PROKÁZAT ŽE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Prokázat Že in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.1686

nachweisen dass (51) beweisen dass (42) zeigen dass (22) festgestellt dass (2) nachweis erbringen dass (3) nachweisen daß (17) nachzuweisen dass (17) zeigen daß (8) nachweist daß (5)

Beispiele für die Verwendung Prokázat Že in einem Satz und ihre Übersetzungen

Nachweisen, dass
Kdybych to přijal mohli by u soudu prokázat že vím kde je.
Wenn ich ihn annähme, könnte man nachweisen, dass ich weiß, wo er ist.
Bush blair by měli prokázat že průběh inspekcí OSN selhával.
Bush and Blair sollten nachweisen, dass die UN-Waffeninspektionen gescheitert sind.
Beweisen, dass
Jestli chceš prokázat že jsi jeden z nás tak nás necháš projít.
Sie wollen beweisen, dass Sie einer von uns sind, so lassen Sie uns durch.
Nemůžu prokázat že je vrahem ridges když nemám ridgese.
Ich kann nicht beweisen, dass Ridges der Mörder ist, wenn ich nicht Ridges habe.
Zeigen, dass
Musíme prokázat že máme vizi soudržnost jednat.
Wir müssen zeigen, dass wir die Vision und Kohärenz haben, um zu handeln.
Můžete prokázat že vaše ruce jsou čisté tím že s námi budete mluvit.
Sie können zeigen, dass Sie unschuldig sind, indem Sie mit uns sprechen.
Nachweisen, daß
Ii příjemci mohou prokázat že nejméně deset let vykonávali rybářské povolání.
Ii die Begünstigten müssen nachweisen, daß sie mindestens zehn Jahre lang als Fischer tätig waren.
Žadatelé o licence uvedené v odstavcích musí prokázat že.
Die Antragsteller nach den Absätzen 1 und 2 müssen nachweisen, daß.
Zeigen, daß
Testy srážení prostřednictvím specifických antisér musí prokázat že přípravek obsahuje pouze proteiny lidské plazmy.
Die Fällungstests mit spezifischen Antisera müssen zeigen, daß nur menschliche Plasmaproteine enthalten sind.
Testy srážení pomocí specifických antisér musí prokázat že přípravek obsahuje pouze proteiny lidské plazmy.
Die Fällungstests mit spezifischen Antisera müssen zeigen, daß nur menschliche Plasmaproteine enthalten sind.
Andere satzbeispiele
V 54 % případů organizace producentů mohla prokázat že pokroku bylo dosaženo.
In 54% dieser Fälle konnte die Erzeugerorganisation nachweisen, dass sie Fortschritte gemacht hatte.
Ale mohu prokázat že jsem ji nezabila.
Aber ich kann beweisen, dass ich sie nicht getötet habe.
Asad musí prokázat že posilování jeho moci může vést k opravdové transformaci.
Assad muss zeigen, dass seine zunehmende Autorität einen echten Wandel herbeiführen kann.
Potřebuji prokázat že ty jsi schiller já jsemSD-6.
Ich muss beweisen, dass Sie Schiller sind.
Musíme prokázat že to chápeme.
Wir müssen zeigen, dass wir dies verstehen.
Možná budeme schopni prokázat že vám někdo dal ketamin do pití.
Wir können vielleicht beweisen, dass jemand Ketamin in Ihren Drink getan hat.
Bude muset celému domu prokázat že zvládne tu zodpovědnost.
Er muss dem ganzen Haus zeigen, dass er mit der Verantwortung umgehen kann.
Testy srážení se specifickými antiséry musí prokázat že přípravek obsahuje pouze proteiny lidské plazmy.
Die Fällungstests mit spezifischen Antisera müssen zeigen, daß das Produkt nur menschliche Plasmaproteine enthält.
Teď musí prokázat že jsou hodní toho aby zde zůstali.
Und jetzt müssen sie beweisen, dass sie wert sind, unter uns zu bleiben.
Prokázat že k vloupání vůbec nedošlo.
Beweisen, dass es keinen Einbruch gab.
Musíme prokázat že s diktaturami nespolupracujeme.
Wir müssen zeigen, dass wir mit Diktaturen nicht zusammenarbeiten.
Musíte prokázat že ottovo svědectví bylo falešné.
Ihr müsst beweisen, dass Ottos Aussagen falsch waren.
Mezinárodní společenství musí prokázat že tyto sliby dodrží.
Die internationale Gemeinschaft muss zeigen, dass sie diesen Versprechen nachkommt.
Konečně jsme byli schopni prokázat že blake rickford kendru znásilnil.
Wir können endlich beweisen, dass Blake Rickford Kendra vergewaltigt hat.
Takže se nedá empiricky prokázat že jsem s ní příbuzná.
Also können wir nicht beweisen, dass ich mit ihr verwandt bin.
Mohu prokázat že se liším.
Ich kann beweisen, dass ich anders bin.
Musíme prokázat že tu noc přijel sem.
Wir müssen beweisen, dass er in der Nacht hierher gefahren ist.
Předtím než tě tam vezmeme musíš prokázat že jsi její syn.
Bevor wir dich dorthin bringen, musst du beweisen, dass du wirklich Marys Sohn bist.
Porovnáním jejich DNA můžeme prokázat že to je jerry tyson.
Wir vergleichen ihre DNA mit seiner, wir können beweisen, dass er Jerry Tyson ist.
Oprávněná osoba musí prokázat že.
Der Berechtigte muß nachweisen können, daß.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.1686

Siehe auch


mohou prokázat že
nachweisen können , dass sie nachweisen können , daß
musí prokázat že
müssen zeigen , daß muss nachweisen , dass muss sie zeigen , dass muss er den nachweis erbringen , dass
pokud může prokázat že
wenn er nachweisen kann , daß sofern er nachweisen kann , dass sofern sie nachweisen kann , daß
může prokázat
nachweisen kann beweisen kann belegen kann
prokázat svou nevinu
meine unschuld beweisen lhre unschuld beweisen selbst beweisen

"Prokázat že" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr