RADY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Rady in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 46732, Zeit: 0.0945

Beispiele für die Verwendung Rady in einem Satz und ihre Übersetzungen

Rat ( rada )
Pokusím se držet vaší rady doňo paquito.
Ich befolge Ihren Rat, Dona Paquita!
Děkuji všem za vaše rady.
Ich danke Euch allen für Euren Rat.
Andere satzbeispiele
Příprava na zasedání evropské rady 24.-25. března 2011 rozprava.
Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates(24.-25. märz 2011) Aussprache.
Toto je jednání malé rady.
Das ist eine Versammlung des kleinen Rates.
Zasedání generální rady v roce 2008.
Eine Sitzung des Erweiterten Rats im Jahr 2008.
Výsledky neformálního zasedání evropské rady mě povzbudily.
Die Ergebnisse des informellen Europäischen Rates haben mich ermutigt.
K novému předvoji patří rady ve švédsku velké británii slovinsku kanadě.
Vorreiter sind hier Räte in Schweden, Großbritannien, Slowenin und Kanada.
Chápu obavy rady alfů ale nemůžeme změnit co se stalo.
Ich verstehe die Sorge des Alpha Rats, aber wir können nicht ändern, was geschehen ist.
Předsednictví rady.
Der Vorsitz im Rat.
Zasedání generální rady ECB v roce 2006.
Sitzungen des Erweiterten Rats der EZB im Jahr 2006.
Fiskální rady by se neměly stavět do pozice v níž se budou snažit interpretovat literu fiskálního kompaktu.
Fiskale Räte sollten nicht versuchen müssen, den Wortlaut des Fiskalpakts zu interpretieren.
Návrh rozhodnutí evropské rady o výkonu předsednictví rady.
Entwurf einesBeschlusses des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzesim Rat.
Toto je schůzka malé rady.
Dies ist ein Treffen des Kleinen Rats.
Souhlasily obě komise stejně jako oba parlamenty rovněž obě rady.
Die beiden Kommissionen haben zugestimmt, die beiden Parlamente sowieso, aber auch die beiden Räte.
Ne tvoje rady byly skvělé.
Nein, dein Rat war toll.
Premiér fischer odpoledne odletěl na jednání evropské rady do bruselu.
Premier Fischer flog nachmittags auf die Tagung des Europäischen Rats nach Brüssel.
Tak vám děkuji za vaše dobré rady.
So danke ich Euch für Euren guten Rat.
FR pane předsedo závěry předsednictví z poslední rady jsou zábavné čtení.
FR Herr Präsident! Die Schlussfolgerungen der Präsidentschaft aus dem letzten Rat sind eine unterhaltsame Lektüre.
Zasedání generální rady.
Sitzung des Erweiterten Rats.
Guvernéři jsou členy generální rady ECB.
Die Präsidenten sind Mitglieder des Erweiterten Rats der EZB.
Schází mi jeho rady.
Ich vermisse seinen Rat.
Manažerka potřebovala rady profesionála.
Die Leiterin brauchte professionellen Rat.
Jsem členem malé rady.
Ich bin ein Mitglied des Kleinen Rats.
Děkuji za tvé rady velmistře.
Ich danke Euch für Euren Rat, Großmaester.
Jestliže jsou nepřáteli klingonské vysoké rady.
Wenn sie Feinde des klingonischen Hohen Rats sind.
Předpokládám že to zahrnuje držet se vlastní rady.
Ich nehme an, dass das auch beinhaltet, ihren eigenen Rat zu befolgen.
Loni v srpnu odstavil lídry nejvyšší rady ozbrojených sil SCAF.
Im letzten August hat er die Anführer des Obersten Rats der Streitkräfte entlassen.
Potřebuji její rady.
Ich brauche Ihren Rat.
S ohledem na pozměněný návrh rady 11464/2004.
In Kenntnis des vom Rat geänderten Vorschlags 11464/2004.
Jsou to omluvy milost od vrchní rady.
Das ist eine Freisprechung vom Höchsten Rat.

Ergebnisse: 46732, Zeit: 0.0945

Siehe auch


evropské rady
europäischen rates
rozhodnutí rady
beschluss des rates entscheidung des rates
směrnice rady
richtlinie des rates
rady bezpečnosti
sicherheitsrates
směrnici rady
richtlinie des rates
prohlášení rady
erklärungen des rates
zasedání rady
tagung des rates ratstagung ratssitzung sitzung des rates
doporučení rady
empfehlung des rates
usnesení rady
entschließung des rates beschlüsse des rates
rozhodnutím rady
beschluss des rates entscheidung des rates
závěry rady
schlussfolgerungen des rates
generální rady
erweiterten rates
členů rady
mitglieder des rates ratsmitglieder
rady ministrů
ministerrates ministerrats
směrnicí rady
richtlinie des rates
rady komise
rates , der kommission dem rat , von der kommission

"Rady" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr