SOUSEDÍCÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Sousedících in der Deutsch

Ergebnisse: 30, Zeit: 0.0439

Beispiele für die Verwendung Sousedících in einem Satz und ihre Übersetzungen

Přeshraniční spolupráce by měla přispívat k integrovanému udržitelnému rozvoji sousedících regionů.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte zur integrierten nachhaltigen Entwicklung zwischen benachbarten Regionen beitragen.
K propouštění došlo v období od. dubna do 29. prosince 2009 ve dvou sousedících regionech severní brabantsko jižní holandsko.
Die Entlassungen erfolgten in den zwei benachbarten Regionen Nordbrabant und Zuid-Holland im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 29. Dezember 2009.
Jedná se o nebezpečnou situaci částečně z perspektivy států sousedících s ruskem částečně proto že putin jeho lidé pro sebe vytvořili nebezpečný precedent.
Die Lage ist gefährlich, zum einen aus Sicht der an Russland angrenzenden Staaten und zum anderen, weil Putin und seine Männer einen gefährlichen Präzedenzfall für sich selbst geschaffen haben.
Ale mezi lety 2006 2009 jste bydleli v sousedících bytech v budově ve stuy town.
Aber von 2006 bis 2009 wohnten Sie in angrenzenden Wohnungen in einem Gebäude in Stuy Town.

Der nachbarn

( sousedních , přilehlých , sousedících )
Poloha iráku ale staví zemi před jinou nevýhodu žádná ze zemí sousedících s irákem na tom není hospodářsky právě dobře zatímco
zu Russland und vielen postkommunistischen Staaten deutlich benachteiligt: Keinem der Nachbarn des Irak geht es wirtschaftlich besonders gut, während viele
Samozřejmě chápu že se to týká mnoha zemí sousedících s EU důležitých hospodářských partnerů unie.
Ich verstehe selbstverständlich, dass dieses Konzept viele Länder betrifft, die Nachbarn und bedeutende Wirtschaftspartner der EU sind.

Nachbarschaft

( sousedních , přilehlých , sousedících )
Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit aby obyvatelstvo příslušné orgány států sousedících s jaderným zařízením jež by mohly být zasaženy radiací
Bevölkerung und die zuständigen Behörden der Staaten in der Nachbarschaft einer Kernanlage, soweit sie von einem strahlungsbedingten Notfall betroffen
na naše vlastní zájmy ale také na zájmy všech sousedících zemí jako jsou země západního balkánu či právě švýcarska jež se nachází uprostřed EU.
selbst gedacht, sondern an alle die Länder in der Nachbarschaft, an die Länder des Westbalkans genauso wie an die in der Mitte liegende Schweiz.
Andere satzbeispiele
Rovněž by se ve větší míře měly využívat příležitosti mobility jednotlivých učitelů ve vztahu k rozvoji dlouhodobé spolupráce mezi školami v sousedících regionech.
Die Chancen, die die individuelle Mobilität von Lehrkräften für die Entwicklung einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Schulen in benachbarten Regionen bietet, sollten ebenfalls umfassender genutzt werden.
regionů s africkými zeměmi které se chtějí zapojit by se vytvořila nepřehledná směs různých dohod v sousedících zemích.
den zur Unterzeichnung bereiten afrikanischen Staaten zu treffen, zu einem spaghettigleichen Durcheinander unterschiedlicher Abkommen in benachbarten Ländern führen.
obrovský potenciál pro spolupráci mezi regiony místními komunitami v sousedících členských státech zejména v oblastech jako je cestovní ruch zemědělství průmysl životní prostředí.
enormes Potenzial der Zusammenarbeit zwischen Regionen und lokalen Gemeinschaften angrenzender Mitgliedstaaten, besonders in Sektoren wie Tourismus, Landwirtschaft, Industrie und Umwelt.
státy v registru zemědělských podniků shrnout údaje pro více sousedících parcel nebo části sousedících parcel jestliže ještě lze jednotlivé parcely jednoznačně identifikovat.
Mitgliedstaaten jedoch in der Betriebskartei die Angaben für mehrere aneinandergrenzende Parzellen oder für einen Teil bzw. Teile aneinandergrenzender Parzellen
do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II severní brabantsko jižní holandsko
Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den zwei benachbarten NUTS-II-Regionen Nordbrabant und Zuid-Holland tätig sind.
do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II severní brabantsko jižní holandsko.
Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den zwei benachbarten NUTS-II-Regionen Nordbrabant und Zuid-Holland tätig sind.
do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II severní brabantsko jižní holandsko
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den zwei benachbarten NUTS-II-Regionen Nordbrabant und Zuid-Holland tätig sind, habe ich für
do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II severní brabantsko jižní holandsko
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den zwei benachbarten NUTS-II-Regionen Nordbrabant und Zuid-Holland tätig sind, erfüllt alle gesetzlich verankerten Förderkriterien.
do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II gelderland overijssel hlasovala jsem
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den beiden angrenzenden NUTS-II-Regionen Gelderland und Overijssel tätig sind, habe ich für
spadá do oddílu 18 tisk rozmnožování nahraných nosičů ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II gelderland overijssel.
von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern) in den beiden angrenzenden NUTS-II-Regionen Gelderland und Overijssel tätig sind, gestellt haben.
Nepřišly ti naše sousedící cely útulné?
Fandest du unsere benachbarten Zellen ungemütlich?
Výuka studium cizích jazyků jsou zvlášť důležité pro sousedící členské státy.
Dem Unterrichten und Erlernen der Sprachen kommt besondere Bedeutung unter benachbarten Mitgliedstaaten zu.
Případně sousedící oblasti do kterých plavidlo vplouvá.
Gegebenenfalls die angrenzenden Gebiete, in die das Schiff einfahren wird.
Sousedící oblast do které plavidlo vplouvá.
Das angrenzende Gebiet, in welches das Schiff einfahren wird.
Dva pokoje sousedící na stejném patře.
Zwei Zimmer. Nebeneinander, auf derselben Etage.
Sousedící zákop ústup!
O'Driscolls Schützengraben, zurückziehen!
Tři sousedící jednotky od sebe oddělené.
Drei aneinanderliegende Einheiten getrennt von den anderen.
Dvě sousedící apartmá?
Suiten nebeneinander?
Chtěli bychom dvě izby sousedící.
Wir hätten gern zwei Zimmer, nebeneinander.
Chci pokoje. dva musí být sousedící.
Ich will 3 Zimmer. 2 davon müssen eine Verbindungstür haben.
Potom vypukl konflikt mezi svazem islámských soudů armádou sousedící etiopie.
Dann brach ein Konflikt zwischen der Union islamischer Gerichte und der Armee des Nachbarlandes Äthiopien aus.
Odsud jsou vidět státy sousedící se springfieldem.
Sieh dir das an, die vier Staaten, die an Springfield angrenzen.

Ergebnisse: 30, Zeit: 0.0439

"Sousedících" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr