POZEMKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pozemky in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1022

Beispiele für die Verwendung Pozemky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Land ( zemi , půdu , venkově )
pozemky ve wessexu.
Er hat Land. In Wessex.
Jeho pozemky panství v leafordu.
Sein Land und Leaford Grange.
Parzellen ( pozemků , parcel )
Všechny zemědělské pozemky zemědělského podniku.
Alle landwirtschaftlichen Parzellen des Betriebs.
Navrhuji nechat hrádek montagnol se severozápadními pozemky.
Ich schlage vor, das Schloss von Montagnol zu behalten, mit den Nordwest Parzellen.
Ländereien ( pozemky , půdy , země )
Vaše pozemky jsou ztracené napadl je jarl borg.
Eure Ländereien sind verloren, von Jarl Borg überfallen.
Tvůj majetek tvoje pozemky tvoje jarlství... to všechno bylo přivlastněno.
Euer Besitz, Eure Ländereien, Euer Jarltum, das alles ist usurpiert worden.
Immobilien ( nemovitostí , reality , realitní )
Ne ropu pozemky.
Öl und Immobilien.
Tony doslechli jsme se žes koupil pozemky u frelinghuysenu.
Tony, man hat uns gesteckt, du hättest Immobilien in der Frelinghuysen Avenue gekauft.
Nechoďte ale přes pozemky sira george nemá to rád.
Lauft nicht über Sir Georges Grundstück. Das mag er nicht.
Pak se objevily tyhle pozemky.... já jsem si to prověřil.
Dann war da dieses Grundstück, und ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
Andere satzbeispiele
Vstupovat do budov na pozemky dotyčných podniků;
Sie dürfen alle Räumlichkeiten und Grundstücke des betreffenden Unternehmens betreten;
Tyto pozemky jsou chráněny.
Dieses Land ist geschützt.
Vstupovat do všech objektů na pozemky do dopravních prostředků podniků nebo sdružení podniků.
Alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel, die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen benutzen, zu betreten.
Pozemky budovy věcná práva k nemovitému majetku;
Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte;
Možná car potřeboval jejich pozemky.
Vielleicht wollte der Zar ihr Land.
Greenpoint nějaké pozemky v brooklynu zničený ropnou havárií.
Greenpoint, ein Haufen Grundstücke in Brooklyn ruiniert durch eine Ölpest.
Uveďte montagnol severozápadní pozemky jako jednu usedlost.
Gut. Verzeichnet Montagnol und die nordwestlichen Parzellen als einen Anteil.
Ale v tomhle případě si myslím že by si měl své pozemky nechat.
Aber... bei dieser Gelegenheit... glaube ich, dass er sein Land behalten soll.
Jeli jsme kempování toto místo měl všechny tyto malé pozemky.
Wir waren campen, da gab es so kleine Parzellen.
Převody referenčních množství spolu s pozemky.
Übertragungen von Referenzmengen mit Flächen.
Až se král vrátí budeš mít pozemky majetek manželku.
Und wenn der König kommt, wirst du Land, Reichtum und eine Frau haben.
Vstupovat do všech prostorů na pozemky do dopravních prostředků podniků sdružení podniků;
Alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten;
Vaše pozemky jsou zpustošené zničené jejich obyvatelé jsou zloději příživníci.
Eure Ländereien sind verwahrlost. Diese Leute sind Diebe und Parasiten.
Opatření na podporu rozvoje venkova týkající se plochy se vztahují na pozemky které jsou identifikovány jednotlivě.
Flächenbezogene Fördermaßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums beziehen sich auf einzeln ausgewiesene Parzellen.
Jo. dobytek jsme měli dokud vláda nezačala danit obecní pozemky.
Ja, wir hatten Vieh, bis die Regierung öffentliches Land besteuerte.
Vstupovat do všech prostor na pozemky do dopravních prostředků patřících dotyčným podnikům.
Alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der Unternehmen zu betreten.
Taky nějaké letáky z realitek všechno to jsou rozlehlé venkovské pozemky.
Zusammen mit einer Reihe von Immobilien-Flyern, alle für große, ländliche Immobilien.
Dejme našim šlechticům pozemky na severu.
Gebt unseren Adligen Ländereien im Norden.
Jeho pozemky krmí většinu paříže.
Seine Ländereien ernähren halb Paris.
Vstupovat do všech objektů na pozemky do dopravních prostředků podniků.
Alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der Unternehmen zu betreten.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1022

Siehe auch


tyto pozemky
diese parzellen dieses land

"Pozemky" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr