SMĚRNICÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Směrnicích in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.086

Beispiele für die Verwendung Směrnicích in einem Satz und ihre Übersetzungen

Podrobnosti týkající se energetického štítku informačního listu musí být definovány pro jednotlivé druhy spotřebičů ve směrnicích přijatých podle článku této směrnice.
Die Bestimmungen über das Etikett und das Datenblatt werden in den Richtlinien über die einzelnen Gerätetypen festgelegt, die nach Artikel 9 zur Durchführung dieser Richtlinie erlassen werden.
Chtěl bych také poděkovat všem jejichž usilovná práce na těchto směrnicích přispěla k dnešnímu úspěchu.
Ich möchte all denen danken, deren harte Arbeit an dieser Richtlinie zu dem heutigen Erfolg geführt hat.
Den richtlinien
Maximální limity reziduí proparathion-methyl by měly být stanoveny ve směrnicích86/362/EHS86/363/EHS90/642/EHS.
In den Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG sollten Rückstandshöchstgehalte für Parathion-Methyl festgesetzt werden.
Otázky týkající se služeb informační společnosti upravené ve směrnicích95/46/ES97/66/ES;
Fragen betreffend die Dienste der Informationsgesellschaft, die von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG erfasst werden.
Andere satzbeispiele
Které vyhovuje normám podmínkám stanoveným v uvedených směrnicích.
Das den in den vorgenannten Richtlinien angegebenen Normen und Bedingungen entspricht und.
Proto jsme také naše přesvědčení vyjádřili ve čtyřech směrnicích.
Daher haben wir uns auch zu vier Richtlinien bekannt.
Ani to však není nic nového; to je již obsaženo v ostatních směrnicích.
Das ist aber auch nichts Neues; das gibt es schon in anderen Richtlinien.
Skoro jako kdyby pracoval v nějakých morálních směrnicích.
Fast, als hätte er nach irgendwelchen moralischen Richtlinien gehandelt.
Otázky týkající se služeb informační společnosti upravené ve směrnicích95/46/ES97/66/ES;
Fragen betreffend die Dienste der Informationsgesellschaft, die von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG erfaßt werden.
Kromě toho se použijí odpovídající definice uvedené ve směrnicích2003/54/ES2001/77/ES.
Außerdem gelten die betreffenden Begriffsbestimmungen der Richtlinie 2003/54/EG sowie der Richtlinie 2001/77/EG.
Ve směrnicích64/433/EHS71/118/EHS se doplňuje nový článek který zní.
In die Richtlinien 64/433/EWG und 71/118/EWG wird folgender Artikel eingefügt.
Například v mnoha směrnicích rozhodnutích které sem přicházejí vidím mnoho mezer nedostatků hodně právní nejistoty.
Ich sehe z. B. in vielen Richtlinien und Beschlüssen, die hier diskutiert werden, zahlreiche Lücken, Mängel und sehr viel Rechtsunsicherheit.
Stanovisko k zavedení nového postupu projednávání ve výborech v osmi směrnicích souvisejících s akčním plánem finančních služeb CON 2007/4.
Stellungnahme zur Einführung eines neuen Komitologieverfahrens in acht Richtlinien des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen( CON/ 2007/4) ABl.
Obchodní opatření pro TSE by měla být založena na mezinárodních normách směrnicích nebo doporučeních pokud existují.
Handelsvorschriften in Bezug auf TSE sollten sich auf internationale Normen, Leitlinien oder Empfehlungen stützen, sofern es solche gibt.
Vzhledem k tomu že je žádoucí usnadnit přijetí nových druhů do seznamu druhů v uvedených směrnicích;
Es empfiehlt sich, die Aufnahme neuer Arten in die Artenliste der genannten Richtlinien zu erleichtern.
Je to zásada jako ostatní již jsme tu mluvili o zásadě předběžné obezřetnosti která již zanechala stopu v evropských směrnicích.
Es ist ein Prinzip wie andere auch- wir haben vorhin über das Vorsorgeprinzip gesprochen, das in den europäischen Richtlinien seine Spuren hinterlassen hat.
Veterinární podmínky uvádění na trh obchodu dovozu živočišných produktů určených k lidské spotřebě do společenství jsou stanoveny v těchto směrnicích.
Die Hygienevorschriften für den Handel mit und das Inverkehrbringen und die Einfuhr von zum Verzehr bestimmten tierischen Erzeugnissen sind in folgenden Richtlinien festgelegt.
Stanovisko k zavedení nového postupu projednávání ve výborech v osmi směrnicích souvisejících s akčním plánem finančních služeb CON 2007/4.
Stellungnahme zur Einführung eines neuen Komitologieverfahrens in acht Richtlinien des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen CON/ 2007/4.
Poslanci dobře vědí že stávající právo společenství v této oblasti spočívá především ve čtyřech směrnicích které upravují přepravu nebezpečných věcí.
Den Kolleginnen und Kollegen wird bekannt sein, dass das geltende Gemeinschaftsrecht in diesem Bereich in erster Linie aus vier Richtlinien besteht, in der die Beförderung gefährlicher Güter behandelt wird.
Podporuji poskytování podrobnějších informací o směrnicích které nebyly dosud provedeny na webových stránkách komise.
Ich unterstütze die Bereitstellung genauerer Informationen über noch nicht umgesetzte Richtlinien auf der Website der Kommission.
Všechny ostatní odkazy na směrnici80/1107/EHS ve směrnicích83/477/EHS86/188/EHS se nepoužijí ode dne zrušení této směrnice.
In den Richtlinien 83/477/EWG und 86/188/EWG wird jede sonstige Bezugnahme auf die Richtlinie 80/1107/EWG ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der letztgenannten Richtlinie gegenstandslos.
Prostředky pro zasílání informací akcionářům uvedené ve směrnicích byly stanoveny před 30 lety nezohledňují dnešní technologické možnosti.
Die in den Richtlinien vorgesehenen Mittel, um Informationen an Aktieninhaber zu verschicken, wurden vor 30 Jahren festgelegt und berücksichtigen nicht unsere heutigen technologischen Möglichkeiten.
Smlouvy jejichž odhadovaná hodnota nepřesahuje meze stanovené ve směrnicích rady o postupech při zadávání veřejných zakázek lze uzavřít přímou dohodou.
Aufträge, bei denen der geschätzte Wert des betreffenden Auftrags die Schwellenwerte gemäß den Richtlinien des Rates über die Verfahren für das öffentliche Beschaffungswesen nicht übersteigen, können freihändig vergeben werden.
Provádění uplatňování této směrnice zejména ustanovení o dohledu se řídí pravidly o ochraně osobních údajů jak jsou stanovena ve směrnicích95/46/ES2002/58/ES.
Bei der Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie und insbesondere der Bestimmungen über Kontrollen werden die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, der Richtlinie 95/46/EG und der Richtlinie 2002/58/EG eingehalten.
Neexistoval ani žádný důkaz že by se složka týkající se zařízení zabývala specifickými oblastmi popsanými[ 15] v nařízení nebo směrnicích.
Es war auch nicht erkennbar, dass sich der Ausrüstungsteil auf die in der Verordnung oder den Leitlinien beschriebenen spezifischen Bereiche[15] bezog.
Proto dne 21. dubna 2004 komise předložila návrh směrnice o zajištění novelizovaných směrnicích rady73/239/EHS92/49/EHS směrnicích98/78/ES2002/83/ES.
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission am 21. April 2004 den Vorschlag für eine Richtlinie über die Rückversicherung und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG und der Richtlinien 98/78/EG und 2002/83/EG vorgelegt.
Zpracované přípravky musejí obsahovat minimální podíl suroviny tak jak je stanoveno ve směrnicích o zpracovaných produktech z křenu.
Verarbeitete Meerrettichzubereitungen müssen Mindestgehalte an der Rohware Meerrettich aufweisen, wie sie in den Richtlinien für verarbeitete Meerrettichprodukte festgeschrieben sind.
Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena ustanovení týkající se klasifikace balení označování nebezpečných látek přípravků ve směrnicích67/548/EHS1999/45/ES.
Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht die Bestimmungen in Bezug auf die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen in den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG.
Skutečnost že tyto konkrétní úkoly nejsou uvedeny ve směrnicích nebo konkrétních předpisech nemá žádný vliv na rozdělení úloh mezi komisí agenturou.
Die Tatsache, dass diese spezifischen Aufgaben weder in den Richtlinien noch in den speziellen Verordnungen erwähnt sind, hat auf die Aufgabenverteilung zwischen der Kommission und der Agentur jedoch keine Auswirkung.
Druhy masa uvedené v odstavci zahrnují čerstvé maso podle definice ve směrnicích64/433/EHS91/495/EHS mleté maso masné polotovary podle definice ve směrnici rady94/65/ES.
Fleisch gemäß Absatz 1 umfasst"frisches Fleisch" im Sinne der Richtlinien 64/433/EWG und 91/495/EWG sowie"Hackfleisch/Faschiertes und Fleischzubereitungen" im sinne der richtlinie 94/65/EG.

Ergebnisse: 274, Zeit: 0.086

S Synonyme von "směrnicích"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr