SOUSEDEM AUF DEUTSCH

Übersetzung für Sousedem in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 129, Zeit: 0.0328

Beispiele für die Verwendung Sousedem in einem Satz und ihre Übersetzungen

Bělorusko je důležitým sousedem EU proto se všichni zajímáme o tamější vývoj.
Belarus ist ein wichtiger Nachbar der EU; daher betreffen die Entwicklungen dort uns alle.
Srbsko je vynikajícím sousedem rumunska s nímž nás spojují staletí společné historie.
Serbien ist ein hervorragender Nachbar Rumäniens und uns verbinden Jahrhunderte der Geschichte.

Ein nachbar

Byl jsem sousedem rodiny ståhlových.
Ich war ein Nachbar von Familie Ståhl.
Zpátky v roce 1915 byly spojené státy sousedem indie současné dnešní indie.
Und 1915 waren die USA ein Nachbar Indiens- des heutigen Indiens.

Dem nachbarn

Kdyby to byla pravda nestála by jsi v kuchyni flirtujíc se sousedem.
Wenn das wahr wäre würdest du nicht in der Küche stehen und mit dem Nachbarn flirten.
To můj muž. přistihl mě jak se bavím se sousedem.
Mein Mann hat mich überrascht, als ich mit dem Nachbarn sprach.
Andere satzbeispiele
Pane sperry chcete se seznámit s vaším novým sousedem panem savagem?
Wollen Sie Ihren neuen Nachbarn Mr. Savage kennenlernen?
Přátelí se se sousedem temným jiným.
Befreundet mit seinem Nachbarn, ein Anderer der Dunkelheit.
Dvě by tě odradily od šoustání se sousedem?
Hätten zwei dich davon abgehalten, deinen Nachbarn zu ficken?
Co to má společného s mým sousedem?
Was hat das mit meinem Nachbarn zu tun?
Turecko může být dobrým sousedem ale do evropské rodiny nepatří.
Die Türkei kann ein guter Nachbar sein, sie gehört aber nicht zur europäischen Familie.
Máma mluvila s tvým sousedem.
Mum sprach mit einem deiner Nachbarn.
Jenom se snažím být dobrým sousedem.
Ich versuche nur, ein guter Nachbar zu sein. Oh,
Hej parkere chci aby ses seznámil s naším novým sousedem artem.
Hey, Parker, ich will das du unseren neuen Nachbarn kennenlernst, Art.
Venuše je nejbližším planetárním sousedem země.
Die Venus ist der nähest planetarische Nachbar der Erde.
Renée byla okouzlena novým sousedem.
Renee war verzaubert von dem neuen Nachbarn.
Ale už není mým sousedem.
Ist nicht mehr mein Nachbar.
Můžu být příbuzný s kevinem tvým sousedem.
Ich könnte oder könnte nicht- mit deinem Nachbarn Kevin verwandt sein.
Jdu udělat rozhovor s naším sousedem.
Ich muss den Nachbarn interviewen.
Myslí si že hulí trávu se sousedem.
Sie glaubt, sie raucht Pot beim Nachbarn.
Například byste měl vědět že rozvíjí přátelství s jedním vaším sousedem.
Zum Beispiel sollten Sie wissen, dass er mit einem Nachbarn von lhnen Freundschaft geschlossen hat.
Tak jsem šel domů žena tam seděla se sousedem.
Daheim sitzt meine Frau mit dem Nachbarn.
Mluvil jsem se sousedem.
Und ich redete mit einer Nachbarin.
EU by měla zajistit dobré vztahy s ruskem svým největším sousedem.
Für die EU sind gute Beziehungen zu Russland, ihrem größten Nachbarstaat,
Během toho kdy jste mluvili se sousedem. proklepli jsme ho.
Die Fahndung nach ihm war erfolgreich, während Sie mit dem Nachbarn gesprochen haben.
To vaření spravování dohadování se se sousedem.
Das Kochen und das Dinge reparieren? Und das Verhandeln mit dem Nachbarn.
Například by jste měli vědět že navázal přátelství s vaším nejbližším sousedem.
Zum Beispiel sollten Sie wissen, dass er mit einem Nachbarn von lhnen Freundschaft geschlossen hat.
S tím hezounem nebo s tím sousedem?
Mit dem Schönling oder mit dem nachbarn?
Sekání trávníku grilování bokovka se sousedem.
Den Rasen mähen, einen Braten machen, mit dem Nachbar schlafen.
Tak jo. pes pana marina byl zlomyslně zbit jeho sousedem poté co poskvrnil sousedovu sochu sv. františka.
Also, Mr. Marinos Hund wurde von seinem Nachbarn gemein verprügelt, nachdem der Hund dessen Statue des Heiligen Franziskus entweiht hatte.

Ergebnisse: 129, Zeit: 0.0328

Siehe auch


důležitým sousedem
wichtiger nachbar
být dobrým sousedem
ein guter nachbar sein gute nachbarn werdet

S Synonyme von "sousedem"


"Sousedem" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr