ROZHRANÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Rozhraní in der Deutsch

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.055

schnittstelle (50) interface (41) schnittstellen (41) benutzeroberfläche (9) grafische oberfläche (6) frontend (3) die teilnehmer-schnittstelle (3)

Beispiele für die Verwendung Rozhraní in einem Satz und ihre Übersetzungen

Schnittstelle ( rozhraní , interface )
Neuronové rozhraní je klíčem ke všemu.
Die neuronale Schnittstelle ist der Schlüssel zu allem.
Povolit rozhraní.
Schnittstelle aktivieren.
Interface ( rozhraní , interface , spojení )
Bylo to rozhraní někdy použito.
Wurde dieses Interface schon mal eingesetzt?
Budu muset kompletně přepsat neurální rozhraní. ale tohle bude ten nejefektivnějšíkyber-plánovač!
Ich muss das neuronale Interface komplett umschreiben, aber das, wird der effizienteste.
Schnittstellen ( rozhraní , styčné body )
Specifikovány základní požadavky kladené na subsystémy na jejich rozhraní;
Für die Teilsysteme und ihre Schnittstellen die grundlegenden Anforderungen genannt;
Technických rozhraní včetně případné definice vytvoření koncových bodů sítě.
Technische Schnittstellen, einschließlich der Festlegung und Einrichtung von Netzabschlusspunkten,
Benutzeroberfläche
Efektní rozhraní pro interpreter pythonu.
Eine schicke Benutzeroberfläche für den Pythoninterpreter!
Multiplatformní grafické rozhraní pro nmap security scanner.
Eine plattformübergreifende Benutzeroberfläche für den Nmap Sicherheitsscanner.
Rozhraní pro CVS.
Rozhraní pro diff/ patchcomment.
Grafische Oberfläche zu Diff/PatchComment.
Frontend
Rozhraní pro axel nenáročný akcelerátor stahování.
Frontend für Axel- ein kleiner Download-Beschleuniger.
Grafické rozhraní pro mldonkey.
Grafisches Frontend für MLDonkey.
Andere satzbeispiele
Nastavit rozhraní.
Schnittstelle einrichten.
Přidat všechna rozhraní.
Alle Schnittstellen hinzufügen.
Minimalistické rozhraní pykaraoke.
Minimale Schnittstelle von PyKaraoke.
Aktivuji rozhraní.
Interface aktiviert.
Grafické rozhraní pro snadné nastavení synergy.
Eine grafische Schnittstelle für die leichte Konfiguration von»Synergy«.
Nastavit rozhraní.
Schnittstellen einrichten.
Musím si najít lepší rozhraní.
Ich brauche ein besseres Interface.
Qtsmbstatus je grafické rozhraní pro smbstatus.
QtSmbstatus ist eine grafische Benutzeroberfläche für smbstatus.
Má to stejné rozhraní jako colorado stejný software.
Die gleichen Schnittstellen wie die"Colorado," die gleiche Software.
Grafické rozhraní pro programování yubikey.
Grafische Schnittstelle für die Programmierung eines YubiKey.
Tohle je neuromorfní rozhraní díky které funguje gideonina navigace.
Dies ist die neuromorphe Schnittstelle für Gideons Logik und Navigations- Matrix.
Rozhraní hlasového syntetizátoru.
Grafische Oberfläche für Sprachsynthesizer.
Všechna rozhraní.
Alle Schnittstellen.
Připojí se na váš hrtan přes nervové rozhraní.
Sie befestigen sich über ein neurales Interface am Kehlkopf.
Grafické rozhraní pro nástroj par2.
Ein grafisches Frontend für das par2-Werkzeug.
Holografické rozhraní.
Mit holografischem Interface.
Rozhraní pro cvsname.
Grafische Oberfläche für CVSName.
Přidat odvozené rozhraní.
Abgeleitete Schnittstelle hinzufügen.

Ergebnisse: 267, Zeit: 0.055

"Rozhraní" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr