PRODUKTIVNÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Produktivní in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0964

Beispiele für die Verwendung Produktivní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Učení musí být produktivní aby dávalo smysl.
Lernen muss produktiv sein, dann ist es auch sinnvoll.
Na krachující firmu jsme překvapivě produktivní.
Für eine schwächelnde Zweigstelle sind wir überraschend produktiv.
Andere satzbeispiele
Hele já se zajímám o produktivní věci akorát ne o ty které zajímají vás.
Ich interessiere mich für produktive Dinge, aber die sind euch egal.
K čemu jsou produktivní reaktory které se zhroutí pod masou vody či v případě zemětřesení.
Was nützen leistungsfähigere Reaktoren, wenn diese unter Wassermassen und Erdbeben einknicken?
V podstatě je to produktivní změna kterou nazývám ekonomickou dynamikou.
Grundsätzlich sind es produktive Veränderungen, oder, wie ich es nenne, wirtschaftliche Dynamik.
Biologicky produktivní krajina zahrnuje zemědělskou půdu pastviny lesy rybolov b.
Biologisch produktive Flächen umfassen Ackerland, Weideland, Wald und Fischereien b.
V jejich společnosti jsem měl produktivní odpoledne.
Ich hatte einen ziemlich produktiven Abend in ihrer Gegenwart.
Název režimu podpory podpory pro produktivní investice malých středních podniků z módního průmyslu.
Bezeichnung der Beihilferegelung: Beihilfen für produktive Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen der Modeindustrie.
Obávám se že vaše role při vyjednávání nebyla produktivní.
Ich habe allerdings die Befürchtung, dass Ihre Rolle bei den Verhandlungen nicht produktiv gewesen ist.
Možná proto mají problémy být produktivní součástí společnosti.
Vielleicht sind sie daher keine produktiven Staatsbürger.
Dnes jsem s prezidentem měla velmi produktivní schůzku ohledně SB8180.
Ich hatte heute ein produktives Treffen mit Präsident Kirkman zur SB 8180.
Financování z ERDF je zaměřeno na produktivní investice např. infrastrukturu.
DIE EFRE-Finanzierung ist auf produktive Investitionen ausgerichtet z. B. Infrastruktur.
Neobtěžovaní zaměstnanci jsou produktivní zaměstnanci.
Unbelästigte Arbeiter sind produktiv.
Měli jsme velmi produktivní ráno.
Wir hatten einen sehr produktiven Morgen.
Už není žádné produktivní.
Es gibt nichts Produktives.
Delší život neznamená sám o sobě delší produktivní kariéru.
Eine längere Lebensdauer bedeutet nicht per se eine längere produktive Karriere.
Chtěl bych však pogratulovat paní sbarbatiové k její produktivní spolupráci s evropským veřejným ochráncem práv.
Ich möchte dennoch Frau Sbarbati zu ihrer produktiven Arbeit mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten gratulieren.
Těžké ale produktivní.
Sie sind schwierig, aber produktiv.
Ale potom jsme měli velmi příjemnou produktivní konverzaci.
Aber danach führten wir ein ausgesprochen produktives Gespräch.
Není to produktivní čas.
Und es ist keine produktive Zeit.
To uh setkání bylo velmi produktivní.
Das, äh, hat treffen sehr produktiv gewesen.
Těšíme se na produktivní debatu.
Wir freuen uns auf produktive Gespräche.
Díky nám teď žijí dlouhý produktivní život.
Sie haben wegen uns Ianges, produktives Leben!
Slíbili ti produktivní život.
Sie haben dir dieses produktive Leben versprochen.
Nevím jestli je to ze strachu ale byl jsem hrozně produktivní.
Ich weiß nicht, ob es die jämmerliche Angst war, aber ich war verdammt produktiv.
Právě jsem měl velmi produktivní rozhovor s paní dunbarovou.
Ich hatte gerade ein sehr produktives Gespräch mit Ms. Dunbar.
Nakonec však byl velmi produktivní.
Letzten Endes war es aber auch ein sehr produktives Jahr.
Harmoničtí produktivní.
Harmonisch und produktiv.
Světla která díky ní svítí nám dovolují žít aktivní produktivní život po setmění.
Elektrisches Licht ermöglicht uns ein aktives, produktives Leben nach Sonnenuntergang.
Aspoň že jedna z nás byla produktivní.
Wenigstens war eine von uns beiden produktiv.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0964

Siehe auch


velmi produktivní
sehr produktiv äußerst produktiven sehr ertragreich
méně produktivní
weniger produktiv unproduktiver weniger leistungsfähig
produktivní život
produktives leben arbeitslebens ergiebiges leben zu leben
jsou produktivní
produktiv sind nämlich leistungsfähigere

"Produktivní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr