POZOROVATELŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pozorovatelů in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0685

Beispiele für die Verwendung Pozorovatelů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Beobachter ( pozorovatelé , komentátoři , přihlížející )
Počet těchto pozorovatelů se rovná počtu zástupců členských států.
Die Zahl dieser Beobachter entspricht der Zahl der Vertreter der Mitgliedstaaten.
Většina pozorovatelů připisuje nedávné provokace očekávanému předání moci v pchjongjangu.
Die meisten Beobachter schreiben die jüngsten Provokationen dem voraussichtlichen Wechsel an der Macht in Pjöngjang zu.
Der wächter ( pozorovatelé , komentátoři , přihlížející )
Zápisky pozorovatelů jsou to jediné z čeho můžeme vycházet.
Die Aufzeichnungen der Wächter sind alles, was wir haben.
Rada pozorovatelů. poslali vyhledávací tým na odchyt faith.
Der Rat der Wächter hat ein Team ausgeschickt, das Faith aufgreifen soll.
Des beobachters ( pozorovatelé , komentátoři , přihlížející )
Členský stát odpovědný za jmenování pozorovatelů;
Für die Bestellung des Beobachters zuständiger Mitgliedstaat;
Očekávané datum návratu pozorovatelů do země původu.
Voraussichtliche Rückkehr des Beobachters in sein Herkunftsland.
Die beobachter ( pozorovatelé , komentátoři , přihlížející )
Jsi naše jediná naděje na poražení pozorovatelů.
Du bist unsere einzige Hoffnung, die Beobachter zu besiegen.
Tohle je pátá kazeta mého plánu k poražení pozorovatelů.
Das ist Band Fünf meines Plans, die Beobachter zu besiegen.
Andere satzbeispiele
Přirozeně přítomnost pozorovatelů z evropského parlamentu by byla dodatečným zdrojem hodnotné expertízy.
Natürlich wäre die Präsenz von Beobachtern des Europäischen Parlaments eine zusätzliche Quelle von wertvollem Sachverstand.
Určí předpisy kterými se řídí přijímání pozorovatelů na zasedání jejích výborů podvýborů.
Regeln die Zulassung von Beobachtern zu den Sitzungen der Ausschüsse und Unterausschüsse.
K překvapení mnoha ostřílených pozorovatelů má zahraniční politika na voliče jen skromný dopad.
Zur Überraschung vieler erfahrener Beobachter hat die Außenpolitik nur bescheidenen Einfluss auf die Wähler.
Teď dr. malmberg předseda švédských pozorovatelů.
Ich übergebe das Wort an Dr. Malmberg, Vorsteher der schwedischen Beobachter.
Přijetí účast pozorovatelů je předmětem jednacího řádu přijatého konferencí smluvních stran.
Die Zulassung und die Teilnahme von Beobachtern unterliegen der von der Konferenz der Vertragsparteien beschlossenen Geschäftsordnung.
Při této špinavé práci se vláda může obejít bez zahraničních pozorovatelů humanitárních pracovníků prostředníků.
Bei dieser schmutzigen Arbeit braucht die Regierung keine ausländischen Beobachter, Entwicklungshelfer und Mediatoren.
Přizvání účast pozorovatelů se řídí jednacím řádem přijatým stranami.
Die Zulassung und Teilnahme von Beobachtern unterliegen der von den Vertragsparteien beschlossenen Geschäftsordnung.
Všiml sis našich pozorovatelů.
Haben Sie unsere Beobachter gesehen?
Organizace pro bezpečnost spolupráci v evropě chtěla do polska vyslat malou skupinu pozorovatelů.
Die OSZE wollte ein kleines Team von Beobachtern ins Land senden.
Kvazi pozorovatelů.
Quasi als Beobachter.
Připuštění pozorovatelů.
Zulassung von Beobachtern.
Dohoda řeší mnoho otázek včetně přítomnosti pozorovatelů v průběhu lovu.
Das Abkommen regelt viele Fragen, einschließlich der Anwesenheit von Beobachtern während des Fischfangs.
Složení poradní skupina se skládá z předsedy tajemníka řádných členů pozorovatelů.
Zusammensetzung Die AG setzt sich aus dem Vorsitzenden, dem Sekretär, Vollmitgliedern und Beobachtern zusammen.
Přizvání pozorovatelů.
Zulassung von Beobachtern.
Dohody o vysílání pozorovatelů na palubu plavidel.
Vereinbarungen über die Entsendung von Beobachtern an Bord.
Rada pozorovatelů bývala vážená.
Der Rat der Wächter hatte einmal eine Bedeutung.
To je vše co zbylo. je to tajemství pozorovatelů.
Das ist alles, was von den mystischen Geheimnissen der Wächter übrig ist.
Což znamená že faith brzy pojede do anglie stane před radou pozorovatelů.
Dann ist Faith schon. auf dem Weg zum Rat der Wächter in England.
Vypadá to že rada pozorovatelů... našla nějaké informace které by nám mohli pomoci.
Der Rat der Wächter hat scheinbar etwas herausgefunden, das uns helfen kann.
Je důležité poznamenat že jeden z pozorovatelů záležitost označil za systematické náboženské pronásledování.
Bezeichnenderweise hat ein Beobachter von einer"systematischen religiösen Verfolgung" gesprochen.
Stejně jako sejmutí těch pozorovatelů u mostu v nasíriji.
Genauso wie du diese Späher ausgeschaltet hast bei der Nasiriya Brücke.
Stará technologie pozorovatelů.
Das ist alte Technologie der zweiten Generation.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0685

Siehe auch


mezinárodních pozorovatelů
internationaler beobachter
většina pozorovatelů
meisten beobachter
zahraničních pozorovatelů
ausländischen beobachtern
účasti pozorovatelů
die teilnahme von beobachtern der mitwirkung von beobachtern
vnějších pozorovatelů
den beobachtern von außen außenstehender beobachter
rady pozorovatelů
des wächterrates

"Pozorovatelů" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr