PRACOVNÍ SKUPINY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Pracovní Skupiny in der Deutsch

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1462

Beispiele für die Verwendung Pracovní Skupiny in einem Satz und ihre Übersetzungen

Arbeitsgruppe ( pracovní skupina )
Nabídka smíšené pracovní skupiny je velmi důležitá.
Das Angebot einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ist ein ganz wichtiges.
V rámci jednání technické pracovní skupiny byl očkovací program předložený itálií přezkoumán.
Das von Italien vorgelegte Impfprogramm wurde auf einer Sitzung einer technischen Arbeitsgruppe geprüft.
Der arbeitsgruppe ( pracovní skupina )
Posouzení změn vrámci pracovní skupiny.
Prüfung der Abänderungen in der Arbeitsgruppe.
Jinými slovy informace II. pracovní skupiny byla jednoduše chybná.
Mit anderen Worten: Die Angaben der Arbeitsgruppe II waren schlicht falsch.
Arbeitsgruppen und ( pracovní skupina )
Funkční období pracovní skupiny další odborníci.
Arbeitsweise, Arbeitsgruppen und zusätzliche Sachverständige.
Pracovní skupiny účast externích odborníků.
Arbeitsgruppen und Teilnahme externer Sachverständiger.
Andere satzbeispiele
Opakovaně bylo navrhováno zřízení meziinstitucionální pracovní skupiny pro boj s rakovinou.
Es wurde mehrfach vorgeschlagen, eine institutionsübergreifende Task-Force für den Kampf gegen den Krebs einzurichten.
Schválení stubb-freidrichovy zprávy v tomto parlamentu vedlo k vytvoření společné pracovní skupiny.
Die Annahme des Stubb-Friedrich-Berichts durch dieses Haus führte zur Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe.
BAR_ pracovní skupiny_BAR_ 80000_BAR_ 121500_BAR__BAR.
BAR_ Arbeitsgruppen _BAR_ 80000 _BAR_ 121500 _BAR_ _BAR.
Komise určuje úkoly jakož počet členů každé pracovní skupiny jmenuje jejich předsedy.
Die Kommission bestimmt die Aufgaben sowie die Mitgliederzahl jeder Arbeitsgruppe und ernennt ihre Vorsitzenden.
Výbor může zřídit pracovní skupiny aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.
Der Ausschuß kann Arbeitsgruppen einrichten, die ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen.
Vědecké výbory pracovní skupiny vědecké poradní skupiny.
Wissenschaftliche Ausschüsse, Arbeitsgruppen und wissenschaftliche Beratergruppen.
Vědecké výbory mohou vytvořit zvláštní pracovní skupiny s jasně stanovenými úkoly.
Die Wissenschaftlichen Ausschüsse können besondere Arbeitsgruppen mit genau definierter Aufgabenstellung einrichten.
Zřizovat pracovní skupiny;
Arbeitsgruppen einsetzen.
Předsednictvo může přizvat zpravodaje z kterékoli pracovní skupiny k účasti na své schůzi.
Das Präsidium kann die Berichterstatter aller Arbeitsgruppen zur Teilnahme an seinen Sitzungen einladen.
Vědecké výbory podvýbory mohou vytvořit zvláštní pracovní skupiny s přesně vymezenými úkoly.
Die Wissenschaftlichen Ausschüsse und die Unterausschüsse können besondere Arbeitsgruppen mit genau definierter Aufgabenstellung einrichten.
Výbor může vytvářet pracovní skupiny.
Der Ausschuß kann Arbeitsgruppen bilden.
Předseda může sestavit z členů komise pracovní skupiny jmenuje jejich předsedy.
Der Präsident kann unter den Mitgliedern der Kommission Arbeitsgruppen bilden, deren Vorsitzende er benennt.
Výbor může se souhlasem zástupce komise vytvářet pracovní skupiny.
Im Einvernehmen mit dem Vertreter der Kommission kann der Ausschuß Arbeitsgruppen bilden.
Pracovní skupiny podávají zprávu VŘV.
Die Arbeitsgruppen erstatten dem WLA Bericht.
Vládní pracovní skupiny musí nyní pracovat ještě tvrději.
Die Arbeitsgruppen der Regierung müssen jetzt noch härter arbeiten.
Před čtyřmi lety byly pracovní skupiny komise velkým tajemstvím.
Vor vier Jahren waren die Arbeitsgruppen der Kommission ein großes Geheimnis.
Pracovní skupiny podle čl. odst.
Die Arbeitsgruppen gemäß Artikel 4 Absatz 1.
Pracovní skupiny se skládají nejvíce z 11 členů.
Die Arbeitsgruppen bestehen aus höchstens elf(11) mitgliedern.
Pracovní skupiny se skládají z delegátů nebo odborníků určených každou delegací.
Die Arbeitsgruppen setzen sich aus den von jeder Delegation bezeichneten Delegierten oder Sachverständigen zusammen.
Jste předsedkyní pracovní skupiny.
Sie sind die Vorsitzende einer Arbeitsgruppe.
Výbor pracovní skupiny se scházejí v sídle komise svolává je předseda výboru.
Der Ausschuß und die Arbeitsgruppen treten am Sitz der Kommission auf Einladung des Ausschußvorsitzenden zusammen.
Pracovní skupiny podávají zprávy vědeckým výborům nebo podvýborům k nimž jsou připojeny.
Die Arbeitsgruppen erstatten den Wissenschaftlichen Ausschüssen, denen sie zugeordnet sind, Bericht.
Pracovní skupiny mohou vyzvat ke spolupráci odborníky.
Die Arbeitsgruppen können Sachverständige hinzuziehen, die sie unterstützen.
Pracovní skupiny podávají zprávy plenární schůzi výboru.
Die Arbeitsgruppen erstatten anläßlich der Plenarsitzung des Ausschusses Bericht.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.1462

Siehe auch


vytvoření pracovní skupiny
die schaffung einer arbeitsgruppe bildung einer reflexionsgruppe die einrichtung der arbeitsgruppe die einsetzung einer task
pracovní skupiny rady
arbeitsgruppe des rates ratsarbeitsgruppe
společné pracovní skupiny
gemeinsamen arbeitsgruppe joint working group der gemeinsamen task
zřízení pracovní skupiny
einrichtung einer task einrichtung der task force die einrichtung einer arbeitsgruppe die einsetzung einer task-force
zprávy pracovní skupiny
berichts der arbeitsgruppe
interinstitucionální pracovní skupiny
interinstitutionellen arbeitsgruppe interinstitutionelle arbeitsgruppen interinstitutionelle taskforce
návrh pracovní skupiny
vorschlag der task
pracovní skupiny komise
arbeitsgruppe der kommission force der kommission
technické pracovní skupiny
technischen arbeitsgruppe
tyto pracovní skupiny
diese arbeitsgruppen
pracovní skupiny ad hoc
der ad-hoc-gruppe die ad-hoc-arbeitsgruppen gebildeten ad-hoc-arbeitsgruppen
jménem skupiny
im namen der GUE im namen der IND im namen der s d-fraktion im namen der fraktion
této skupiny
dieser gruppe dieser fraktion dieser klasse dieses gremiums

"Pracovní skupiny" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr