PROVÁDĚNÝCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Prováděných in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.133

Beispiele für die Verwendung Prováděných in einem Satz und ihre Übersetzungen

Durchgeführten ( provedených , prováděných , uskutečněných )
Vzájemné výhody z činností prováděných na základě této dohody;
Gegenseitiger Nutzen aus den nach diesem Abkommen durchgeführten Aktivitäten;
Vzájemné výhody z činností prováděných na základě této dohody;
Ausgewogener Nutzen aus den nach diesem Abkommen durchgeführten Aktivitäten;
Durchzuführenden ( prováděných , mají být provedeny , provádět )
Tato položka je určena na pokrytí ročních lékařských prohlídek prováděných lokálně dalších prohlídek vakcinací malého lékařského zařízení pomocných materiálů.
Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die vor Ort durchzuführenden ärztlichen Jahresuntersuchungen, weitere Untersuchungen und Impfungen sowie ärztliche Kleinausrüstung und Verbrauchsgüter.
Tato položka je určena k pokrytí ročních lékařských prohlídek prováděných lokálně dalších prohlídek vakcinací malého lékařského zařízení pomocných materiálů.
Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die vor Ort durchzuführenden ärztlichen Jahresuntersuchungen, weitere Untersuchungen und Impfungen sowie ärztliche Kleinausrüstung und Verbrauchsgüter.
Durchgeführt ( provedeny , prováděny , prováděné )
Vá ve studiích prováděných na potkanech králících nebyl zaznamenán žádný klinicky relevantní průkaz.
Studien, die an Ratten und Kaninchen durchgeführt wurden, ergaben keine klinisch relevanten ni.
Ve studiích prováděných na potkanech králících nebyl zaznamenán žádný klinicky relevantní průkaz.
Studien, die an Ratten und Kaninchen durchgeführt wurden, ergaben keine klinisch relevanten ni.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho aby výsledky zkoušek pro schválení typu prováděných jejich schvalovacími orgány byly dostupné veřejnosti.
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Ergebnisse der Typgenehmigungsprüfungen, die von ihren Genehmigungsbehörden durchgeführt werden, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Očkování proti influenze ptáků očkovacími látkami schválenými příslušným orgánem lze provádět pouze jako doplněk opatření prováděných při propuknutí choroby v souladu s následujícími ustanoveními.
Impfungen gegen die Gefluegelpest mit amtlich zugelassenen Vakzinen können nur ergänzend zu den bei Ausbruch der Krankheit getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen nach folgenden Bestimmungen durchgeführt werden.
Rada pravidelně dostává informace o výsledcích práce komise banky při vyhodnocování prováděných nebo dokončených projektů zejména ve vztahu ke stanoveným cílům v oblasti rozvoje.
Der Rat wird regelmäßig von dem Ergebnis der von der Kommission und der Bank vorgenommenen Evaluierung der laufenden oder abgeschlossenen Vorhaben, insbesondere mit Blick auf die angestrebten Entwicklungsziele,
Členské státy předloží komisi podle harmonizovaného vzoru hlavní informace týkající se kontrol prováděných podle této směrnice.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission nach einem einheitlichen Schema die wichtigsten Informationen über die gemäß dieser Richtlinie vorgenommenen Kontrollen.
Der durchgeführten
Prováděných činností použitých postupů.
Der durchgeführten Tätigkeiten und angewendeten Verfahren.
Proto proporcionalita prováděných přenosů nadále zůstává velkým problémem.
Es besteht also noch immer ein großes Problem hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der durchgeführten Datenübermittlungen.
Andere satzbeispiele
Oboustranný prospěch z činností prováděných na základě této dohody;
Gegenseitiger Nutzen aus den nach diesem Abkommen durchgeführten Aktivitäten.
Prováděných činností použitých postupů;
Durchgeführte Tätigkeiten und angewendete Verfahren.
Zajistila šíření výsledků akcí prováděných v rámci programu;
Die Verbreitung der Ergebnisse der im Rahmen des Programms durchgeführten Aktionen zu gewährleisten;
Komise vytvoří vhodný systém hodnocení prováděných vzdělávacích akcí.
Die Kommission erstellt ein System zur angemessenen Evaluierung der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen.
Počet druh prováděných kontrol.
Die Anzahl und die Art der durchgeführten Kontrollen.
Chtějí mluvit do rozhodnutí prováděných jejich jménem za jejich peníze.
Die Menschen wollen bei Entscheidungen in ihrem Namen und über ihr Geld mitreden.
Ve studiích prováděných v papui nové guinei.
In Studien die in Papua Neu Guinea.
Výkon činností koordinovaných prováděných financovaných oběma stranami;
Die Durchführung von Tätigkeiten, die von beiden Vertragsparteien koordiniert, umgesetzt und finanziert werden;
Jeden nebo více subjektů pověřených vyhodnocováním výsledků prováděných opatření.
Die mit der Bewertung der Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen betraute Stelle oder betrauten Stellen.
V kontrolách prováděných příslušnými orgány je přípustná odchylka 0,2.
Bei den Kontrollen durch die zuständigen Behörden ist ein Toleranzwert von 0,2 zulässig.
Granty na podporu projektů v zájmu společenství prováděných vnějšími orgány.
Zuschüsse für Projekte von gemeinschaftlichem Interesse, die von Stellen außerhalb der Kommission ausgehen.
Výsledky epizootologických šetření kontrol prováděných v souladu s článkem 15 zeměpisným výskytem choroby;
Die Ergebnisse der gemäß Artikel 15 durchgeführten epidemiologischen Untersuchungen und Kontrollen und die geografische Verteilung der Seuche;
V roce 2004 mohlo být monitorování kontrol prováděných po uskutečnění plateb ze strany komise rozsáhlejší.
Die Kommission hätte die nach der Zahlung durchgeführten Kontrollen im Jahr 2004 umfassender überwachen können.
Ve studiích reprodukční toxicity prováděných s různými solemi zinku nebyl podán žádný klinicky významný důkaz embryotoxicity fetotoxicity nebo teratogenity.
Studien zur Reproduktionstoxizität, die mit unterschiedlichen Zinksalzen durchgeführt wurden, ergaben keine klinisch relevanten Hinweise auf eine Embryotoxizität, Fetotoxizität oder Teratogenität.
Většina studií genotoxicity prováděných ve tmě nepoukazuje na genotoxický potenciál 5- ALA.
Bei der Mehrzahl der im Dunkeln durchgeführten Untersuchungen zur Genotoxizität zeigte sich kein genotoxisches Potenzial für 5-ALA.
Výsledky epizootologických šetření kontrol prováděných v souladu s článkem 15 zeměpisným rozšířením nákazy;
Die Ergebnisse der gemäß Artikel 15 durchgeführten epidemiologischen Untersuchungen und Kontrollen und die geografische Ausbreitung der Seuche;
Členské státy jsou každoročně informovány o počtu inspekcí prováděných komisí podle odstavce v každém členském státě rozepsaných podle druhu inspekce.
Die Mitgliedstaaten werden jedes Jahr von der Anzahl der von der Kommission in jedem Mitgliedstaat durchgeführten Inspektionen gemäß Absatz 1, aufgeschlüsselt nach den Arten der Inspektion, unterrichtet.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.133

S Synonyme von "prováděných"


uskutečněných
mají být provedeny
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr