PROTILÁTEK AUF DEUTSCH

Übersetzung für Protilátek in der Deutsch

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0655

antikörpern (113) autoantikörpern (3) antikörper (112) antikörpers (3)

Beispiele für die Verwendung Protilátek in einem Satz und ihre Übersetzungen

Autoantikörpern
Zvýšení kreatinkinázy prodloužení aktivovaného parciálního troboplastinového času přítomnost protilátek.
Unerwünschtes Ereignis Erhöhung der Kreatinphosphokinase im Blut, Verlängerung der partiellen Thromboplastinzeit, Nachweis von Autoantikörpern.
Zvýšení kreatinkinázy prodloužení aktivovaného parciálního troboplastinového času přítomnost protilátek.
Erhöhung der Kreatinphosphokinase im Blut, Verlängerung der partiellen Thromboplastinzeit, Nachweis von Autoantikörpern.
Výskyt neutralizujících protilátek proti romiplostimu v klinických hodnoceních.
Die Inzidenz neutralisierender Antikörper gegen Romiplostim innerhalb klinischer Prüfungen.
Hladina určitých protilátek může být zvýšena.
Der Spiegel bestimmter Antikörper kann erhöht sein.
Die antikörper
Právě teď připravuji tělo dárce k odebrání krevních protilátek.
Im Moment... bereite ich den Spenderkörper vor... um die Antikörper aus dem Blut zu ziehen.
Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká bez vlivu na rychlost růstu.
Die Antikörper wiesen eine geringe Bindungskapazität auf und hatten keinen Einfluss auf die Wachstumsrate.
Andere satzbeispiele
Klinický význam protilátek vůči galsulfase není znám.
Die klinische Bedeutung von Antikörpern gegen Galsulfase ist nicht bekannt.
Tvorba protilátek proti molekulám reteplázy dosud nebyla pozorována.
Eine Bildung von Antikörpern gegen das Reteplasemolekül wurde bisher nicht festgestellt.
Pasivní přenos protilátek proti antigenům erytrocytů jako např.
Die passive Übertragung von Antikörpern gegen Erythrozytenantigene, z.
Zvýšení kreatinkinázy proloužení aktivovaného parciálního troboplastinového času přítomnost protilátek.
Erhöhung der Kreatinphosphokinase im Blut, Verlängerung der partiellen Thromboplastinzeit, Nachweis von Autoantikörpern.
Hlavním měřítkem účinnosti přípravku byla tvorba protilátek proti viru KMP.
Hauptindikator der Wirksamkeit war die Bildung von Antikörpern gegen den KSP-Virus.
Toxikokinetické studie nevykázaly žádnou interakci protilátek s měřenými koncentracemi.
In toxikokinetischen Studien zeigte sich keine Wechselwirkung zwischen Antikörpern und den gemessenen Konzentrationen.
V případě očkovaných zvířat protilátek protige-glykoproteinu BHV1 nebo.
Im Fall geimpfter Rinder, Antikörper gegen das gE-Glycoprotein des BHV1 oder.
Klinický význam těchto protilátek není znám.
Die klinische Signifikanz dieser Antikörper ist nicht bekannt.
Hlavním kritériem imunitní odpovědi byla hladina protilátek proti PCV2 v krvi selat.
Das Hauptmaß für die Immunreaktion war die Konzentration von Antikörpern gegen PCV-2 im Blut der Ferkel.
Při použití přípravku levemir byl pozorován vznik protilátek.
Bei der Anwendung von Levemir wurde die Bildung von Antikörpern beobachtet.
Vyvinout validovat studii imunogenicity pro vyhodnocení protilátek protiIGF-.
Entwicklung und Validierung einer Immunogenitätsanalyse für die Beurteilung der Anti-IGF-I- Antikörper.
Potenciální klinický význam vzniku neutralizačních protilátek není znám.
Die potenzielle klinische Bedeutung der Bildung von neutralisierenden Antikörpern ist nicht bekannt.
Vy proveďte test protilátek na sžíravý vřed.
Sie testen auf Antikörper wegen Lupus.
Hlavním měřítkem účinnosti přípravku byla tvorba ochranných hladin protilátek u dětí po prvním cyklu očkování.
Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Bildung schützender Antikörper nach der ersten Immunisierungsrunde.
Žádný klinický význam těchto protilátek nebyl zjištěn.
Eine klinische Bedeutung dieser Antikörper wurde nicht festgestellt.
Je na kortikosteroidech cyklosporinu-- ale... jeho tělo vytváří příliš mnoho protilátek.
Er ist auf Kortikosteroide, Cyclosporin- aber... sein Körper produziert zu viele Antikörper.
Fendrix indukuje tvorbu specifických humorálních protilátek proti hbsag protilátekanti- hbs.
Fendrix induziert die Bildung humoraler Antikörper gegen HBsAg Anti-HBs-Antikörper.
Bílých krvinek protilátek.
Weiße Blutkörperchen, Antikörper.
Ii v případě neočkovaných zvířat protilátek proti celkovému BHV1.
Ii im Fall nicht geimpfter Rinder Antikörper gegen das gesamte BHV1.
Přetrvávání protilátek revakcinace homologními heterologními vakcinačními kmeny.
Persistenz der Antikörper und Auffrischungsimpfung mit homologen und heterologen Impfstämmen.
Vážně potřebuji vysokorychlostní centrifugu k oddělení protilátek z krve fretky.
Ich brauche eine Zentrifuge, um die Antikörper vom Blut zu trennen.
Důsledky zkřížené reakceromiplostim- neutralizujících protilátek s endogenním trombopoetinem TPO.
Die Auswirkungen von Kreuzreaktionen neutralisierender Antikörper gegen Romiplostim mit endogenem Thrombopoetin TPO.
Přetrvávání protilátek se u modelových vakcín liší.
Die Persistenz der Antikörper der Modell-Impfstoffe variiert.
V dalších studiích se sledovalo přetrvávání hladin protilátek po očkování.
In weiteren Studien wurde untersucht, wie lange die Antikörper nach der Impfung erhalten blieben.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.0655

Siehe auch


tvorba protilátek
bildung von antikörpern antikörperbildung
přítomnost protilátek
antikörper vorhandensein von antikörpern antikörperentwicklung
tvorba ochranných hladin protilátek
bildung schutzwirksamer konzentrationen von antikörpern die bildung schützender antikörper

"Protilátek" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr