SKUPINÁM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Skupinám in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1052

Beispiele für die Verwendung Skupinám in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gruppen ( skupin , kategorie , frakce )
Skupinám které mají status charit není v kanadě dovoleno lobovat.
Gruppen, die in Kanada gemeinnützigen Status genießen, dürfen keine Fürsprache ergreifen.
K těmto skupinám patří zdravotně postižené starší osoby.
Zu diesen Gruppen gehören die älteren Menschen und die Behinderten.
Fraktionen ( skupin , frakce )
Ještě jednou velice děkuji všem parlamentním skupinám za jejich podporu konstruktivní přístup.
Nochmals vielen Dank an die parlamentarischen Fraktionen für ihre Unterstützung, ihren Umgangston und ihre konstruktive Einstellung.
Děkujeme ostatním skupinám že s tím souhlasily.
Wir danken den anderen Fraktionen dafür, dass sie das akzeptiert haben.
Gruppen von ( skupin , frakce )
Nebo je to špatné pomáhat dvěma skupinám lidí najednou.
Oder ist es falsch, zwei Gruppen von Menschen auf einmal zu helfen?
Otázky byly kladeny malým skupinám dospělých starším lidem dětem vedoucím malých podniků.
So wurden kleine Gruppen von Erwachsenen, älteren Menschen, Kindern und Managern kleiner Unternehmen befragt.
Trupps ( skupin , frakce )
V 19:00 pošlu hala anthonyho na průzkum k ostatním skupinám.
Um 1900 Uhr werde ich Hal und Anthony rausschicken, um die Lage mit den anderen Trupps auszukundschaften.
Dobrá běžte ke svým skupinám.
Na schön, dann geht zu eurem Trupp.
Andere satzbeispiele
Zvláštní pozornost bude věnována sociokulturním skupinám jako jsou romové.
Besondere Aufmerksamkeit wird sozio-kulturellen Gruppen, wie etwa den Roma gewidmet werden.
U doplňkových látek náležejících ke skupinám.
Bei Zusatzstoffen, die folgenden Gruppen angehören.
Za to bych chtěl jako zpravodaj všem politickým skupinám v parlamentu poděkovat.
Ich möchte daher in meiner Funktion als Berichterstatter allen politischen Fraktionen im Parlament danken.
Různé politiky přinásejí různým skupinám užitek či nesnáze.
Unterschiedliche politische Maßnahmen nützen bzw. schaden unterschiedlichen Gruppen.
Na základě této informace předsednictvo uděluje slovo všem politickým skupinám.
Auf der Grundlage dieser Informationen erteilt die Präsidentschaft das Wort allen politischen Fraktionen.
Zintenzivnili sankce proti vládě poskytují různé druhy podpory opozičním skupinám.
Sie haben die Sanktionen gegen die Regierung verschärft und oppositionellen Gruppen Unterstützung unterschiedlicher Art gewährt.
Písemně. SV jeden bod způsobil všem skupinám znepokojení.
Schriftlich.-(SV) es gab einen Punkt, der allen Fraktionen Sorgen bereitete.
Veřejnost by nepochopila pokud bychom poskytli výjimky privilegovaným skupinám.
Es hätte nämlich zu Unverständnis in der Bevölkerung geführt, wenn wir für privilegierte Gruppen Ausnahmen vorgesehen hätten.
Neexistuje nic nespravedlivějšího než chovat se k nerovnoprávným skupinám stejným způsobem.
Es gibt nichts, das ungerechter ist, als ungleiche Gruppen auf die gleiche Weise zu behandeln.
Chtěl bych poděkovat skupinám které nám pomohly při vytváření společného návrhu usnesení.
Ich bedanke mich heute bei den Fraktionen, die an der Ausarbeitung unseres Gemeinsamen Entschließungsantrags mitgewirkt haben.
Skupinám obzvláště v iowě se víc líbila blond barva.
Die Fokusgruppen, insbesondere in Iowa, bevorzugten die blonden Haare.
Můžete zkusit experiment kdy dáte ráno dvěma skupinám lidí sto dolarů.
Es gibt ein Experiment, wo man zwei Gruppen von Menschen am Morgen hundert Doller gibt.
Určitou míru rovnosti nemůžeme některým skupinám přiznat jiným ji odepřít.
Wir können nicht der einen Gruppe Gleichheit geben und den anderen nicht.
Komise zajišťuje skupinám služby sekretariátu.
Das Sekretariat der Gruppen wird von der Kommission wahrgenommen.
Je rovněž důležité aby pomoc společenství dosáhla k zainteresovaným skupinám obyvatel.
Es ist auch wichtig, dass die Gemeinschaftsbeihilfe alle interessierten Gruppen von Bürgern erreicht.
Ale ve skutečnosti je tu mnoho věcí které jsou přístupné mnohem mladším skupinám.
Aber eigentlich sind viele der Konzepte für eine viel jüngere Altersgruppe zugänglich.
V celé evropské unii je třeba vytvořit nediskriminující informační infrastrukturu pro schopnost práce s digitálními technologiemi přístupnou všem skupinám.
Es muss eine für alle Gruppen offene, nicht-diskriminierende Informationsinfrastruktur für die Computerkompetenz in der gesamten Europäischen Union geschaffen werden.
Paní předsedající pane komisaři dámy pánové ráda bych všem politickým skupinám všem řečníkům poděkovala za podporu konstruktivní tón jejich projevů.
Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte allen politischen Fraktionen und allen Rednerinnen und Rednern für die Unterstützung und den konstruktiven Ton ihrer Reden danken.
Ústavní uspořádání musí všem zavedeným skupinám garantovat místo v politických institucích státu.
In der Verfassung muss allen angestammten Gruppen ein Platz in den politischen Institutionen des Landes garantiert werden.
Pokračují vojenské operace vůči ostatním ozbrojeným skupinám včetně FDLR armády božího odporu.
Militärische Einsätze gegen andere bewaffnete Gruppierungen, einschließlich den FDLR und der"Lord's resistance Army"(Widerstandsarmee des Herrn), werden fortgesetzt.
Od evropské strategie můžeme právem očekávat že pomůže doposud omezovaným tvůrčím skupinám vyjadřovat se na evropské úrovni.
Wir können zu Recht von einer europäischen Strategie erwarten, dass sie den kreativen Gruppen, die bisher eingeschränkt worden sind, dabei hilft, sich selbst auf europäischer Ebene auszudrücken.
Děkuji všem skupinám za jejich podporu velmi děkuji paní komisařce za její rychlou reakci.
Ich danke allen Fraktionen für ihre Unterstützung, und ich danke der Kommissarin für ihre rasche Reaktion.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.1052

Siehe auch


nejzranitelnějším skupinám
den schwächsten gruppen schwächsten bevölkerungsgruppen am stärksten gefährdeten gruppen
osobám skupinám podnikům
personen , gruppen , unternehmen einzelpersonen , gruppen , unternehmen
skupinám které se
fraktionen , die sich

S Synonyme von "skupinám"


"Skupinám" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr