SMRTELNÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Smrtelné in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.1198

Beispiele für die Verwendung Smrtelné in einem Satz und ihre Übersetzungen

Tödlich ( smrtelné , smrtící , smrtelně )
Je to smrtelné?
Und tödlich.
Moje kousnutí je smrtelné dokonce pro mikaelsonovi.
Mein Biss ist tödlich, sogar für einen Mikaelson.
Sterblichen ( smrtelníky , smrtelné , smrtelníci )
Můj přítel kterýž dostal smrtelné zranění v můj prospěch má pověststain'd.
My very Freund, der hat hat seine sterblichen verletzt In meinem Namen, mein Ruf stain'd.
Vaše smrtelné oči jsou slepé.
Eure sterblichen Augen sind blind.
Fatal ( osudné , fatální , smrtelné )
Domnívám se že splynutí myslí může být smrtelné když nad ním ztratíte kontrolu.
Eine Verschmelzung könnte fatal sein, wenn man die Kontrolle verliert.
Cokoliv víc by mohlo být smrtelné.
Alles darüber könnte fatal sein.
Andere satzbeispiele
Jistě bolestivé ale ne smrtelné.
Gewiss schmerzhaft, aber nicht tödlich.
Použili jedno kouzlo abych viděl jen tvoje smrtelné tělo.
Sie haben mich verzaubert, damit ich nur deinen sterblichen Körper sehe.
Některé z těchto reakcí mohou být závažné potenciálně smrtelné viz bod.
Einige dieser Reaktionen können schwerwiegend und möglicherweise letal sein siehe 4.4.
Až 20 g ale to je smrtelné.
Bis zu 20G, aber das ist tödlich.
Uvědomuješ si že porušení břísahy může mít velice hrozivé dokonce smrtelné následky.
Bist du dir bewusst, dass Breid-Bruch tödliche, sogar verhängnisvolle Konsequenzen haben kann?
V souladu s výskytem v rodině na obouch stranách smrtelné.
Übereinstimmung mit der Familiengeschichte von beiden Seiten, fatal.
Zapiš si jednoho za smrtelné myšlenky.
Einen Pluspunkt für die Denkweise eines Sterblichen.
Je to smrtelné.
Es ist tödlich.
Používaní těchto zbraní zapůsobuje smrtelné choroby vojenského personálu civilního obyvatelstva.
Der Einsatz dieser Waffen verursacht tödliche Krankheiten sowohl unter dem Militärpersonal als auch unter der Zivilbevölkerung.
Všechny smrtelné rány šly do srdce.
Alle tödlichen Schüsse trafen ins Herz.
Tvůj úsudek je špatný můj příteli to jen kvůli téhle smrtelné holce.
Du hast kein Urteilsvermögen mehr wegen diesem sterblichen Mädchen.
Stabilní nemoci nejsou smrtelné.
Stabile Krankheiten sind nicht tödlich.
Právě v této smrtelné dluhové pasti uvízla v letech 1998 až 2001 argentina.
Genau in diese tödliche Schuldenfalle tappte Argentinien zwischen 1998 und 2001.
Žádné smrtelné rány.
Keine tödlichen Wunden.
To znamená že je to smrtelné.
Das heißt, es ist tödlich.
Za 20 let jsem viděl jen jedno smrtelné kousnutí pavoukem.
Mir ist in 20 Jahren nur ein einziger tödlicher Spinnenbiss untergekommen.
Hledám v policejních výpisech smrtelné nehody pak od pojišťoven kupuju vraky.
Ich durchsuche das Polizeiregister nach tödlichen Unfällen und kaufe die Wracks von der Versicherungsgesellschaft.
Některé případy ruptury sleziny byly smrtelné.
Einige Fälle von Milzrupturen verliefen tödlich.
Božské smrtelné tělo zezelená.
Der Göttlichkeit sterbliche Hülle wird grün.
To je dělá víc smrtelné než dřív.
Und das macht euch noch tödlicher als je zuvor.
Jak jsme teď viděli blízkost mezi infikovanými poskytuje smrtelné výsledky.
Wie wir gesehen haben, erzeugt unmittelbare Nähe zwischen Infizierten tödliche Resultate.
Smrtelný muž smrtelné potřeby.
Sterblicher Mann, sterbliche Bedürfnisse.
Ta depigmentace by mohla být charakteristikou nějaké nemoci... evidentně smrtelné.
Die Depigmentierung ist möglicherweise die Folge einer Krankheit. Offenbar einer tödlichen.
Kdo si myslíš že vyšetřuje smrtelné nehody.
Was denkst du, wer tödliche Verkehrsunfälle untersucht?

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.1198

Siehe auch


být smrtelné
tödlich sein fatal sein sind lebensbedrohlich fatale folgen haben sterblich bin
smrtelné nemoci
tödliche krankheiten lebensbedrohlichen krankheit
potenciálně smrtelné
möglicherweise letal einer potenziell tödlichen potenziell tödlich ist potentiell tödlichen
tak smrtelné
ein so tödliches
je to smrtelné
ist es tödlich und tödlich es wär unheilbar

"Smrtelné" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr