PROKÁZALA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Prokázala in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1087

Beispiele für die Verwendung Prokázala in einem Satz und ihre Übersetzungen

Zeigen
Analýza prokázala že v následujících desetiletích se spotřeba elektrické energie celkově zdvojnásobí.
Analysen zeigen, dass sich der globale Stromverbrauch in den kommenden Jahrzehnten verdoppeln wird.
Ve svých projevech o finančních rizicích však yellenová oproti většině svých kolegů prokázala větší prozíravost.
Doch zeigten Yellens Reden zu Finanzrisiken mehr Weitsicht als die ihrer meisten Kollegen.
Andere satzbeispiele
Jedna in vitro studie prokázala že lacosamid není ve střevech transportován p glykoproteinem.
Eine in-vitro-Studie zeigte, dass Lacosamid im Darm nicht vom P-Glykoprotein transportiert wird.
Prokázala mi milost.
Zeigte mir Barmherzigkeit.
Zatřetí válka v jižní osetii prokázala že neexistuje nic jako zamrzlý konflikt.
Drittens haben die Feindseligkeiten in Südossetien bewiesen, dass ein so genannter eingefrorener Konflikt nicht besteht.
Bežná kontrola prokázala že jsem sterilní.
Eine Routineuntersuchung zeigte, dass ich steril bin.
V roce 2008 EU také prokázala svou schopnost přizpůsobit se změnám.
Hat die Union ferner bewiesen, dass sie sich an Veränderungen anpassen kann.
Musíme uznat že demokracie prokázala po celém světě svou hodnotu.
Wir müssen anerkennen, dass die Demokratie überall auf der Welt ihren Wert bewiesen hat.
Terénní studie prokázala že přípravek reconcile byl stejně účinný jako klomipramin.
Die Feldstudie zeigte, dass Reconcile genauso wirksam wie Clomipramin war.
V průběhu let vašeho předsednictví se komise prokázala jako neschopná postrádající autonomii.
Während der Jahre Ihrer Präsidentschaft hat sich die Kommission als unfähig und nicht ausreichend autonom erwiesen.
Vy jste prokázala skutečnou odvahu.
Ihr habt wahren Mut bewiesen.
Pan komisař říká že EU prokázala vůdčí schopnosti ale můžeme udělat mnohem více.
Die EU hat Führung gezeigt, sagt der Kommissar, aber wir können viel mehr.
Irina derevkovová prokázala svou hodnotu.
Derevko hat ihren Wert bewiesen.
Studie prokázala že přípravek focetria vytvořil protilátkovou odpověď která tato kritéria splňuje.
Die Studie zeigte, dass Focetria eine Antikörperreaktion bewirkte, die diese Kriterien erfüllt.
Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek chování.
Eine Metaanalyse randomisierter placebo-kontrollierter Studien mit Antiepileptika zeigte ein leicht erhöhtes Risiko für.
Lumbální punkce prokázala encefalitidu.
Die Lumbalpunktion zeigt eine Hirnhautentzündung.
EU tento svůj smysl působivě prokázala pomocí evropským postkomunistickým zemím.
Die EU hat dieses Bewusstsein wirkungsvoll durch seine Hilfe für Europas postkommunistische Länder gezeigt.
Kůže pod jejími nehty to prokázala.
Die Haut unter ihren Fingernägeln zeigt das.
Zkouška prokázala že to není moje.
Der Bluttest beweist, dass es nicht mein Kind ist.
Prohlídka prokázala její čistotu.
Die Untersuchung bewies ihre Reinheit.
Říkají že DNA prokázala že je nevinný.
Die DNS beweist seine Unschuld.
Válka v zálivu v roce 1991 prokázala že války ve skutečnosti můžou ekonomiku poškozovat.
Der Golfkrieg 1991 bewies, dass Kriege der Wirtschaft sogar abträglich sind.
Eh léčba prokázala že by to mohla být rakovina.
Ah, die Behandlung beweist, dass es Krebs sein könnte.
Mám ptáka abych to prokázala.
Mein Schwanz beweist es.
Takže nakonec arianna carlinová luthorová prokázala že není o nic méně ďábelská než jejíex-manžel.
Arianna Carlin Luthor hat bewiesen, dass sie genauso böse ist wie Lex.
DNA by prokázala kdo je otec.
Die DNA würde beweisen, wer der Vater war.
Clintonová svůj diplomatický um prokázala během návštěvy regionu v březnu 2009.
Auch bei ihrem Besuch in der Region im März 2009 demonstrierte Clinton ihre diplomatischen Fähigkeiten.
DNA prokázala že tam byli.
Die DNS würde beweisen, dass sie da waren.
Čína opět prokázala že mistrně ovládá základní principy ekonomie.
Noch einmal: China hat gezeigt, dass es die grundlegenden Prinzipien der Ökonomie beherrscht.
Prokázala jste své vlasti velikou službu.
Dies war ein großer Dienst für Ihr Land.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1087

Siehe auch


prokázala že
zeigte , dass hat gezeigt , dass ergab , dass bewiesen , dass
jasně prokázala
deutlich belegt hat klar gezeigt
studie prokázala že
die studie zeigte , dass diese studie zeigte , dass die studie ergab , dass
pitva prokázala že
die autopsie ergab , dass

"Prokázala" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr