PRIORITNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Prioritní in der Deutsch

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0778

Beispiele für die Verwendung Prioritní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Prioritní činnost.
Prioritäre Maßnahmen.
Kromě toho má země stanovila pro své předsednictví radě tři prioritní oblasti.
Darüber hinaus hat mein Land für seine Ratspräsidentschaft drei prioritäre Bereiche festgelegt.
Priorität ( prioritou , přednost , prioritě )
Udržitelné zemědělství musí být prioritní oblastí.
Deshalb muss die nachhaltige Landwirtschaft Priorität haben.
Proč nejsou lidské životy pro S.H.I.E.L.D. prioritní.
Warum sind Menschenleben nicht Priorität von S.H.I.E.L.D.?
Kromě toho jsou za prioritní považovány tematické okruhy uvedené v příloze.
Darüber hinaus sind die im Anhang angeführten Themen als vorrangig zu betrachten.
Iii prioritní odvětví zeměpisné oblasti vyžadující naléhavou pomoc mezinárodního společenství;
Iii die Bereiche und geographischen Gebiete, die vorrangig einer dringenden Hilfe durch die Staatengemeinschaft bedürfen.
Andere satzbeispiele
Prioritní oblasti ve druhé fázi.
Vorrangige Bereiche der zweiten Phase.
Prioritní otázky by mohly zahrnovat.
Vorrangige Themen könnten sein.
Stanovení norem kvality vody NKV pro prioritní látky prioritní nebezpečné látky;
Die Festlegung von Wasserqualitätsnormen(Umweltqualitätsnormen) für prioritäre stoffe und prioritäre gefährliche Stoffe;
Prioritní otázky v nových národních akčních plánech by mohly zahrnovat.
Vorrangige Themen der neuen nationalen Aktionspläne könnten sein.
Prioritní projekty.
Vorrangige Vorhaben.
Mezi plánované prioritní projekty rovněž patří železniční traťcurtici-braşov.
Zu den geplanten vorrangigen Vorhaben gehört auch die Bahnstrecke CurticiBraşov.
Prioritní projekty musí být v souladu s udržitelným rozvojem musí splňovat tato kritéria.
Vorrangige Vorhaben müssen mit der nachhaltigen Entwicklung vereinbar sein und folgende Kriterien erfüllen.
Podpora pro čtyři prioritní akce jarní evropské rady 2006.
Förderung der vier vorrangigen Maßnahmen der Frühjahrstagung 2006 des Europäischen Rates.
V rámci rady je tento návrh projednáván jako vysoce prioritní.
Dieser Vorschlag hat hohe Priorität im Rat.
EHSV v zásadě schvaluje prioritní opatření určená komisí.
Der Ausschuss befürwortet grundsätzlich die von der Kommission festgelegten vorrangigen Maßnahmen.
Cíle prioritní oblasti druhého akčního plánu severní dimenze 2004-2006.
Ziele und Prioritäten des Zweiten Aktionsplans für die Nördliche Dimension 2004-2006.
Prioritní tematické oblasti výzkumu.
Vorrangige Themenbereiche der Forschung.
Každá prioritní tematická oblast musí mít vlastní rozpočtový okruh v souhrnném rozpočtu evropských společenství.
Jeder vorrangige Themenbereich sollte im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften seine eigene Haushaltslinie erhalten.
Cíle prioritní oblasti činnosti pro ochranu přírody biologické rozmanitosti.
Ziele und vorrangige Aktionsbereiche für den Schutz von Natur und biologischer Vielfalt.
Cíle prioritní oblasti činnosti pro životní prostředí lidské zdraví kvalitu života.
Ziele und vorrangige Aktionsbereiche für Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität.
Cíle prioritní oblasti činnosti pro udržitelné využívání nakládání s přírodními zdroji odpady.
Ziele und vorrangige Aktionsbereiche für die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und des Abfalls.
Cíle prioritní oblasti činnosti pro řešení mezinárodních otázek.
Ziele und vorrangige Aktionsbereiche für internationale Fragen.
Prioritní hlavní směry pro blízkou budoucnost.
Vorrangige Leitlinien für die nahe Zukunft.
Čtyři prioritní návrhy.
Vier vorrangige Vorschläge.
Prioritní role místních regionálních orgánů.
Vorrangige Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften.
Prioritní projekty musí být v souladu s udržitelným rozvojem splňovat tato kritéria.
Vorrangige Vorhaben müssen mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sein und folgende Kriterien erfuellen.
Možná tomu že není nic takového jako prioritní registrace.
Vielleicht ist es der Fakt, dass es sowas wie... Vorrangige Anmeldung.
Vítáme jmenování koordinátora pro tento prioritní projekt evropského zájmu.
Wir begrüßen die Ernennung eines Koordinators für dieses vorrangige Vorhaben von europäischem Interesse.
Prioritní zpráva ze zemského dómu.
Wichtige Nachricht für Sie vom Erd-Dom.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.0778

Siehe auch


prioritní oblasti
vorrangige bereiche schwerpunktbereiche prioritäre bereiche
prioritní projekty
vorrangige vorhaben prioritäre projekte vorrangige projekte
prioritní opatření
vorrangige maßnahmen die prioritären maßnahmen prioritäre maßnahme

"Prioritní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr