RELEVANTNÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Relevantních in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1956

Beispiele für die Verwendung Relevantních in einem Satz und ihre Übersetzungen

Einschlägigen ( příslušných , odpovídající , souvisejících )
K dosažení pokroku by však mělo být využito všech relevantních ustanovení smlouvy.
Im Interesse des Fortschritts müssen jedoch alle einschlägigen Vertragsbestimmungen vollständig genutzt werden.
Současně musí existovat větší stupeň zapojení rozvojových zemí do relevantních mezinárodních fór.
Gleichzeitig ist eine größere Beteiligung der Entwicklungsländer an einschlägigen internationalen Foren notwendig.
Der relevanten ( příslušných , odpovídající , souvisejících )
Uvedení relevantních částí v samotné žalobě nic nemění na právu žalovaného.
Die Aufführung der relevanten Teile in der Klageschrift selbst ändere nichts am Recht des Beklagten.
Zatřetí uzpůsobením relevantních multilaterálních pravidel.
Drittens, Anpassung der relevanten multilateralen Regeln.
Relevant ( příslušných , odpovídající , souvisejících )
Je tam několik souborů potencionálně relevantních které bych nyní ráda přezkoumala.
Es gibt einige Dateien, die sehr relevant sind und die ich untersuchen möchte.
Máme řadu dalších relevantních argumentů.
Wir haben aber auch weitere relevante Argumente.
Andere satzbeispiele
Mykofenolát mofetil v klinicky relevantních koncentracích je vázán z 97% na plazmatický albumin.
In klinisch relevanten Konzentrationen ist Mycophenolsäure zu 97% an Plasmaalbumin gebunden.
MPA v klinicky relevantních koncentracích je vázán z 97% na plazmatický albumin.
In klinisch relevanten Konzentrationen ist Mycophenolsäure zu 97% an Plasmaalbumin gebunden.
Při klinicky relevantních úrovních expozice byly u potkanů pozorovány zvýšené plazmatické hladiny igg iga.
Bei Ratten wurden bei klinisch relevanten Expositionsraten erhöhte IgG und IgA Plasmakonzentrationen gesehen.
Hodnocení relevantních výsledků jiných auditorů;
Einer Bewertung relevanter Ergebnisse anderer Prüfer;
U některých relevantních výrobků jsou vedoucími podniky na trhu.
Bei einigen relevanten Produkten sind sie Marktführer.
Z toho však nevyplývá že právo na sdělení relevantních důkazů je právem absolutním.
Daraus folgt jedoch nicht, dass ein ebenso absoluter Anspruch auf Offenlegung relevanter Beweise besteht.
Přitom je nutno příslušně zapojit konzultovat sociální partnery na všech relevantních úrovních.
Dabei bedarf es einer entsprechenden Einbindung und Konsultation der Sozialpartner auf allen relevanten Ebenen.
Se sekretariáty dalších relevantních úmluv mezinárodních nástrojů ve věcech společného zájmu.
Die Sekretariate anderer einschlägiger Übereinkommen und sonstiger völkerrechtlicher Übereinkünfte in Bezug auf alle Fragen von gemeinsamem Interesse;
V klinicky relevantních koncentracích inhibuje lapatinib in vitro CYP3A4 CYP2C8.
Lapatinib hemmt CYP3A4 und CYP2C8 in vitro in klinisch relevanten Konzentrationen.
Držitel rozhodnutí o registraci shromáždil údaje z dostupných relevantních studií.
Der MAH hat Daten über verfügbare einschlägige Studien zusammengestellt.
Přitom je nutno příslušně začlenit konzultovat sociální partnery na všech relevantních úrovních 16.
Dabei bedarf es einer entsprechenden Einbindung und Konsultation der Sozialpartner auf allen relevanten Ebenen 16.
Jakýchkoliv jiných relevantních informací.
Jede andere einschlägige Information.
Konvenční farmakologické studie bezpečnosti v klinicky relevantních dávkách neodhalily žádná zvláštní rizika.
Konventionelle pharmakologische Studien zur Sicherheit ließen keine speziellen Risiken in klinisch relevanten Dosen erkennen.
Rozvíjení takovýchto podpůrných mechanismů předpokládá zapojení mobilizaci všech relevantních aktérů.
Die Entwicklung solcher Unterstützungsmechanismen setzt die Einbeziehung und Mobilisierung aller relevanten Akteure voraus.
Přitom je nutno odpovídajícím způsobem zapojit konzultovat sociální partnery na všech relevantních úrovních.
Dabei bedarf es einer entsprechenden Einbindung und Konsultation der Sozialpartner auf allen relevanten Ebenen.
Vymezení relevantních trhů podstatná část společného trhu.
Definition der relevanten Märkte, wesentlicher Teil des Gemeinsamen Marktes.
Je třeba odpovídajícím způsobem přizpůsobit provádění relevantních ustanovení směrnice91/496/EHS.
Die Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 91/496/EWG ist entsprechen anzupassen.
V tomto ohledu je jedním z relevantních problémů nadměrné využívání degradace.
Übernutzung, Verschlechterung und Verlust von Böden sind ein relevantes Thema in diesem.
Standard péče o skupinu pacientů užívajících placebo v relevantních studiích;
Der Betreuungsstandard für die Placebogruppe in den relevanten Studien;
Příslušné orgány členských států uvědomí komisi o všech dalších relevantních informacích.
Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bringen der Kommission alle sonstigen zweckdienlichen Angaben zur Kenntnis.
Na základě experimentů in vitro je v klinicky relevantních koncentracích vazba dasatinibu na bílkoviny v plazmě zhruba 96.
In klinisch relevanten Konzentrationen beträgt die Plasmaproteinbindung von Dasatinib ungefähr 96% basierend auf in-vitro-Experimenten.
Ze všech relevantních důkazů předložených podle odstavce musí vyplývat že dumpingové dovozy působí újmu ve smyslu tohoto nařízení.
Aus allen einschlägigen gemäß Absatz 2 vorgelegten Beweisen muß hervorgehen, daß die gedumpten Einfuhren eine Schädigung im Sinne dieser Verordnung verursachen.
Vítá snahy komise zlepšit transparentnost mezinárodních obchodních jednání zapojit zájmové skupiny ze všech relevantních sektorů služeb.
Begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Transparenz internationaler Handelsverhandlungen zu verbessern und Interessengruppen aus allen relevanten Dienstleistungssektoren einzubeziehen.
Ze všech relevantních důkazů předložených podle odstavce musí vyplývat že dovoz subvencovaných výrobků působí újmu ve smyslu tohoto nařízení.
Aus allen einschlägigen gemäß Absatz 2 vorgelegten Beweisen muß hervorgehen, daß die subventionierten Einfuhren eine Schädigung im Sinne dieser Verordnung verursachen.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.1956

Siehe auch


"Relevantních" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr