PRÁVNICKÁ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Právnická in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 445, Zeit: 0.0391

Beispiele für die Verwendung Právnická in einem Satz und ihre Übersetzungen

Výrobcem fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu;
Erzeuger" eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt;
Odesílatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba jež je původcem poštovní zásilky;
Absender" die natürliche oder juristische Person, die Urheber von Postsendungen ist;

Jede juristische

( právnická , právnické , právní )
Právnická osoba se sídlem nebo ústředím v iráku;
Jede juristische Person mit Sitz oder Entscheidungszentrum in Irak;
Právnická osoba která má své sídlo nebo ústředí v libyi;
Jede juristische Person mit Sitz oder Entscheidungszentrum in Libyen;
Andere satzbeispiele
Každá právnická osoba zaregistrovaná ve společenství;
Alle in der Gemeinschaft gegründeten juristischen Personen.
Vývozcem rozumí fyzická nebo právnická osoba která má nárok na náhradu.
Ausführer" die natürliche oder juristische Person, die Anspruch auf die Erstattung hat.
Náklady na přepravu přidružené náklady ponese odevzdávající právnická nebo fyzická osoba.
Die Kosten für den Transport und dergleichen wer ­ den von der einreichenden juristischen oder natürlichen Person getragen.
Skladovacím podnikem fyzická nebo právnická osoba která provádí skladování;
Speicherunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion der Speicherung wahrnimmt;
Stavebníkem každá fyzická nebo právnická osoba pro kterou je stavba prováděna;
Bauherr" jede natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird;
Poskytovatelem každá fyzická nebo právnická osoba která poskytuje určitou službu informační společnosti;
Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der Informationsgesellschaft anbietet;
Primátorkou. nejdřív právnická fakulta.
Erst die juristische Fakultät.
Právnická osoba která má své sídlo nebo ústředí na haiti;
Jede juristische Person mit Sitz oder Entscheidungszentrum in Haiti;
Právnická školachicago-burnham že?
Chicago-Burnham Law School, oder?
Osobou jakákoli fyzická nebo právnická osoba;
Person" ist eine natürliche oder eine juristische Person.
Jak se ukázalo... právnická fakulta kolumbijské univerzity souhlasí.
Und wie sich herausstellt, sieht die Columbia Law School das genauso.
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející přenosovou nebo distribuční soustavu nebo zásobovaná z některé z nich;
Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein Übertragungs- oder Verteilernetz einspeist oder daraus versorgt wird;
Stáčírnou fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob které se na vlastní účet provádějí plněním nebo nechávají plnění provádět.
Abfueller": die natürliche oder juristische Person oder der Zusammenschluss solcher Personen, die oder der für eigene Rechnung die Abfuellung vornimmt oder vornehmen lässt.
Provozovatelem podniku se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za dodržování požadavků tohoto nařízení v podniku nad nímž vykonává kontrolu.
Unternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen dieser Verordnung in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen erfuellt werden.
Majitel nebo každá fyzická nebo právnická osoba která provozuje místo zastávky je odpovědná za dodržování příslušných ustanovení tohoto nařízení.
Der Eigentümer oder jede natürliche oder juristische Person, die einen Aufenthaltsort betreibt, ist für die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung verantwortlich.
Provozovatelem potravinářského podniku fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku který řídí;
Lebensmittelunternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittelunternehmen erfuellt werden;
Provozovatelem krmivářského podniku fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v krmivářském podniku který řídí;
Futtermittelunternehmer" die natürlichen oder juristischen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Futtermittelunternehmen erfuellt werden;
Věřitelem fyzická nebo právnická osoba která poskytuje při své obchodní nebo profesní činnosti úvěr nebo skupina takových osob;
Kreditgeber" eine natürlich oder juristische Person, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit einen Kredit gewährt, oder eine Gruppe solcher Personen;
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející soustavu nebo zásobovaná z ní;
Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz einspeist oder daraus versorgt wird;
Zplnomocněným zástupcem rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství která byla výrobcem písemně pověřena aby jeho jménem plnila povinnosti podle této směrnice.
Bevollmächtigter' alle in der Gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen Personen, die vom Hersteller schriftlich beauftragt wurden, in seinem Namen die ihm aufgrund dieser Richtlinie entstehenden Verpflichtungen zu erfuellen.
Konečným příjemcem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba které jsou v zemi určení dodány uvedené látky.
Endempfänger: natürliche oder juristische Personen, denen die erfassten Stoffe im Bestimmungsland geliefert werden.
Aniž je dotčen článek má každá fyzická nebo právnická osoba která se účastní obchodu se zbožím mezi členskými
zur Erteilung der vom INTRASTAT-System verlangten Informationen jeder an einem Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten beteiligten natürlichen oder juristischen Person.
Dopravcem každá fyzická nebo právnická osoba uvedená v článku směrnice91/628/EHS;
Transportunternehmer': jede natürliche oder juristische Person im Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 91/628/EWG;
systém určený podle směrnice 98/26 ES nahlíží zvlášť když dva nebo více z nich provozuje tatáž právnická osoba.
98/26/ EG benannte Nebensystem getrennt behandelt, auch wenn zwei oder mehrere Nebensysteme von derselben juristischen Person betrieben werden.
Uživatelem soustavy fyzická nebo právnická osoba napájející přenosovou nebo distribuční soustavu nebo zásobovaná z některé z nich;
Netzbenutzer" natürliche oder juristische Personen, die Elektrizität in ein Übertragungs oder Verteilernetz einspeisen oder daraus versorgt werden;
Když podíly přesahující procent na základním kapitálu emitenta vlastní dotyčná osoba nebo jakákoli s ní propojená právnická osoba nebo.
Wenn Anteile von über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals an dem Emittenten von der relevanten Person oder einer verbundenen juristischen Person gehalten werden oder.

Ergebnisse: 445, Zeit: 0.0391

Siehe auch


právnická firma
anwaltskanzlei kanzlei eine privatkanzlei
právnická škola
juristische fakultät jura-studium jura jurafakultät
fyzická nebo právnická osoba
natürliche oder juristische person
fyzická nebo právnická osoba která
natürliche oder juristische person natürlichen oder rechtlichen person
každá fyzická nebo právnická osoba
jede natürliche oder juristische person
jakákoli fyzická nebo právnická osoba
jede natürliche oder juristische person
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba
jede natürliche oder juristische person
každá fyzická nebo právnická osoba která
jede natürliche oder juristische person , die
fyzická nebo právnická osoba usazená ve společenství
natürliche oder juristische person mit sitz in der gemeinschaft in der gemeinschaft niedergelassene natürliche oder juristische person in der gemeinschaft ansässigen natürlichen oder juristischen person

S Synonyme von "právnická"


"Právnická" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr