SOUSEDÍCÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Sousedící in der Deutsch

Ergebnisse: 46, Zeit: 0.0374

Beispiele für die Verwendung Sousedící in einem Satz und ihre Übersetzungen

Sousedící státy spolupracují na strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic.
Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei der Ausarbeitung strategischer Lärmkarten für die Grenzgebiete zusammen.
Sousedící členské státy spolupracují na akčních plánech pro příhraniční regiony.
Benachbarte Mitgliedstaaten arbeiten bei den Aktionsplänen für die Grenzgebiete zusammen.

Nebeneinander

( sousední , sousedící )
Dva pokoje sousedící na stejném patře.
Zwei Zimmer. Nebeneinander, auf derselben Etage.
Dvě sousedící apartmá?
Suiten nebeneinander?
Očistec je obrovský nevyužitý s peklem sousedící.
Das Fegefeuer ist gewaltig, nicht ausgelastet, es grenzt an die Hölle.
Zařízení náležející osobě usazené v příhraniční oblasti sousedící s příhraniční oblastí do které je zboží dočasně dováženo využívané osobou usazenou v této sousedící příhraniční oblasti;
Ausrüstung, die einer in der Grenzzone, welche an die Grenzzone der vorübergehenden Verwendung angrenzt, ansässigen Person gehört und von einer in dieser angrenzenden Zone ansässigen Person verwendet wird;

Die angrenzende

( sousední , sousedící )
obyvatelů kolem půlnoci oheň zpozoroval zároveň jak dva tmavě oblečení muži prchají přes sousedící hřbitovní zeď v steegerstrasse.
Feuer gegen Mitternacht und beobachtete zugleich, wie zwei dunkel gekleidete Männer über die angrenzende Friedhofsmauer in der Steegerstraße flüchteten.
Afghánistán s ním sousedící pákistánské provincie jsou zbídačelé oblasti s obrovskou nezaměstnaností stále početnější mladou populací vleklými suchy rozšířeným hladem všeprostupující hospodářskou beznadějí.
Bei Afghanistan und den angrenzenden Provinzen in Pakistan handelt es sich verarmte Regionen, die von enormen Arbeitslosenzahlen, großen jungen Bevölkerungsgruppen, anhaltenden Dürreperioden, weit verbreitetem Hunger und massiven ökonomischen Entbehrungen geprägt sind.
Případně sousedící oblasti do kterých plavidlo vplouvá.
Gegebenenfalls die angrenzenden Gebiete, in die das Schiff einfahren wird.
Sousedící oblast do které plavidlo vplouvá.
Das angrenzende Gebiet, in welches das Schiff einfahren wird.
Andere satzbeispiele
Nepřišly ti naše sousedící cely útulné?
Fandest du unsere benachbarten Zellen ungemütlich?
Proto je důležité zapojit do toho sousedící třetí země.
Deshalb ist es wichtig, benachbarte Drittländer einzubeziehen.
Výuka studium cizích jazyků jsou zvlášť důležité pro sousedící členské státy.
Dem Unterrichten und Erlernen der Sprachen kommt besondere Bedeutung unter benachbarten Mitgliedstaaten zu.
Radikalizace egyptské politiky by byla pro zemi sousedící izrael neštěstím.
Die Radikalisierung der ägyptischen Politik wäre für das Land selbst und für das benachbarte Israel ein Desaster.
Sousedící zákop ústup!
O'Driscolls Schützengraben, zurückziehen!
Tři sousedící jednotky od sebe oddělené.
Drei aneinanderliegende Einheiten getrennt von den anderen.
Chtěli bychom dvě izby sousedící.
Wir hätten gern zwei Zimmer, nebeneinander.
Chci pokoje. dva musí být sousedící.
Ich will 3 Zimmer. 2 davon müssen eine Verbindungstür haben.
Potom vypukl konflikt mezi svazem islámských soudů armádou sousedící etiopie.
Dann brach ein Konflikt zwischen der Union islamischer Gerichte und der Armee des Nachbarlandes Äthiopien aus.
Odsud jsou vidět státy sousedící se springfieldem.
Sieh dir das an, die vier Staaten, die an Springfield angrenzen.
SL slovinsko chorvatsko jsou dva sousedící státy národy které po staletí bez vážnějších problémů koexistovaly.
SL Slowenien und Kroatien sind zwei benachbarte Länder, Nationen, die jahrhundertelang ohne ernsthafte Probleme koexistiert haben.
Gdaňsk gdyně dva sousedící přístavy zažívající rozmach o c ke rs t.
Gdansk(Danzig) und gdynia(Gdingen): zwei benachbarte häfen in der entwicklung o ck erst.
Celý region sdružuje oblasti s problémy typickými pro okrajové regiony s nimi sousedící hospodářsky dynamická centrální městská území.
Die gesamte Region vereint Bereiche mit typischen Problemen von Randlagen und benachbarte wirtschaftlich dynamische, urbane Zentralräume.
Sousedící regiony se musí postarat o to aby dojíždění mezi bydlištěm pracovištěm prostředky veřejné dopravy přes hranice určitého
Aneinandergrenzende Regionen müssen dafür sorgen, dass das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsplatz über die Grenzen einer Region hinweg
Integrace turecka velké země sousedící se středním východem je pro evropu bezpochyby velkou výzvou.
Natürlich stellt die Integration der Türkei, eines großflächigen Landes an der Grenze zum Nahen Osten, Europa vor eine gewaltige Herausforderung.
Zatímco botswana namibie státy s jižní afrikou sousedící většině svých občanů nakažených HIV zajistily antiretrovirální léky jižní afrika tak za mbekiho neučinila.
Während Südafrikas Nachbarn Botsuana und Namibia für die Mehrheit ihrer HIV-infizierten Bürger antiretrovirale Medikamente bereitstellten, hat Südafrika dies unter Mbeki versäumt.
Takže jsme začali vyvíjet klávesnici QWERTZ aby písmena nejčastěji sousedící ve slovech našeho jazyka.
Wir haben also zunächst die Tastatur AZERTY konzipiert. Die oft aneinander liegenden Buchstaben der Wörter unserer Sprache haben somit.
Rukojmí přiletěli okolo 15.30 zjevně v dobré formě na palubě speciálního letadla na vojenskou základnual-maza těsně sousedící s mezinárodním letištěm v káhiře.
Scheinbar in gutem Zustand erreichten die Geiseln gegen 15.30 Uhr an Bord eines Spezialflugzeuges den Militärstützpunkt al-Maza direkt neben dem internationalen Flughafen von Kairo.
že umožnil přístup k černému moři do oblasti která také spojuje země sousedící s unií včetně strategických partnerů.
den Zugang zum Schwarzen Meer, einer Region, die auch benachbarte Länder der Union, einschließlich strategischer Partner, zusammenbringt, einen Mehrwert mit sich gebracht.
Dvě sousedící místní akční skupiny MAS new forest isle of wight které odděluje vodní plocha solent spolupracují na
Nur die Meerenge Solent trennt die beiden benachbarten Lokalen Aktionsgruppen(LAG) new Forest und Isle of Wight, die gemeinsam

Ergebnisse: 46, Zeit: 0.0374

Siehe auch


země sousedící s evropskou unií
die nachbarländer der europäischen union nachbarstaaten der europäischen union

"Sousedící" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr