ROZHODNOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Rozhodnou in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0846

Beispiele für die Verwendung Rozhodnou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Entscheiden ( rozhodnout , rozhodovat , vybrat )
Můžeme to rozhodnou přes kámen nůžky papír.
Entscheiden wir das mit"Schere, stein, Papier.
Dva body rozhodnou o austinském osudu.
Zwei Punkte entscheiden über Austins Schicksal.
Beschließen ( rozhodnout , přijmout , rozhodují )
Tito členové rozhodnou do šesti měsíců poté co rada obdrží návrh komise.
Diese Mitglieder beschließen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des Vorschlags der Kommission beim Rat.
Tito členové rozhodnou do šesti měsíců poté co rada obdrží návrh komise.
Diese Mitglieder beschließen innerhalb von sechs Monaten nach Befassung des Rates mit dem Kommissionsvorschlag.
Entschlossene ( rozhodné , odhodlaná , rozhodnou )
Musíme být proaktivní rozhodnou silou.
Wir müssen eine proaktive und entschlossene Kraft sein.
Musíme zaujmout jednotnou jednoznačnou rozhodnou pozici.
Wir müssen eine gemeinsame, eindeutige und entschlossene Position beziehen.
Andere satzbeispiele
Členské státy rozhodnou o postoupení případu nejpozději ke DNIY+15.
MS entscheiden über Verweisung spätestens TAG Y+15.
Detektivové rozhodnou.
Detective Entscheidung.
Příslušné členské státy rozhodnou o postoupení případů nejpozději ke DNIY+15.
Zuständige MS entscheiden über Verweisung spätestens TAG Y+15.
Co se stane když se všichni rozhodnou že tenhle bůh neexistuje.
Was passiert, wenn alle beschließen, dass Gott nicht existiert?
Co když se rozhodnou prohlédnout nejdřív tohle místo.
Was ist, wenn sie sich entscheiden, diesen Ort zuerst zu überprüfen?
Oni rozhodnou jestli je důležitý jestli ho zařadí na seznam.
Sie beschließen, ob die Vorlage wichtig ist und Vorrang haben soll.
To rozhodnou jiní.
Das entscheiden andere.
Ano podle toho jak se lidé rozhodnou.
Ja, je nachdem, wie sich jemand entscheidet.
Evropský parlament rada rozhodnou co nejrychleji o těchto návrzích.
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen baldmöglichst über derartige Vorschläge;
Nejdřív se musíme zeptat rady jak rozhodnou.
Wir müssen erst sehen, was der Rat entscheidet.
Je bohové rozhodnou jestli je to opravdová láska.
Es zählt nur, wenn die Götter beschließen, dass es wahre Liebe ist.
O tom rozhodnou oni.
Was, sie beschließt es?
Členské státy rozhodnou o udělení uznání do tří měsíců od podání žádosti.
Die Mitgliedstaaten entscheiden über die Gewährung der Anerkennung binnen dreier Monate nach Antragstellung.
Tito pracovníci se však obvykle rozhodnou setrvat v bohatých ekonomikách.
Aber diese Arbeiter entscheiden sich gewöhnlich dafür, in den reichen Volkswirtschaften zu bleiben.
Zůstanete trčet v nějakým městě kde se vás zrovna rozhodnou vyhodit.
Du hängst in genau der Stadt fest, in der sie sich entschieden haben, dich abzuladen.
Primárky rozhodnou.
Die Vorwahl entscheidet.
Vaše kalkulace rozhodnou jestli kniha vyjde nebo ne.
Ihre Kalkulationen entscheiden, ob ein Buch veröffentlicht wird, oder nicht.
Doufám že se rozhodnou včas.
Ich hoffe, sie können sich rechtzeitig entscheiden.
Prosím nechte evropské národy ať rozhodnou o svém osudu.
Ich bitte Sie: Lassen Sie die Völker Europas selbst über ihr Schicksal entscheiden.
Proto doufám že se přepravní společnosti rozhodnou častěji pro kombinaci odlišných způsobů přepravy.
Deshalb hoffe ich, dass sich Verkehrsunternehmen tatsächlich öfter für eine Kombination verschiedener Transportmöglichkeiten entscheiden.
Nechť tedy o mém osudu rozhodnou bohové.
Also lasse ich die Götter über mein Schicksal entscheiden.
rozhodnou bohové.
Die Götter sollen entscheiden.
Je tedy pravděpodobné že se USA rozhodnou pro růst.
Die USA werden sich also vermutlich für Wachstum entscheiden.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0846

Siehe auch


rozhodnou o
entscheiden über beschließen befinden über entscheidung über die entscheidung , von
skutečností rozhodnou pro směnný kurz
tatbestand für den wechselkurs

"Rozhodnou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr