zulässige zusätzliche Angaben bei Basisvermehrungsgut und zertifiziertem Vermehrungsgut.
To jsou povolené fotografie.
Diese Bilder sind erlaubt.
Odpovědný úřední subjekt dohlíží na povolené činnosti zajistí aby.
Die zuständige amtliche Stelle überwacht die zugelassenen Arbeiten und sorgt für.
Cože? vy jste měli nějaké povolené.
Gibt es denn auch erlaubte?
To není povolené.
Das... das ist nicht erlaubt.
Povolené hodnoty.
Erlaubte Werte.
Nepoklesněte k primitivnímu chování jen proto že je to povolené.
Verfallen Sie nicht in vorsintflutliches Verhalten, nur weil es erlaubt ist.
V areálu nejsou povolené demonstrace.
Auf dem Campus ist keine Demo erlaubt.
Podle seznamu cest jsou vyjížďky na spojenecké ambasády v omezeném množství povolené.
Laut Transportprotokoll sind begrenzte Gänge zu alliierten Botschaften erlaubt.
Kufříky nejsou povolené.
Aktenkoffer sind nicht erlaubt.
Jakoby to nebylo povolené.
Als wäre sie nicht erlaubt.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.7152

Siehe auch


povolené odrůdy
die zugelassenen sorten
nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech
neuen verwendungszwecks eines in futtermitteln bereits zugelassenen zusatzstoffes eines neuen verwendungszwecks eines zusatzstoffes , der in futtermitteln bereits zugelassen ist

"Povolené" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr