RESP AUF DEUTSCH

Übersetzung für Resp in der Deutsch

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.2126

Beispiele für die Verwendung Resp in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bzw ( nebo , či , resp )
Další vzplanutí infekce byla způsobena rody fusarium resp.
Andere Durchbruchinfektionen wurden durch Fusarium 1 bzw.
Pacientů užívajících tasmar 100 mg třikrát denně resp.
Der Patienten während der Behandlung mit Tasmar 100 mg dreimal täglich bzw.
Oder ( nebo , či , že )
Celoživotní prevalence nejméně 12 milionů resp. kolem% dospělých evropanů.
Lebenszeitprävalenz: mindestens zwölf Millionen oder etwa 4% der europäischen Erwachsenen.
Celoživotní prevalence téměř 11 milionů resp. přibližně 3,5% dospělých evropanů.
Lebenszeitprävalenz: nahezu elf Millionen oder rund 3,5% der europäischen Erwachsenen.
Jeweils ( každý , vždy , jeden )
Klopidogrel hlavní cirkulující metabolit se in vitro reverzibilně vážou na plazmatické proteiny z 98% resp. z 94.
Clopidogrel und der hauptsächlich zirkulierende Metabolit sind in vitro reversibel an menschliche Plasmaproteine gebunden jeweils zu 98% und 94.
EU čína jsou rovněž dvěma nejvýznamnějšími obchodními partnery investujícími v africe resp. prvním třetím na světě.
Die EU und China sind außerdem zwei der wichtigsten Handelspartner, die in Afrika investieren, wobei sie weltweit jeweils an erster und dritter Stelle stehen.
Andere satzbeispiele
Vyšší u subjektů s mírným jaterním poškozením o 32% resp.
Und bei den Patienten mit mäßiger Leberinsuffizienz um 32% bzw.
MSP resp. investorům se nepřevede vůbec nic.
An KMU oder Investoren werden keine Mittel gewährt.
Počet buněk CD4 se zvýšil o 150 resp.
Die CD4-Zellzahl stieg um 150 bzw.
Inflace deflace jsou správně charakterizovány jako rozšíření resp. zúžení měnové zásoby.
Inflation, Deflation werden korrekt bezeichnet als Expansion oder Kontraktion des Währungsvorrats.
Jelikož hepatická arterie portální venózní systém dodávají asi 20% resp.
Da das Leberarterien- und das Pfortadersystem etwa 20% bzw.
Užití za poslední rok miliony resp. jedna pětina celoživotních uživatelů.
Prävalenz während der letzten zwölf Monate: zwei Millionen oder ein Fünftel der Personen mit Amphetaminerfahrung.
K získání sdíleného shared zámku čtení nastavte operation naLOCK_SH resp.
Um eine verteilte, nur lesende Verriegelung zu erhalten, setzten Sie operation auf LOCK_SH bzw.
Tobolky přípravku{ smyšlený název přípravku} 100 mg 200 mg obsahují laktózu 149 mg resp.
HANDELSNAME 100 mg und 200 mg Kapseln enthalten Lactose 149,7 mg bzw.
Odpovídající hodnoty u nemocných se středním stupněm jaterní nedostatečnosti byly 41% resp.
Die entsprechenden Werte bei Patienten mit mäßiger Leberfunktionsstörung waren 41% bzw.
Jen v německu momentálně existuje zhruba 18000 podnikajících řezníků resp.
Allein in Deutschland gibt es derzeit rund 18.000 Unternehmen des Fleischerhandwerks bzw. 29.000 Metzgereien inkl.
Článek 20 spolupráce s jinými národními či mezinárodními organizacemi resp. zařízeními.
Artikel 20- Zusammenarbeit mit anderen einzelstaatlichen oder internationalen Organisationen bzw. Einrichtungen.
Při vypracování dokumentu resp. dokumentů naopak došlo u každého ke značnému zpoždění.
Vielmehr haben sich bei der Erarbeitung des bzw. der Papiere jeweils erhebliche Zeitverzögerungen ergeben.
Tento trh resp. trhy nemusí být přesně definován;
Die genaue Abgrenzung dieses Marktes/dieser Märkte kann offen bleiben.
Rozdělit případně dlouhodobé cíle na průběžné cíle jejichž dodržení resp. dosažení musí být pravidelně přezkoumáváno na základě srozumitelných ukazatelů.
Langfristige Ziele ggf. in Zwischenziele unterteilen, deren Einhaltung bzw. Erreichung anhand verständlicher Indikatoren regelmäßig zu überprüfen ist;
Při snídani najdeme chlupy z prasete resp. bílkoviny z chlupů prasete použité jako zlepšovač těsta.
Beim Frühstück werden sie auf das Haare des Schweins, oder Proteine aus den Haaren des Schweins treffen, die zur Verfeinerung des Teigs verwendet werden.
V oblasti biopaliv se jako nejúčinnější podpůrné opatření osvědčilo snížení daní resp. osvobození od daně.
Im Biokraftstoffbereich haben sich Steuerminderungen, bzw. Steuerbefreiungen als die effizientesten Fördermaßnahmen erwiesen.
Lisabonská smlouva zavádí evropskou občanskou iniciativu resp. jinými slovy právo občanů podílet se na evropském legislativním procesu.
Der Vertrag von Lissabon führt eine europäische Bürgerinitiative oder, mit anderen Worten, das Recht von Bürgern auf eine Beteiligung am europäischen Gesetzgebungsprozess ein.
V této souvislosti je s konečnou platností rozsáhle zakázáno nechávat zdechliny ležet v přírodě resp. je tam převážet.
In diesem Zusammenhang ist es weitgehend endgültig verboten worden, Kadaver in der Landschaft liegen zu lassen bzw. dorthin zu verbringen 16.
To totiž bude diskriminovat např. české zemědělce resp. bude je nutit rozdělit uměle farmy na menší celky aby dosáhli na dotace.
Dies wird z. B. tschechische Landwirte benachteiligen oder sie dazu verpflichten, landwirtschaftliche Betriebe künstlich in kleinere Einheiten aufzuteilen, um Subventionen zu erhalten.
Ale příspěvek občanské společnosti nemůže vyrovnat resp. kompenzovat to co veřejné orgány zanedbají resp. udělají špatně.
Aber der Beitrag der Zivilgesellschaft kann nicht das ausgleichen bzw. kompensieren, was die öffentliche Hand unterlässt bzw. falsch macht.
Předběžná prohlášení o zboží již nebudou vyžadována pokud EU resp. andorra zajistí úroveň bezpečnosti na svém vlastním svrchovaném území.
Vorabanmeldungen sollen hinfällig werden, wenn die EU und Andorra jeweils auf ihrem Hoheitsgebiet das Sicherheitsniveau gewährleisten.
Při souběžném podávání karbamazepinu silného induktoru CYP3A4 geometrické průměry hodnot cmax AUC pro aripiprazol byly o 68% resp.
Nach gemeinsamer Anwendung mit Carbamazepin, einem hochwirksamen Induktor von CYP3A4, waren die geometrischen Mittel der Cmax und AUC von Aripiprazol um 68% bzw.
Odstraní z této události resp. úkolu přílohu která byla vybrána z výše uvedeného seznamu.@ action inmenu open the attachment in viewer.
Entfernt den oben ausgewählten Anhang vom Ereignis oder von der Aufgabe.@action:inmenu open the attachment in a viewer.
Obdobně geometrické průměry hodnot cmax AUC pro dehydro- aripiprazol byly po podání karbamazepinu o 69% resp.
Ebenso waren für Dehydro-Aripiprazol die geometrischen Mittel der Cmax und AUC nach der gemeinsamen Anwendung mit Carbamazepin um 69% bzw.

Ergebnisse: 273, Zeit: 0.2126

"Resp" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr